Ordonanta de Urgenta a Guvernului 93/2023
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 993 din 1 noiembrie 2023
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 1 noiembrie 2023

Ascunde

Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,

pentru corelarea cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și având în vedere renunțarea la unele facilități fiscale acordate angajaților din sectoarele construcții, agricol și industria alimentară,

întrucât aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 va conduce la diminuarea veniturilor nete ale salariaților din sectoarele construcții, agricol și industria alimentară,

luând în considerare necesitatea clarificării măsurilor de sprijin al sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară și a modului în care se determină cifra de afaceri pentru societățile care beneficiază de sprijin,

întrucât sectoarele construcții, agricol și industria alimentară reprezintă unele din domeniile prioritare ale economiei și ținând cont că activitatea este importantă pentru realizarea proiectelor de investiții publice și private, precum și de faptul că se confruntă cu dificultăți legate de asigurarea cu forță de muncă specializată și de o concurență neloială, este necesară adoptarea de măsuri legislative în vederea asigurării unei remunerații adecvate în aceste domenii, în corelare cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu anul 2023,

dat fiind faptul că, în cazul neadoptării măsurilor prevăzute prin prezentul act normativ, sectoarele construcții, agricol și industria alimentară vor avea o contribuție negativă la crearea produsului intern brut, cu repercusiuni directe asupra nivelului de trai,

având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență poate afecta semnificativ oferta de locuri de muncă și poate conduce la creșterea șomajului,

întrucât majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul agricol și industria alimentară este necesară în vederea menținerii facilităților fiscale acordate prin Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Articolul 2

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sectorul agricol și industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) art. XLI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 mai 2022;

c) art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023.

Articolul 4

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.


PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Simona Bucura-Oprescu
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș

București, 31 octombrie 2023.

Nr. 93.

281 Documente Anexe la Codul Muncii