Ordonanta de Urgenta a Guvernului 52/2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 333 din 30 aprilie 2008
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 aprilie 2008

Ascunde

Actul include modificarile din urmatoarele acte:

   - Legea nr. 284/2008 publicata in MOF nr. 778 din 20/11/2008.

 

    Avand in vedere prevederile art. 249 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, care creeaza obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a transpune in dreptul intern directivele comunitare,

    tinand seama ca Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontaliera a societatilor de capitaluri este in vigoare in statele membre de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, termenul de transpunere acordat acestora fiind 15 decembrie 2007,

    avand in vedere ca Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 de modificare a directivelor Consiliului 78/855/CEE si 82/891/CEE, cu privire la cerinta intocmirii unui raport de expertiza independenta in cazul fuziunii sau al divizarii unor societati comerciale pe actiuni, trebuie transpusa de statele membre pana la data de 31 decembrie 2008,

    data fiind necesitatea asigurarii cadrului legal intern care sa faciliteze aplicarea directa a Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene si a Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene,

    observand angajamentele asumate de autoritatile romane prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana,

    constatand interpretarea contradictorie in practica judecatoreasca a anumitor prevederi ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

   Art. I. - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 69. - Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit."

   2. Dupa articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 701, cu urmatorul cuprins:

    "Art. 701. - Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate in temeiul puterilor conferite reprezentantilor legali ai societatii, dupa caz, prin lege, actul constitutiv sau hotararile organelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica."

   3. La articolul 142 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;".

   31. La articolul 208, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori, apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neintemeiata, iar hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila."

    ___________

     Pct. 31 a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 284/2008.

 

   32. La articolul 208, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    "(5) La cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod rezonabil, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3)."

    ___________

     Pct. 32 a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 284/2008.

 

   4. La articolul 227, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    "(3) Daca procedura prevazuta la alin. (2) nu este indeplinita, la expirarea duratei mentionate in actul constitutiv orice persoana interesata sau Oficiul National al Registrului Comertului poate sesiza judecatorul-delegat pentru constatarea dizolvarii societatii.

    (4) Lichidarea si radierea societatii se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 237 alin. (6)-(10)."

   5. La articolul 241, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;".

   6. La articolul 2433, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

    "(5) Examinarea proiectului de fuziune sau, dupa caz, de divizare si intocmirea raportului prevazut la alin. (1) nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare decid astfel."

   7. La articolul 244 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "f) daca este cazul, raportul intocmit potrivit prevederilor art. 2433;".

   8. La articolul 244, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    "(3) In cazul divizarii, daca toti actionarii/asociatii sau detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot decid astfel, nu sunt necesare redactarea raportului prevazut de art. 2432 si punerea la dispozitia actionarilor/asociatilor a documentelor prevazute de art. 244 alin. (1) lit. b) si d)."

   9. La articolul 251, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii fuziunii sau divizarii nu pot fi initiate dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectiva, in temeiul art. 249, sau daca situatia a fost rectificata."

   10. La titlul VI, dupa capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III, cuprinzand articolele 2512-25119, cu urmatorul cuprins:

 

    "CAPITOLUL III

Fuziunea transfrontaliera

 

    SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare. Competenta jurisdictionala

 

    Art. 2512. - (1) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona, in conditiile prezentei legi, cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European, denumite in continuare state membre, si care functioneaza in una dintre formele juridice prevazute de art. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968, de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L065 din 14 martie 1968, cu modificarile ulterioare, sau cu societati europene cu sediul social in alte state membre.

    (2) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre si care, fara a se incadra in tipurile de entitati prevazute la alin. (1), au personalitate juridica, detin un patrimoniu propriu ce reprezinta singura sursa care asigura garantarea obligatiilor sociale si sunt supuse unor formalitati de publicitate similare celor prevazute de Directiva Consiliului 68/151/CEE, daca legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.

    (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si fondurile inchise de investitii, reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte entitati avand ca obiect de activitate plasamentul colectiv al resurselor atrase de la public si care functioneaza pe principiul repartizarii riscurilor si ale caror titluri pot fi rascumparate, direct sau indirect, la cererea detinatorilor, din activele entitatii respective.

    (4) In cazul in care societatea absorbanta este o societate in comandita pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legii romane, actionarii societatii absorbite vor fi intotdeauna actionari comanditari ai societatii in comandita pe actiuni absorbante, daca nu se prevede altfel in hotararea de aprobare a proiectului de fuziune.

    Art. 2513. - Competenta de verificare a legalitatii fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune - persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania - si, daca este cazul, societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania -, apartine judecatorului delegat la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania participante la fuziune, inclusiv societatea absorbanta, ori, daca este cazul, societatea nou-infiintata.

 

    SECTIUNEA a 2-a

Etape. Efecte. Nulitate

 

    Art. 2514. - (1) Fuziunea transfrontaliera, in sensul prezentei legi, este operatiunea prin care:

    a) una sau mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii societatii sau societatilor absorbite de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate; sau

    b) mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii lor de actiuni/parti sociale la societatea nou-infiintata si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate;

    c) o societate este dizolvata fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului sau unei alte societati care detine totalitatea actiunilor sale/partilor sociale sau a altor titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala.

    (2) Plata in numerar poate fi superioara valorii prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca legislatia a cel putin unuia dintre statele membre a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune sau societatea nou-infiintata permite depasirea acestui procent.

    Art. 2515. - (1) Administratorii sau membrii directoratului societatilor care urmeaza a participa la fuziune intocmesc un proiect comun de fuziune care trebuie sa cuprinda cel putin:

    a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor participante la fuziune;

    b) forma, denumirea si sediul social ale societatii nou-infiintate, daca este cazul;

    c) conditiile alocarii de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea nou-infiintata;

    d) rata de schimb a actiunilor/partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;

    e) data de la care actiunile/partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;

    f) drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau nou-infiintata detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;

    g) orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune;

    h) informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau societatii nou-infiintate;

    i) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate;

    j) efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor participante la fuziune;

    k) data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii;

    l) daca este cazul, informatii privind mecanismele de implicare a angajatilor in definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.

    (2) La proiectul prevazut la alin. (1) va fi anexat proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza a fi infiintata, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societatii absorbante.

    Art. 2516. - (1) Proiectul comun de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune.

    (2) Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii.

    (3) Extrasul prevazut la alin. (2) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele mentiuni:

    a) forma, denumirea si sediul social ale fiecarei societati participante la fuziune;

    b) oficiul registrul comertului la care au fost depuse documentele prevazute la art. 2515;

    c) conditiile in care isi pot exercita dreptul de opozitie creditorii societatii.

    Art. 2517. - (1) Administratorii/membrii directoratului societatilor care participa la fuziune trebuie sa intocmeasca un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune si sa precizeze fundamentul sau juridic si economic.

    (2) Raportul prevazut la alin. (1) se pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, iar, in cazurile prevazute la art. 25110, si a reprezentantului angajatilor sau, in cazul in care nu a fost desemnat, a angajatilor, la sediul societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala urmeaza a hotari asupra fuziunii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, raportul se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor/asociatilor si angajatilor.

    Art. 2518. - (1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul in Romania, care participa la fuziune, dar independent de acestea, sunt desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul comun de fuziune si a intocmi un raport scris catre actionari/asociati.

    (2) Raportul prevazut la alin. (1) va preciza daca rata de schimb a actiunilor/partilor sociale este corecta si rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.

    (3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune, inclusiv a celor care au nationalitatea altui stat membru, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile participante, dar independent de acestea.

    (4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obtine de la oricare dintre societatile care participa la fuziune toate informatiile si documentele relevante si de a face toate investigatiile necesare.

    (5) Prin hotarare a tuturor actionarilor/asociatilor societatilor participante la fuziune se poate renunta la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului prevazut la alin. (1).

    Art. 2519. - (1) Creditorii societatilor comerciale - persoane juridice romane sau societati europene cu sediul in Romania - care iau parte la fuziune au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de fuziune si care nu este scadenta la data publicarii, poate face opozitie in conditiile prevazute la art. 62.

    (2) Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.

    Art. 25110. - (1) Daca societatea absorbanta sau nou-infiintata este o societate europeana cu sediul social in Romania, administratorii societatilor participante la fuziune asigura respectarea dreptului de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene.

    (2) Daca in una sau mai multe dintre societatile participante guvernate de legislatia altui stat membru functioneaza un mecanism de implicare a angajatilor in activitatea societatii de tipul celui prevazut de art. 2 lit. k) din Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 pentru completarea statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor sau un alt mecanism de cointeresare a angajatilor, societatea absorbanta sau nou-infiintata - persoana juridica romana - este obligata sa instituie un astfel de mecanism, devenind aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 3 alin. (1) si (2), art. 4-7, art. 10 alin. (1) si (2) lit. a), g) si h), art. 11-24, 27 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

    (3) In cazul in care societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este o persoana juridica romana, organele de conducere ale societatilor participante la fuziune in care functioneaza mecanisme de implicare a angajatilor pot, fara o negociere prealabila, sa se supuna dispozitiilor de referinta prevazute de art. 12-23 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007 sau sa respecte aceste prevederi incepand cu data inregistrarii in registrul comertului a modificarii actului constitutiv al societatii absorbante sau cu data inmatricularii societatii nou-infiintate, despre optiune urmand a se face mentiune in proiectul de fuziune.

    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), grupul special de negociere poate decide cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor sai care reprezinta cel putin doua treimi dintre angajati, inclusiv voturile membrilor care reprezinta angajatii din cel putin doua state membre diferite, sa nu declanseze negocieri sau sa inceteze negocierile deja initiate si sa admita aplicarea dispozitiilor de referinta din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

    (5) Atunci cand in cadrul societatii persoana juridica romana, care rezulta din fuziunea transfrontaliera, va functiona un sistem de implicare a angajatilor, administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului au obligatia sa asigure protectia drepturilor angajatilor rezultand din acest mecanism in cazul unei fuziuni de drept intern ulterioare, pentru o perioada de 3 ani de la data la care fuziunea transfrontaliera a produs efecte.

    (6) In cazul in care, dupa negocieri prealabile, se aplica normele-standard de participare, adunarea generala a asociatilor/actionarilor poate decide limitarea proportiei de reprezentanti ai angajatilor in cadrul consiliului de administratie/directoratului societatii care rezulta in urma fuziunii transfrontaliere. Cu toate acestea, in cazul in care in una dintre societatile care fuzioneaza reprezentantii angajatilor au constituit cel putin o treime din consiliul de administratie sau de supraveghere, limitarea decisa de adunarea generala a asociatilor/actionarilor nu poate avea ca efect reducerea proportiei de participare a angajatilor la mai putin de o treime.

    Art. 25111. - (1) In termen de cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de la data la care fuziunea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 2519 alin. (2), adunarea generala a fiecareia dintre societati hotaraste asupra proiectului comun de fuziune, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

    (2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.

    (3) In cazurile prevazute la art. 25110, adunarea generala a actionarilor/asociatilor poate conditiona aprobarea fuziunii de ratificarea expresa de catre adunarea generala a mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.

    (4) Atunci cand fuziunea are ca efect marirea obligatiilor actionarilor/asociatilor uneia dintre societatile participante - persoane juridice romane -, hotararea adunarii actionarilor/asociatilor se ia cu unanimitate de voturi.

    Art. 25112. - (1) Actionarii/asociatii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobata fuziunea au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor/partilor sociale de catre societate.

 

    (2) In cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, dreptul de retragere va fi exercitat in conformitate cu prevederile art. 134.

    (3) Prin exceptie de prevederile art. 226, in cazul societatilor cu raspundere limitata, dreptul de retragere se va exercita prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 134.

    (4) Actionarii/asociatii pot face aplicarea dreptului de retragere reglementat de prezentul articol, doar daca:

    a) legislatia tuturor statelor membre, a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune, prevede un sistem de protectie a asociatilor similar celui prevazut de alin. (1)-(3);

    b) societatile participante la fuziune, guvernate de legislatia altui stat membru care nu confera asociatilor un drept de retragere din societate, au acceptat in mod expres ca asociatii societatii - persoana juridica romana - sa faca uz de acest drept, facandu-se mentiune in acest sens in hotararea adunarii generale de aprobare a fuziunii.

    Art. 25113. - (1) In cazul fuziunii prin absorbtie, judecatorul-delegat dispune inregistrarea in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - dupa verificarea existentei certificatelor sau a documentelor similare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, emise de autoritatile competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, si a termenului in care acestea au fost depuse la oficiul registrului comertului, termen ce nu poate depasi 6 luni de la emitere.

    (2) Daca prin fuziune se infiinteaza o noua societate - persoana juridica romana -, controlul de legalitate va fi efectuat in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate a carei constituire a fost convenita, cu verificarea in prealabil a certificatelor sau a documentelor similare prevazute la alin. (1).

    (3) In cazul in care prin fuziune se infiinteaza o societate europeana cu sediul social in Romania, controlul de legalitate al fuziunii si al indeplinirii conditiilor de infiintare a societatii va fi efectuat potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene si de prezenta lege.

    (4) Judecatorul-delegat verifica, daca este cazul, si caracteristicile mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite.

    (5) Daca societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inclusiv o societate europeana cu sediul social intr-un alt stat membru, judecatorul-delegat verifica legalitatea hotararii de fuziune, depusa de catre administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea - persoana juridica romana -, si pronunta o incheiere prin care se constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege de catre societatea comerciala - persoana juridica romana. Incheierea este comunicata societatii - persoana juridica romana - la sediul acesteia.

    (6) Judecatorul-delegat poate pronunta incheierea prevazuta la alin. (5), chiar daca procedura declansata de cererile de retragere a actionarilor/asociatilor in conformitate cu art. 25112 este in curs, in incheiere indicandu-se faptul ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art. 25112 sunt opozabile societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor acesteia.

    Art. 25114. - (1) In cazul fuziunii prin absorbtie, actul modificator, vizat potrivit art. 25113 alin. (1), se transmite, din oficiu, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

    (2) Daca prin fuziune se constituie o noua societate - persoana juridica romana sau o societate europeana cu sediul in Romania -, aceasta este supusa formalitatilor de publicitate prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

    (3) Oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata va notifica de indata, pe cheltuiala societatii, realizarea fuziunii autoritatilor similare din statele membre in care sunt inmatriculate societatile participante la fuziune, in vederea radierii acestora.

    (4) Oficiul registrul comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale absorbite - persoane juridice romane - radiaza din registrul comertului aceste societati, in temeiul notificarii comunicate de autoritatea similara din statul membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata.

    (5) In cazul in care prin fuziunea transfrontaliera este constituita o societate europeana cu sediul in Romania, Oficiul National al Registrului Comertului, pe cheltuiala partilor, comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt care cuprinde: denumirea societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului in care este inmatriculata, data inmatricularii, numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicata incheierea judecatorului-delegat de inmatriculare a societatii.

    Art. 25115. - (1) Fuziunea are urmatoarele consecinte:

    a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita si societatea absorbanta/nou-infiintata, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta/nou-infiintata al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite;

    b) actionarii sau asociatii societatii absorbite/participante la fuziune devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante/nou-infiintate, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune;

    c) societatea absorbita, respectiv societatile care formeaza noua societate prin fuziune inceteaza sa existe.

    (2) Fuziunea produce efecte:

    a) in cazul constituirii unei societati, de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului;

    b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare si nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera patrimoniul, si controlul judecatorului-delegat prevazut de art. 25113 alin. (1);

    c) in cazul in care prin fuziune se constituie o societate europeana, de la data inmatricularii acesteia.

    (3) Drepturile si obligatiile societatilor absorbite decurgand din raporturile de munca si care exista la data intrarii in vigoare a fuziunii transfrontaliere se transfera de la data prevazuta la alin. (2) societatii absorbante sau nou-infiintate.

    (4) Niciuna dintre actiunile societatii absorbante nu poate fi schimbata cu actiuni la societatea absorbita, detinute:

    a) fie de catre societatea absorbanta sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societatea respectiva;

    b) fie de catre societatea absorbita sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societatea respectiva.

    Art. 25116. - (1) Administratorii societatii absorbite sau ai celor ce au format noua societate raspund civil fata de asociatii acelei/acelor societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii.

    (2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 2518, pe seama societatii absorbite sau a societatilor ce formeaza noua societate, raspund civil fata de asociatii acestor societati pentru neregularitatile comise in indeplinirea indatoririlor lor.

    Art. 25117. - In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, nu se aplica prevederile art. 2515 alin. (1) lit. c), d) si e), art. 2518, art. 25115 alin. (1) lit. b) si ale art. 25116.

    Art. 25118. - (1) Daca societatea absorbanta este o persoana juridica avand nationalitatea altui stat membru si care detine 90% sau mai mult din capitalul social al societatii/societatilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participanta la fuziune - persoana juridica romana - nu este obligata sa solicite efectuarea raportului expertilor prevazut la art. 2518, decat daca legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie.

    (2) In cazul in care relatia dintre societatea absorbanta si cea absorbita este cea prevazuta la alin. (1), pronuntarea incheierii judecatorului-delegat, emiterea in temeiul acesteia si comunicarea certificatului sau a documentului similar prevazut de art. 25113 alin. (5) nu sunt necesare decat daca legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie.

    Art. 25119. - (1) Nulitatea unei fuziuni poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.

    (2) Nulitatea fuziunii nu poate interveni dupa data la care aceasta a produs efecte, data stabilita potrivit art. 25115 alin. (2).

    (3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii nu pot fi initiate daca situatia a fost rectificata. Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni poate fi remediata, instanta competenta acorda societatilor participante un termen pentru rectificarea acesteia.

    (4) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii fuziunii va fi inaintata din oficiu de catre instanta oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in fuziune."

   11. Articolul 267 se abroga.

   12. Dupa articolul 2702, se introduce un nou titlu, titlul VII1, denumit "Societatea europeana", cuprinzand articolele 270^2a) - 270^2e), cu urmatorul cuprins:

 

    "Titlul VII1

Societatea europeana

 

    Art. 270^2a). - Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, cele ale prezentului capitol, precum si cele privitoare la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii lor cu dispozitiile regulamentului comunitar.

    Art. 270^2b). - (1) Societatile europene cu sediul social in Romania au personalitate juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

    (2) O societate europeana nu poate fi inmatriculata in registrul comertului decat dupa incheierea unui acord privind implicarea angajatilor in activitatea societatii, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

    (3) In termen de 30 de zile de la inregistrare, Oficiul National al Registrului Comertului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunt privind inmatricularea societatii. Anuntul va cuprinde informatiile prevazute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001.

    Art. 270^2c). - (1) Orice societate europeana inmatriculata in Romania isi poate transfera sediul social intr-un alt stat membru.

    (2) Proiectul de transfer, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala extraordinara urmeaza a hotari asupra transferului.

    (3) Hotararea adunarii generale privind transferul sediului social al societatii europene intr-un alt stat membru se adopta in conditiile art. 115 alin. (2). In cazul in care actionarii reprezentand majoritatea capitalului social sunt prezenti sau reprezentanti, decizia poate fi adoptata cu majoritate simpla.

    Art. 270^2d). - (1) Creditorii societatilor europene ale caror creante sunt anterioare datei publicarii proiectului de transfer si care nu sunt scadente la data publicarii pot face opozitie in conditiile art. 62.

    (2) Opozitia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea operatiunii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.

    Art. 270^2e). - (1) Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului intr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.

    (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale.

    (3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar.

    (4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatoruldelegat, in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

    (5) Judecatorul-delegat, ulterior verificarii legalitatii transferului, pronunta o incheiere ce atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3-5 din prezenta lege si a celor prevazute de art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

    (6) Ulterior radierii societatii europene transferate, oficiul registrului comertului va comunica Jurnalului Uniunii Europene, pe cheltuiala societatii, un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a transferului sediului acestuia intr-un alt stat membru."

   Art. II. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

    "(11) Judecatorul-delegat intai sesizat spre a dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice in alt judet se va pronunta, prin aceeasi incheiere, si asupra inmatricularii persoanelor juridice astfel infiintate, radierii celor care isi inceteaza existenta ori inregistrarii in registrul comertului a modificarii actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobandesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, dupa caz, precum si asupra inmatricularii si radierii persoanelor juridice care isi schimba sediul social in alt judet."

   2. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:

    "Art. 61. - (1) Judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului are competenta de a verifica indeplinirea actelor si formalitatilor prealabile fuziunii, in cazul in care la constituirea prin fuziune a unei societati europene sau a unei societati cooperative europene participa o societate comerciala sau o societate cooperativa - persoana juridica romana -, precum si in cazul fuziunii transfrontaliere la care participa o societate comerciala de nationalitate romana ori o societate europeana cu sediul in Romania.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul transferului sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene din Romania in alt stat membru."

   Art. III. - Sunt considerate ca fiind valabil incheiate actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale, incheiate de reprezentantii legali ai acesteia in temeiul puterilor de reprezentare rezultand din hotararile sau imputernicirile intocmite sub semnatura privata, in conformitate cu regulile din actul constitutiv si cu celelalte reglementari interne ale societatii comerciale, daca respectiva imputernicire a fost acordata de catre organele statutare ale societatii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a actelor constitutive ale societatii si a hotararilor organelor statutare ale societatii.

   Art. IV. - (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, societatea europeana este societatea pe actiuni constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene.

   (2) Societatea cooperativa europeana reprezinta, in sensul prezentei ordonante de urgenta, societatea al carei capital este divizat in parti sociale, care are ca obiect principal satisfacerea nevoilor si/sau dezvoltarea activitatilor economice si sociale ale membrilor sai si care este constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene.

   Art. V. - (1) Societatile comerciale - persoane juridice romane - apartinand uneia dintre categoriile prevazute la art. 2512 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si societatile europene cu sediul social in Romania, care au calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra unui teren pe teritoriul acesteia, pot participa la o fuziune transfrontaliera in care societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica ce are nationalitatea unui alt stat membru numai dupa implinirea unui termen de 5 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

   (2) In cazul in care patrimoniul societatilor prevazute la alin. (1) cuprinde terenuri agricole, acestea pot participa la o fuziune transfrontaliera in care societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica ce are nationalitatea unui alt stat membru sau societate europeana cu sediul in alt stat membru numai dupa implinirea unui termen de 7 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

   Art. VI. - Articolul 46 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat nu se aplica fuziunii transfrontaliere reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

    *

    Prezenta ordonanta de urgenta transpune:

   1. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2005/56/CE din 26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontaliera a societatilor de capitaluri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 310 din 25 noiembrie 2005;

   2. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2007/63/CE din 13 noiembrie 2007 de modificare a directivelor Consiliului 78/855/CEE si 82/891/CEE, cu privire la cerinta intocmirii unui raport de expertiza independenta in cazul fuziunii sau al divizarii unor societati comerciale pe actiuni, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 300/47 din 17 noiembrie 2007.

    Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, astfel cum este modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, constituie cadrul legal intern necesar aplicarii directe a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 294 din 10 noiembrie 2001, si a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 207 din 18 august 2003.

 

    PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                               Contrasemneaza:

                                               ───────────────

                                             Ministrul justitiei,

                                            Catalin Marian Predoiu

                              Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,

                                                Paul Pacuraru

                               Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii,

                                     comert, turism si profesii liberale,

                                             Ovidiu Ioan Silaghi

                                    Departamentul pentru Afaceri Europene,

                                               Adrian Ciocanea,

                                               secretar de stat

                                      Ministrul economiei si finantelor,

                                              Varujan Vosganian

 

    Bucuresti, 21 aprilie 2008.

    Nr. 52.

281 Documente Anexe la Codul Muncii