Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2011
pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente

Tematici Contabilitate | Drept comercial

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 285 din 22 aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 2011

Ascunde

Avand in vedere ca trecerea la implementarea Standardelor internationale de raportare financiara (IFRS) de catre sistemul bancar, ca baza a contabilitatii si pentru intocmirea situatiilor financiare individuale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, reprezinta un angajament asumat prin Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, potrivit caruia Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice isi asuma in continuare angajamentul de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzatoare a IFRS, in vederea aplicarii acestora de la inceputul anului 2012, context in care, pe de o parte, au fost necesare modificari si completari pentru armonizarea legii contabilitatii astfel incat sa se asigure cadrul legal aplicarii IFRS si, pe de alta parte, se creeaza premisele pentru actualizarea, in timp util, a celorlalte reglementari secundare incidente,

    tinand cont ca termenul de transpunere a Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE in legislatia nationala este data de 30 aprilie 2011, data-limita de la care trebuie sa intre in vigoare noua legislatie in materia institutiilor emitente de moneda electronica si ca termenul maxim de autorizare a institutiilor de plata este 30 aprilie 2011, potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, ce transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, data de la care entitatile care au fost autorizate aplica noua legislatie in materia serviciilor de plata,

    avand in vedere necesitatea reducerii termenului in care autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare trimestriale si anuale pentru furnizarea informatiilor solicitate de Institutul European de Statistica - EUROSTAT si Fondul Monetar International,

    luand in considerare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, aprobata prin Legea nr. 34/2011, referitoare la introducerea obligativitatii depunerii de catre societatile comerciale a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite incepand cu exercitiul financiar 2010, numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si la necesitatea corelarii acestora cu prevederile cuprinse in legislatia contabila,

    tinand cont de necesitatea reducerii costurilor administrative cu organizarea si conducerea contabilitatii pentru entitatile care indeplinesc anumite criterii de marime a unor indicatori,

    pornind de la necesitatea separarii prevederilor referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de cele referitoare la semnarea situatiilor financiare anuale,

    luand in considerare necesitatea completarii categoriilor de entitati cuprinse in definitia persoanelor juridice de interes public, entitati ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului statutar,

    tinand cont de necesitatea completarii prevederilor referitoare la situatia in care exercitiul financiar difera de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entitati,

    avand in vedere necesitatea abrogarii prevederilor referitoare la contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, pana cand abordarea bugetara va fi aceeasi cu cea contabila,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

   Art. I.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.

    (2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.

    (3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

    (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.

    (5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrulinventar.

    (6) Persoanele prevazute la alin. (1)-(4) organizeaza si conduc, dupa caz, si contabilitatea de gestiune, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens."

   2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 2. - (1) Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute la art. 1. In acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori."

   3. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abroga.

   4. La articolul 3, alineatul (3) se abroga.

   5. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

    a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

    b) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;

    c) de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;

    d) de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie."

   6. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate."

   7. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu urmatorul cuprins:

    "(11) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

    (12) Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.

    (13) Incadrarea in criteriile prevazute la alin. (11) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

    (14) Nivelul indicatorilor prevazuti la alin. (11) se poate modifica prin hotarare a Guvernului."

   8. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 7. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege."

   9. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "(2) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

    (3) Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile."

   10. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 9. - (1) Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata."

   11. La articolul 10, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "Art. 10. - (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

    ...............................................................................................

    (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie."

   12. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

    "(31) In cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (11), contabilitatea poate fi organizata si condusa potrivit prevederilor alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice."

   13. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

    "(41) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (5), raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. In cazul in care contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale."

   14. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 11. - Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise."

   15. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 13. - Inregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile."

   16. Articolul 14 se abroga.

   17. La articolul 19, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens."

   18. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 22. - Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii."

   19. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 23. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.

    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice."

   20. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu urmatorul cuprins:

    "Art. 251. - In cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate."

   21. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 26. - In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia."

   22. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

    a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin;

    b) pentru filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama."

   23. La articolul 27, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

    "(31) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au urmatoarele obligatii:

    a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art. 37;

    b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. In acest scop, persoana trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.

    (32) Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul."

   24. La articolul 28, alineatele (1), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "Art. 28. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.

    ................................................................................................

    (6) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului.

    .................................................................................................

    (8) Conditiile pentru intocmirea, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate se stabilesc de institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art. 4 alin. (3). Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa intocmeasca si sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie."

   25. La articolul 28, alineatul (5) se abroga.

   26. La articolul 28, dupa alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu urmatorul cuprins:

    "(10) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

    (11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

    (12) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor prevazute la art. 5 alin. (11) se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.

    (13) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

    (14) Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

    In situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania."

   27. La articolul 34, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "(2) In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; societatile/companiile nationale; societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform prevederilor legale in vigoare; organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice.

    ...............................................................................................

    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale."

   28. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

    "(21) Prevederile alin. (1) se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile."

   29. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 35. - (1) Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."

   30. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 36. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

    a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

    b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

    (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

    (3) Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

    (4) Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens.

    (5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

    (6) Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la institutiile ierarhic superioare la termenele prevazute la alin. (7)-(10).

    (7) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:

    a) in termen de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

    b) in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

    (8) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

    a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

    b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

    (9) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

    a) in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

    b) in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

    (10) Institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

    a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

    b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta."

   31. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 37. - Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sa depuna, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

   32. La articolul 38, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Organizarea contabilitatii operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, se asigura potrivit art. 18."

   33. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 41. - Constituie contraventie urmatoarele fapte:

    1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;

    2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:

    a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;

    b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

    c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

    d) efectuarea inventarierii;

    e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;

    f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;

    g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (31) lit. b);

    3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

    4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;

    5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;

    6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;

    7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

    8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;

    9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii."

   34. La articolul 42, alineatele (1), (4) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "Art. 42. - (1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

    - cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;

    - cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;

    - cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

    - cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;

    - cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;

    - cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;

    - cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;

    - cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;

    - cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

    - cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

    .................................................................................................

    (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.

    .................................................................................................

    (8) In situatia in care in termen de 3 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute de lege nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finantelor Publice va lua urmatoarele masuri:

    a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;

    b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii."

   35. La articolul 42, alineatul (2) se abroga.

   Art. II.

In tot cuprinsul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sintagmele "auditor financiar" si "audit financiar" se inlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" si "audit statutar".

   Art. III.

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

   a) lit. d) a alin. (1) al art. 74 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) lit. c) a alin. (1) al art. 80 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

   c) lit. b) a alin. (1) al art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

   d) alin. (2) al art. 79 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificarile ulterioare;

   e) teza finala a alin. (1) al art. 173 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. IV.

(1) Actiunile in dizolvarea societatilor comerciale intemeiate pe art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de solutionare, vor fi finalizate potrivit dispozitiilor in vigoare la data introducerii lor.

   (2) In cazul societatilor comerciale care nu au depus situatiile financiare anuale, dar impotriva carora nu a fost declansata procedura judiciara de dizolvare se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 41 pct. 8 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. V.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul justitiei,

Catalin Marian Predoiu

    Bucuresti, 13 aprilie 2011.

    Nr. 37.

281 Documente Anexe la Codul Muncii