Ordonanta de Urgenta a Guvernului 148/2005
privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Tematici Dreptul muncii | SSM, SU, PSI

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1008 din 14 noiembrie 2005
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2006

OUG 148/2005 prezentata contine toate modificarile efectuate de:

 • OG nr. 1/2006,
 • OUG nr. 44/2006, 
 • Legea nr. 508/2006, 
 • Legea nr. 7/2007, 
 • OUG nr. 118/2008, 
 • Legea nr. 257/2008, 
 • OUG nr. 226/2008, 
 • Legea nr. 239/2009, 
 • Legea nr. 240/2009, 
 • Legea nr. 341/2009, 
 • Legea nr. 117/2010, 
 • Legea nr. 118/2010, 
 • OUG nr. 111/2010, 
 • OUG nr. 124/2011, 
 • Decizia CurÅ£ii ConstituÅ£ionale 495/2012, 
 • Legea 166/2012 (art.II)

 

1. Referitor la drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011, a se vedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 7/2007.

3. Prin Hotararea Guvernului nr. 1025/2006 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

4. Prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 68/2009 au fost aprobate Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006.

5. Reproducem mai jos prevederile art. 12 si art. 16 din Legea nr. 118/2010

"ART. 12

Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei."

"ART. 16

(1) Prevederile art. 1 - 3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9 - 14 se aplica pana la 31 decembrie 2010.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011."

Ascunde

In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare, cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile sociale asigurate,

din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al copiilor,

pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

avand in vedere ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea conditionalitatilor pentru "PAL 2", corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,

tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea in continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005 - 2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare necesare aplicarii acestui act normativ,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1

(1) Pentru copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului ori producerii evenimentelor mentionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara reprezentand 75% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni. Incepand cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum si cuantumul maxim ale indemnizatiei lunare se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, si nu poate fi mai mic de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR.

__________

Articol modificat prin OUG nr. 124/2011

Tototada, conform art. II din Legea 166/2012: "Modificarile aduse prin prezenta lege la art. 1 din OrdonanÅ£a de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (2) si (3), art. 7, 9 si art. 30 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale caror drepturi au fost stabilite pana la aceasta data."


(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;

c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000*) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

h) au beneficiat de pensii de invaliditate;

i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;

k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii;

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

m) urmeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara intrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au intrerupt cursurile din motive medicale;

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 240/2009

n) urmeaza cursuri cu frecventa de masterat in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si cel putin unul dintre parintii copilului are cetatenie romana. Nu beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului cursantii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 117/2010

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.

__________

*) Legea nr. 19/2000 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 263/2010.


ART. 2

Cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

_________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011


ART. 3

(1) Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent al carui cuantum se raporteaza la ISR si se stabileste la 0,2 ISR.

(2) *** Abrogat

__________

Alineat abrogat prin OUG nr. 124/2011

(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(4) *** Abrogat

__________

Alineat abrogat prin OUG nr. 124/2011


ART. 4 *** Abrogat

__________

Articol abrogat prin OUG nr. 124/2011


ART. 5

(1) De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.

(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

(4) In cazul in care intervine decesul parintelui care indeplinea conditiile pentru a beneficia de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze, la cerere, de acestea, dupa cum urmeaza:

a) de drepturile parintelui decedat, in situatia in care nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca indeplineste conditiile de acordare.

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011


ART. 6

(1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.

(2) Se ia in calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, in situatia in care solicitantii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta indeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1 ianuarie 2006.

(3) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 1 se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2).

(4) In cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.

__________

Articol modificat prin Legea nr. 7/2007.

Prin Decizia 495/2012 a Curtii Constitutionale, alineatul 4 a fost declarat neconstitutional.


ART. 6^1

(1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3

nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(2) Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 4 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2), in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap.

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011

(3) Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

(4) Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

*) Legea nr. 19/2000 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 263/2010.


ART. 7

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;

c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

(2) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011


ART. 7^1

(1) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior.

(2) Pentru verificarea indeplinirii obligatiei in conditiile alin. (1), agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, transmit primariilor, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, tabelul centralizator cuprinzand beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Pe baza tabelului centralizator prevazut la alin. (2), primarii verifica daca beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligatiile de plata catre bugetul local si intocmesc situatia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceasta conditie, pe care o transmit agentiilor teritoriale pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

(4) Neachitarea obligatiilor legale fata de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incepand cu drepturile aferente lunii februarie.

(5) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (4) atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

(6) In vederea aplicarii prevederilor alin. (5), beneficiarii drepturilor transmit agentiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administratiei publice locale prin care se face dovada achitarii obligatiilor de plata catre bugetul local.

(7) In situatia in care, dupa termenul prevazut la alin. (4), nu sunt achitate obligatiile fata de bugetul local, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza.

(8) Suspendarea, reluarea si incetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.

__________

Articol modificat prin OUG nr. 124/2011

 

ART. 8

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si stimulent, se acorda, la cerere, in baza urmatoarelor documente, dupa caz:

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011

a) actul de identitate al solicitantului;

b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;

c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;

d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;

e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a);

f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b);

g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;

i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;

j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;

k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);

k^1) dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului pentru acestea;

__________

Litera modificata prin Legea nr. 7/2007

l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si (2).

 

ART. 9

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau stimulent, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la

primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011

(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv la agentia pentru plati si inspectie sociala a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.

(3) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.

(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.

(5) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

ART. 10

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

__________

Litera modificata prin Legea nr. 7/2007

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).

(2) *** Abrogat

__________

Alineat abrogat prin OUG nr. 124/2011

(3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

 

ART. 11

Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:

a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului;

c) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 7^1 alin. (7).

__________

Litera modificata prin OUG nr. 124/2011


ART. 12

__________

Articol modificat prin Legea nr. 508/2006

(1) Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;

b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;

d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;

e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;

g) beneficiarul a decedat;

h) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate;

__________

Litera modificata prin Legea nr. 7/2007

i) beneficiarul se afla in situatia prevazuta la art. 7^1 alin. (4).

__________

Litera modificata prin OUG nr. 124/2011

(2) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 508/2006

(2^1) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.

(2^2) Plata indemnizatiei se suspenda in situatia in care persoanele, pentru care se asigura continuitatea platii acesteia in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(3) Plata stimulentului prevazut la art. 3 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 508/2006

(4) In situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 7, plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care conditiile respective nu mai sunt indeplinite.

(5) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (1), cu exceptia lit. i), se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care se depune cererea.

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011

(6) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (2), (2^2), (3) si (4) se face incepand cu data depunerii cererii.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007


ART. 13

(1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

 

ART. 14

(1) Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie agentiei teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

 

ART. 15

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.

 

ART. 16

(1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra valorii acesteia si se suporta de la bugetul de stat.

__________

Alineat modificat prin OUG  nr. 118/2008

(2) Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.

 

ART. 17 *** Abrogat

__________

Articol abrogat prin OUG nr. 124/2011


ART. 18

(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare in conditiile prevazute la alin. (1) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) si care, in acelasi timp, se afla in situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate in perioadele respective.

(5) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(6) In situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.

__________

Alineat modificat prin OUG  nr. 118/2008

(7) Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.

__________

Alineat modificat prin OUG nr. 124/2011

*) Legea nr. 19/2000 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 263/2010.


ART. 19

Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

 

ART. 20

(1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre agentiile teritoriale.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre agentiile teritoriale.

(4) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

__________

Alineat modificat prin Legea nr. 7/2007

(5) In cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in cont curent personal sau in cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.

(6) Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.

(7) Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.

 

ART. 21

(1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004.

(3) Sumele incasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, in conditiile legii.

(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

 

ART. 22

(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

 

ART. 23

Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 24

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:

a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);

b) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente si care, dupa incheierea acestei perioade, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);

c) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2) si nu au solicitat acest drept;

d) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2), nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda si persoanelor care, pana la data de 31 octombrie 2006, au realizat in sistemul

public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.

(3) Conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi indeplinita de persoanele prevazute la alin. (1) si (2).

(4) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu data de 1 ianuarie 2006 in baza dosarelor transmise la agentiile teritoriale de catre platitorii acestui drept.

(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data depunerii cererii, daca a fost depusa dupa acest termen.

(6) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda in conditiile prevazute la art. 10 alin. (1).

__________

Articol modificat prin Legea nr. 7/2007


ART. 25

De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000*), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative speciale mentionate la art. 3 alin. (2).

__________

Articol modificat prin Legea nr. 7/2007

*) Legea nr. 19/2000 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 263/2010.


ART. 26

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice in aplicarea acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

 

ART. 26^1

Pentru persoanele care au beneficiat pana la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevazute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.

__________

Articol modificat prin Legea nr. 7/2007


ART. 27 *** Abrogat

__________

Articol abrogat prin Legea nr. 7/2007


ART. 28

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 125^1, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

ART. 29

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are in vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate.

(4) Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).

 

ART. 30

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.

281 Documente Anexe la Codul Muncii