Ordinul 62/2009
pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

Tematici Asociatii si fundatii

Fisa actului

Ordinul 62/2009 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 35 din 19 ianuarie 2009
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Data intrarii in vigoare: 19 ianuarie 2009

Ascunde

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial,

in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, ale art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 41 lit. f) si art. 45 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005,

 

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

 

Art. 1

Se aproba modelul extrasului situatiilor financiare anuale ale asociatiilor, fundatiilor si federatiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2008.

Art. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 330/2003 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003, cu modificarile ulterioare.

Art. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 62.

 

ANEXA

 

EXTRASUL situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

 

- model -

 

Judetul .....................................................................

Entitate ....................................................................

Adresa: localitatea ..................................., sectorul .........., str. ............. nr. ........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., telefon ..................., fax ............., codul postal ...................

Numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor ....................................................................

Numarul si data inscrierii in Registrul federatiilor ...................................................................

Actul normativ, nr., data, de recunoastere a utilitatii publice: .......................................................................

Codul de inregistrare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse pentru anul: |_|_|_|_|

I. Indicatorii din bilant (in lei):

A. Active imobilizate

B. Active circulante

C. Cheltuieli in avans

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri in avans

J. Capitaluri proprii

Total capitaluri

II. Indicatorii din contul rezultatului exercitiului (in lei):

- Venituri din activitatile fara scop patrimonial,

din care:

-> Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri

- Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial, din care:

-> Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si din subventii pentru venituri

-> Excedent din activitatile fara scop patrimonial

-> Deficit din activitatile fara scop patrimonial

-> Venituri din activitatile cu destinatie speciala

-> Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala

-> Excedent din activitatile cu destinatie speciala

-> Deficit din activitatile cu destinatie speciala

-> Venituri din activitatile economice

-> Cheltuieli privind activitatile economice

-> Excedent din activitatile economice

-> Deficit din activitatile economice

-> Venituri totale

-> Cheltuieli totale

-> Excedent

-> Deficit

III. Activitati desfasurate:

-> Fara scop patrimonial, cod clasa CAEN |_|_|_|_|

Efectivul de personal in anul |_|_|_|_|

-> Economica sau financiara, cod clasa CAEN |_|_|_|_|

Efectivul de personal in |_|_|_|_|

-> Durata efectiva de functionare in anul .............. (in luni) |_|_|

281 Documente Anexe la Codul Muncii