Ordinul 585/2021
privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (abrogat)

Fisa actului

Ordinul 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 712 din 19 iulie 2021
Emitent: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data intrarii in vigoare: 19 iulie 2021

Ascunde

Având în vedere Referatul nr. 1.360 din 12.04.2021,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. I.

Modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

"F. Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității:

. . . . . . . . . ."

2. La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;".

Art. II.

Obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c1) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

București, 2 iulie 2021.

Nr. 585.

281 Documente Anexe la Codul Muncii