Ordinul 192/2013
Ordin pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor (abrogat)

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Ordinul 192/2013 Ordin pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 49 din 22 ianuarie 2013
Emitent: Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2013

Modelul poate fi utilizat in conexiune cu art. 34(5) din Codul Muncii.

Ascunde

Avand in vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 3 lit. l) si art. 49 alin. (1) lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

 

Art. 1

Se aproba formatul standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Adeverintele eliberate conform formatului standard aprobat prin prezentul ordin pot atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor dobandite dupa data de 1 ianuarie 2011.

(2) Vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, dobandite pana la data de 31 decembrie 2010, se probeaza cu carnetul de munca, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

(3) Adeverintele eliberate potrivit formatului standard aprobat prin prezentul ordin sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea functiilor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Eugen Coifan

Bucuresti, 17 ianuarie 2013.

Nr. 192.

 

ANEXA

 

 

Denumirea angajatorului

Datele de identificare ale angajatorului (adresa completa, CUI)

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de inregistrare

Data inregistrarii

 

ADEVERINTA

 

Prin prezenta se atesta faptul ca dl/dna ................................................, posesor/posesoare al B.I./C.I. ............, seria ........, nr. ...................., CNP ..................................., a fost/este angajatul/angajata ............................., in baza actului administrativ de numire nr. ................./ contractului individual de munca, cu norma intreaga/cu timp partial de .......... ore/zi, incheiat pe durata determinata/nedeterminata, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ................................./..........................., in functia/meseria/ocupatia de 1 ......................... .

Pentru exercitarea atributiilor stabilite in fisa postului aferenta contractului individual de munca/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2 ....................., in specialitatea ....................... .

Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobandit:

- vechime in munca: ..................... ani ........ luni ....... zile;

- vechime in specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

Pe durata executarii contractului individual de munca/raporturilor de serviciu au intervenit urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca/raporturilor de serviciu):

Nr.
crt.

Modificarea intervenita

Data

Meseria/ Functia/ Ocupatia cu indicarea clasei/ gradatiei profesionale

Nr. si data actului pe baza caruia se face inscrierea si temeiul legal

 

 

 

 

 

 

 

In perioada lucrata a avut .......................... zile de concediu medical si ................... concediu fara plata.

In perioada lucrata, dlui/dnei ............................................ nu i s-a aplicat nicio sanctiune disciplinara/i s-a aplicat sanctiunea disciplinara ............................... .

Cunoscand normele penale incidente in materia falsului in declaratii, certificam ca datele cuprinse in prezenta adeverinta sunt reale, exacte si complete.

 

 

Data ..................

Numele si prenumele reprezentantului legal al angajatorului 3 ...................................................

Semnatura reprezentantului legal al angajatorului ..................................................

Stampila angajatorului ..............................................

___________

1 Prin raportare la Clasificarea Ocupatiilor din Romania si la actele normative care stabilesc functii.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezinta angajatorul in relatiile cu tertii.

281 Documente Anexe la Codul Muncii