Ordinul 1616/2011
privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Fisa actului

Ordinul 1616/2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 415 din 14 iunie 2011
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2011

Ascunde

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, în baza art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. I. - Se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut în anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile ulterioare, asa cum urmeaza:

1. La litera A, sintagma "permis de munca" se va înlocui cu sintagma "autorizatie de munca/permis de sedere în scop de munca".

2. La litera D, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc.) ........................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ........................"

3. Dupa litera F se introduce o litera noua, litera F1, cu urmatorul cuprins: "F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului: ............................................................................................."

4. La litera G, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. Activitatea prestata se desfasoara în conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. La litera H, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. O fractiune de norma de ...... ore/zi, ore/saptamâna .......;".

6. La litera J punctul 2, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b1) si b2), cu urmatorul cuprins:

"b1) prestatii suplimentare în bani .......;

b2) modalitatea prestatiilor suplimentare în natura ...........;".

7. La litera L, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) perioada de proba este de .............. zile calendaristice;

...............................................................................................

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;".

8. La litera M punctul 1, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) dreptul la acces la formare profesionala."

9. La litera M punctul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;".

10. La litera M punctul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) sa înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior începerii activitatii;".

11. La litera M punctul 4, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), care va avea urmatorul cuprins:

"a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;".

12. La litera M punctul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea în munca, în meserie si specialitate;".

13. La litera N, în cuprinsul tezei I, sintagma "Directia generala de munca si solidaritate sociala" se va înlocui cu sintagma "Inspectoratul teritorial de munca".

14. La litera N, teza a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare este prevazuta în mod expres de lege."

15. Litera O se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"O. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii."

16. Clauza finala si datele privind semnatarii se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Angajator,

.............................

Salariat

Semnatura ............

Data .......................

Reprezentant legal,

.............................

Pe data de ........................ prezentul contract înceteaza în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003, republicata, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

...................

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Bucuresti, 2 iunie 2011.

Nr. 1.616.

281 Documente Anexe la Codul Muncii