Norma Metodologica din 6 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (aprobata prin HG 855/2013)

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Norma Metodologica din 18 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 705 din 18 noiembrie 2013
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2013

Ascunde

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.

Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, denumita in continuare lege.

Art. 2.

(1) Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, prevazuta la art. 1 din lege, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare furnizori de formare.

(2) Formarea profesionala prin ucenicie cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

(3) Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3.

Prin obiectivele sale, ucenicia ca modalitate de promovare a ocuparii si formarii profesionale:

a) ofera acces la o oferta de angajare de buna calitate si in acelasi timp de formare profesionala de la momentul intrarii in somaj sau de la momentul in care nu mai participa la o forma de invatamant prin sistemul de invatamant;

b) contribuie la integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor fara un loc de munca;

c) contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pietei fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca ce pot fi ocupate de orice persoana cu varsta de peste 16 ani, care doreste sa obtina in acelasi timp un loc de munca si o noua calificare;

d) promoveaza angajarea unor categorii specifice de lucratori expusi riscului de a parasi piata muncii, cum ar fi lucratorii necalificati sau lucratorii fara experienta profesionala;

e) promoveaza implicarea activa a partenerilor sociali, de la toate nivelurile, in ceea ce priveste conceperea si punerea in aplicare a invatarii la locul de munca pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor si pentru a-i imprima un efect multiplicator in cadrul activitatilor de ocupare a fortei de munca;

f) promoveaza integrarea persoanelor in societate, prin munca, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilitati;

g) contribuie la reducerea somajului, ca o conditie esentiala pentru consolidarea increderii si pentru asigurarea sustenabilitatii sociale si politice a reformelor de pe piata muncii;

h) raspunde provocarilor structurale si institutionale de pe piata muncii cu accent pe segmentare, lipsa corelarii intre cererea si oferta de locuri de munca si somajul structural persistent in randul persoanelor amenintate de saracie;

i) sustine spiritul antreprenorial si economia sociala, crearea de intreprinderi, in special de intreprinderi cooperatiste.

Art. 4.

(1) Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.

(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele mentiuni:

a) la rubrica "Denumirea ocupatiei" se adauga si sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";

b) codul COR (6 caractere) specific ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie;

c) la rubrica durata incadrarii in munca se va completa durata contractului de ucenicie in functie de nivelul de calificare prevazut la art. 9 din lege.

(3) Formularul prevazut la alin. (2) se comunica in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de punere in aplicare a acesteia.

Art. 5.

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

Art. 6.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru ucenicie.

Art. 7.

(1) Atributiile, drepturile si obligatiile coordonatorului de ucenicie in raport cu activitatea de coordonare a activitatii ucenicului se stabilesc, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act aditional la contractul individual de munca.

(2) Anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea desfasurarii activitatii de coordonare a uceniciei cu privire la clauzele pe care intentioneaza sa le modifice prin act aditional la contract.

Art. 8.

(1) Poate avea calitatea de coordonator de ucenicie salariatul sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este calificat pentru practicarea ocupatiei sau, dupa caz, a activitatii pentru care se organizeaza programul de ucenicie;

b) practica ocupatia sau, dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de ucenicie;

c) are o experienta de munca in ultimii 5 ani din care cel putin 2 ani in ocupatia sau, dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia;

d) nu are cazier judiciar;

e) este apt din punct de vedere fizic si psihic.

(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se demonstreaza prin acte care atesta pregatirea de specialitate dobandita prin discipline/module/cursuri/stagii de pregatire pentru competentele vizate prin programul de ucenicie.

(3) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se atesta prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverinte eliberate de angajator sau, dupa caz, alte documente specifice din care rezulta experienta profesionala pentru domeniul ocupational vizat prin programul de ucenicie.

Art. 9.

(1) Coordonatorul de ucenicie are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formarii profesionale a ucenicului;

b) sa elaboreze impreuna cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei;

c) sa indrume ucenicul si sa supravegheze punerea in aplicare a planului de activitate, prevazut la lit. b);

d) sa elaboreze lunar, pe baza planului de activitate prevazut la lit. b), raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, coordonatorul de ucenicie are in principal urmatoarele drepturi:

a) sa propuna si sa modifice, dupa caz, planul de activitate al ucenicului;

b) sa comunice in scris angajatorului orice aspect de natura sa influenteze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce tin de colaborarea cu furnizorul de formare;

c) sa propuna acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului, in conditiile legii;

d) sa primeasca o copie a contractului de ucenicie;

e) sa aiba acces la situatia pregatirii profesionale a ucenicului, in vederea completarii raportului de monitorizare prevazut la alin. (1) lit. d);

f) sa asiste la examenul de absolvire in calitate de observator sau, dupa caz, sa participe ca membru in comisia de examinare.

Art. 10.

(1) In cadrul programului de formare contractat potrivit prevederilor art. 4 lit. e) din lege, formarea practica a ucenicului este realizata sub indrumarea si supravegherea formatorului furnizorului de formare.

(2) Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea si indrumarea formarii practice a ucenicului, prevazuta la alin. (1), sa se poata realiza si de catre personalul de specialitate numit de angajator.

Art. 11.

(1) Salariatii angajatorului pot asigura formarea profesionala a ucenicului/ucenicilor numai daca acestia au calitatea de formatori in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor.

(2) Pentru a putea desfasura activitatile de la alin. (1), salariatii angajatorului pot avea relatii de munca, in conditiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a incheiat contractul de prestari de servicii de formare profesionala, prevazut la art. 4 lit. e) din lege.

 

CAPITOLUL II - Contractul de ucenicie

Art. 12.

(1) Contractul de ucenicie, prevazut la art. 6 alin. (1) din lege, trebuie sa contina elementele obligatorii ale contractului individual de munca prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si clauzele prevazute la art. 6 alin. (5) din lege.

(2) Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevazut la art. 6 alin. (9) din lege, este prezentat in anexa nr. 1.

(3) Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, conform art. 6 alin. (3) din lege, si se evidentiaza in registrul general de evidenta a salariatilor, cu mentiunea "CU".

(4) Modelul planului de activitate prevazut la art. 9 alin. (1) lit. b) este prezentat in anexa nr. 2.

(5) Modelul raportului de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) este prezentat in anexa nr. 3.

Art. 13.

(1) Contractul de ucenicie poate inceta pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul in care contractul de ucenicie inceteaza pe durata perioadei de proba, la sfarsitul acestei perioade sau dupa expirarea perioadei de proba, dar inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, ucenicul beneficiaza pentru perioada lucrata de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractul colectiv de munca aplicabil, precum si de contractul de ucenicie.

Art. 14.

Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

Art. 15.

(1) Prin sintagma "denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul", prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. a) din lege, se intelege calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie.

(2) Pana la intrarea in vigoare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania se utilizeaza Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16.

Prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca", prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. b) din lege, se intelege denumirea furnizorului de formare care incheie cu angajatorul contractul de prestari de servicii de formare profesionala prevazut la art. 4 lit. e) din lege sau, dupa caz, denumirea angajatorului daca acesta are calitatea de furnizor de formare.

Art. 17.

(1) Locul sau, dupa caz, locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala, prevazute la art. 6 alin. (5) lit. d) din lege, este/sunt stabilit/stabilite de catre angajator in urma consultarii cu furnizorul de formare.

(2) In situatia in care competentele cuprinse in standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala nu pot fi dobandite la angajator, atunci locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala, prevazute la alin. (1), pot fi stabilite de furnizorul de formare si la alti angajatori sau, dupa caz, furnizori de formare.

(3) Pentru asigurarea locurilor de instruire practica, furnizorul de formare poate incheia parteneriate cu alti angajatori sau, dupa caz, furnizori de formare, in baza unor conventii/contracte de colaborare, in care se stipuleaza cu claritate obligatiile partilor.

Art. 18.

(1) Prin sintagma "durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca", prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se intelege durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:

a) 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b) 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c) 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare.

(2) Formarea profesionala prin ucenicie se desfasoara pe toata durata contractului de ucenicie.

(3) Perioadele de formare profesionala alterneaza cu timpul de munca alocat realizarii atributiilor specificate in fisa postului.

(4) Timpul alocat programului de formare profesionala este corelat cu scopul, obiectivele, continuturile formarii teoretice si practice.

Art. 19.

(1) Pentru a incheia un contract de ucenicie, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege, persoana aflata in cautarea unui loc de munca primeste de la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, dispozitia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dispozitia, prevazuta la alin. (1), se anexeaza la contractul de ucenicie.

Art. 20.

(1) Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie sunt:

a) actul de identitate, in original si in copie;

b) certificatul de nastere, in original si in copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia in vigoare;

d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;

e) dispozitia de repartizare, prevazuta la art. 19;

f) in copie, contractul de formare profesionala prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie pentru categoriile de persoane prevazute la art. 7 alin. (2) din lege sunt:

a) pasaportul sau, dupa caz, actul de identitate, in original si in copie;

b) autorizatia de munca, dupa caz;

c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute si/sau echivalate, potrivit legii, care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale in vigoare;

d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;

e) dispozitia de repartizare, prevazuta la art. 19;

f) in copie, contractul de formare profesionala prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Actele in original pentru care se pastreaza copia se restituie titularului.

(4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21.

Femeile aflate in situatia prevazuta la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.

Art. 22.

Perioada de proba, prevazuta la art. 9 alin. (2) din lege, la care poate fi supus ucenicul face parte integranta din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie si nu poate depasi 30 de zile lucratoare.

Art. 23.

Ucenicilor care au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca.

 

CAPITOLUL III - Organizarea uceniciei la locul de munca

Art. 24.

(1) Programele de formare profesionala prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc sa incheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din lege.

(2) Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana aflata in cautarea unui loc de munca depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta o cerere in acest sens.

(3) Modelul cererii de la alin. (2) este prevazut in anexa nr. 4.

Art. 25.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica, separat pe site-ul institutiei, urmatoarele informatii:

a) locurile de munca declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie;

b) numarul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.

Art. 26.

La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27.

(1) In vederea pregatirii ucenicului, in sensul art. 14 alin. (1) din lege, angajatorul care nu este furnizor de formare incheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala, prevazut la art. 4 lit. e) din lege, cu un furnizor de formare.

(2) Contractul de prestari de servicii de formare profesionala prevazut la alin. (1) se incheie pe aceeasi perioada ca si contractul de ucenicie.

Art. 28.

Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse in programele de formare profesionala prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 29.

La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat sa elibereze orice document referitor la activitatea desfasurata in baza contractului de ucenicie.

 

CAPITOLUL IV - Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

Art. 30.

(1) Finantarea formarii profesionale prin ucenicie se realizeaza in conditiile art. 16 din lege.

(2) In situatia in care participarea la ucenicie este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de acesta, potrivit art. 197 alin. (1) coroborat cu art. 193 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31.

(1) Finantarea uceniciei din sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice se face in conditiile respectarii Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru finantarea uceniciei in conditiile alin. (1) se incheie un contract de sponsorizare.

(3) Contractul de sponsorizare se anexeaza in copie la contractul de ucenicie.

Art. 32.

Finantarea formarii prin ucenicie din fonduri structurale europene se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, conditii generale, si a Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", in vigoare la data incheierii contractului de ucenicie.

Art. 33.

(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

(2) In situatia in care conventia nu se incheie in termenul prevazut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie.

(3) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie de catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 95 alin. (11) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In vederea incheierii conventiei prevazute la alin. (1) angajatorii depun urmatoarele documente:

a) actul de identitate al ucenicului, in copie.

b) contractul de ucenicie, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie.

(5) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicita sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege.

Art. 34.

(1) Sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, lunar.

(2) Suma lunara prevazuta la alin. (1) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

(3) Sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se acorda angajatorului care face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d).

(4) Prin valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazuta la art. 16 alin. (2) din lege, se intelege valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna in care se face plata.

Art. 35.

(1) Verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 16 alin. (2) din lege se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a urmatoarelor documente care se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti:

a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6;

b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

c) raportul de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d).

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (1) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferente lunii respective, sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acorda.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferente lunii respective.

(4) Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege din motivele prevazute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.

(5) Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se recupereaza potrivit prevederilor legale.

Art. 36.

(1) Suma cuvenita conform art. 16 alin. (2) din lege se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

(2) In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37.

(1) Pentru a beneficia de finantare in conditiile art. 16 alin. (2) din lege, la incheierea conventiei, prevazuta la art. 33 alin. (1), angajatorul declara pe propria raspundere ca anterior incheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) constituie sectiune distincta in conventie.

 

CAPITOLUL V - Dispozitii finale

Art. 38.

Modul de aplicare a reglementarilor cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie este supus controlului Inspectiei Muncii, prin inspectorii de munca.

Art. 39.

(1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.

(2) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, pot solicita, in conditiile legii, inspectoratelor teritoriale de munca, respectiv al municipiului Bucuresti, informatii cu privire la sanctiunile contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.

Art. 40.

(1) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti tin evidenta angajatorilor care organizeaza programe de ucenicie si care isi au sediul sau domiciliul in raza lor teritoriala.

(2) In aplicarea alin. (1), agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti infiinteaza si actualizeaza registrul angajatorilor de ucenici, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.

(3) Registrul angajatorilor de ucenici prevazut la alin. (2) se publica si se actualizeaza lunar pe pagina de internet a agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. 41.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza si aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca procedura de control a activitatii furnizorilor de formare ce desfasoara programe de formare prin ucenicie.

Art. 42.

Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1 la norme

Modelul-cadru al contractului de ucenicie

CONTRACT DE UCENICIE

incheiat si inregistrat1 cu nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . .

 

1 Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului.

 

A. Partile contractante

1. Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(denumirea), in calitate de persoana juridica/fizica autorizata/intreprindere familiala/individuala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . , judetul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice locale din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul unic de inregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentata legal prin doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , in calitate de2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand obiectul de activitate3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

2 Se completeaza, dupa caz: reprezentant al persoanei juridice/persoana fizica autorizata/intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale/persoana fizica.

3 Se va specifica numai obiectul de activitate care are legatura cu contractul de ucenicie.

 

si

2. Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in calitate de ucenic(a), domiciliat(a) in localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , ap. . . . . , sectorul/judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesoare/posesor a/al BI/CI/pasaport seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , eliberat(a) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

am incheiat prezentul contract de ucenicie, in urmatoarele conditii asupra carora am convenit.

B. Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie pentru obtinerea calificarii de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul calificarii4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 A se vedea, pana la intrarea in vigoare a Registrului National al Calificarilor din Romania, Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

C. Durata contractului

Prezentul contract de ucenicie se incheie pe o perioada determinata de . . . . . . . . . . . . luni, cuprinsa intre data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . si data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Locul de munca

D.1 Activitatea de ucenicie la locul de munca, prevazuta in fisa postului, se desfasoara la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(sectia/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.) din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea acestuia)

In lipsa unui loc de munca fix, ucenicul va desfasura activitatea astfel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.2. Locul (locurile) de desfasurare a activitatii ucenicului:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.3. Coordonatorul de ucenicie:

1. Numele si prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Calificarea coordonatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Felul muncii

1. Functia/Ocupatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, codul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexata la contractul de ucenicie la locul de munca.

F.1. Criteriile de evaluare a activitatii ucenicului

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase (se completeaza dupa caz).

2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H. Timpul de munca5

5 Programul normal de munca pentru persoanele incadrate in baza unui contract de ucenicie la locul de munca este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe saptamana.

 

H.1. Durata timpului de munca

a) O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de. . . . ore/zi,. . . . . . ore/saptamana.

b) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte).

c) Programul de lucru se poate modifica in functie de prevederile regulamentului intern/contractului colectiv de munca

aplicabil.

d) Nu se efectueaza ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora.

I. Concedii

I.1. Concediul de odihna

Durata concediului anual de odihna este de . . . . . . . . . . . . . . zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.2. Alte concedii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. Salariul6

6 Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

 

1. Salariul de baza lunar brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . lei/luna.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

b) indemnizatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

c) prestatii suplimentare in bani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

d) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

e) alte adaosuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Orele suplimentare se presteaza in conditiile legislatiei in vigoare.

4. Data/Datele la care se plateste salariul este/sunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca

a) echipament individual de protectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

d) alimentatie de protectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Riscurile specifice locului de desfasurare a activitatii practice si teoretice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. Alte clauze

a) Perioada de proba7 este de . . . . . . . . . . . . . . zile calendaristice.

7 Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

 

b) Perioada de preaviz in cazul concedierii este de . . . . . . . . . . . . . . . . . zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau contractului colectiv de munca.

c) Perioada de preaviz in cazul demisiei este de . . . . . . . . zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/contractului colectiv de munca aplicabil.

d) In cazul in care ucenicul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor regasi si in contractul de ucenicie la locul de munca.

e) Alte clauze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Ucenicul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a se forma profesional in scopul obtinerii certificatului de calificare, in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala;

b) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

d) dreptul la concediu de odihna anual;

e) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

g) dreptul de a se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta respectarii drepturilor si intereselor sale;

h) dreptul de a i se comunica raportul de monitorizare, elaborat de coordonatorul de ucenicie;

i) dreptul de a face observatii scrise, in conditiile in care nu este de acord cu unele dintre informatiile cuprinse in raportul de monitorizare.

2. Ucenicul are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca, de a participa la programul de formare profesionala sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate si la locul de munca;

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu, daca este cazul;

f) obligatia de a se forma profesional in scopul obtinerii certificatului de calificare, in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala;

g) obligatia de a respecta indicatiile coordonatorului de ucenicie;

h) obligatia de a participa la examenul de absolvire si de a depune toate diligentele necesare in vederea obtinerii certificatului de calificare.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si a celor de formare profesionala;

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale ucenicului si criteriile de evaluare.

4. Angajatorul are, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de ucenic, in conditiile legii;

b) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de ucenic a solicitantului;

c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului;

d) sa incheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala cu un furnizor de formare profesionala autorizat, in cazul in care angajatorul nu are si calitatea de furnizor de formare profesionala;

e) sa suporte contravaloarea serviciilor de formare profesionala, potrivit contractului de prestari de servicii de formare profesionala;

f) sa asigure masurile privind securitatea si sanatatea in munca, in conformitate cu art. 24 si 25 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;

g) sa asigure ucenicului un coordonator de ucenicie;

h) sa asigure verificarea periodica a modului in care se desfasoara activitatea ucenicului;

i) sa asigure toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea profesionala a ucenicului;

j) sa asigure ucenicului, in cazul in care raporturile de munca ale coordonatorului de ucenicie se suspenda sau inceteaza, continuarea coordonarii pregatirii profesionale de catre un alt coordonator de ucenicie;

k) sa nu utilizeze ucenicul la prestarea unor munci care nu au legatura cu calificarea sau cu ocupatia pentru care se pregateste;

l) sa colaboreze cu furnizorul de formare profesionala autorizat la elaborarea planului de activitate a ucenicului si a raportului de monitorizare.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de munca se completeaza cu dispozitiile:

a) Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

c) Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata.

O. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii prezentului contract de ucenicie la locul de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

P. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract de ucenicie la locul de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Q. Prezentului contract i se anexeaza urmatoarele documente:

Q.1. Dispozitia de repartizare

Q.2. Fisa postului - in copie

Q.3. Contractul de prestari de servicii de formare profesionala, in cazul in care angajatorul nu este furnizor autorizat

Q.4. Autorizatia angajatorului ca furnizor de formare profesionala

Q.5. Planul de activitate al ucenicului

 

Prezentul contract de ucenicie se incheie in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, iar un exemplar se depune la inspectoratul teritorial de munca.

 

     
 

Numele si prenumele ucenicului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnatura
. . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . .

Numele si prenumele reprezentantului angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 2 la norme

PLANUL DE ACTIVITATE AL UCENICULUI1

1 Se elaboreaza de angajator impreuna cu furnizorul de formare autorizat.

Denumirea angajatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul unic de inregistrare (CUI): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forma de organizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul de activitate al angajatorului1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Se elaboreaza de angajator impreuna cu furnizorul de formare autorizat.

Activitatea (clasa CAEN): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea calificarii pentru care se organizeaza programul de ucenicie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul din nomenclatorul calificarilor2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 A se vedea, pana la intrarea in vigoare a Registrului national al calificarilor din Romania, Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivelul calificarii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea ocupatiei/functiei/meseriei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul conform Clasificarii ocupatiilor din Romania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conditii de acces3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Conditiile de acces pentru persoanele care urmeaza sa incheie un contract de ucenicie la locul de munca sunt cele prevazute in art. 7 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata.

Denumirea standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Planul de formare profesionala4

4 Se completeaza de furnizorul de formare autorizat impreuna cu angajatorul.

                 
 

Unitati de competenta5

Elemente de competenta

Denumirea modulului de pregatire teoretica

Activitati planificate de instruire teoretica corespunzatoare elementului de competenta

Numarul de ore afectate pentru instruirea teoretica

Denumirea modulului de pregatire practica

Activitati planificate de pregatire practica corespunzatoare elementului de competenta

Numarul de ore afectate pentru instruirea practica

 

TOTAL

x

x

x

 

x

x

 

5 Se preia din standardul ocupational.

B. Planul de munca al ucenicului6

6 Se completeaza de angajator impreuna cu furnizorul de formare autorizat.

       
 

Activitati preluate din fisa postului, corespunzatoare fiecarui element de competenta

Elemente de competenta specifice fiecarei atributii7

Durata activitatii exprimata in ore

 

1

1.

 
 

2.

 

. . .

 

2

   
   
 

3

   
   

7 Se preiau din standardul/standardele ocupational/ocupationale.

     
 

Numele coordonatorului de ucenicie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele reprezentantului furnizorului de formare autorizat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 3 la norme

RAPORT DE MONITORIZARE 
a planului de activitate a ucenicului 

Luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .

Numele ucenicului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. contractului de ucenicie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocupatia/Functia/Meseria/Codul conform Clasificarii ocupatiilor din Romania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea calificarii1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Denumirea calificarii pentru care s-a incheiat contractul de ucenicie.

 

Situatia lunara a activitatii desfasurate de ucenic

               
 

ACTIVITATEA DESFASURATA DE UCENIC, DIN CARE:

 

Munca prestata in folosul angajatorului

Formare profesionala, din care:

 

Data

Scurta descriere a activitatii prestate2

Durata3

Continutul tematic pentru instruirea teoretica

Durata

Continutul tematic pentru instruirea practica

Durata

               
             
             
             

2 Denumirea activitatii, preluata din fisa postului corespunzatoare fiecarui element de competenta, inclusiv formare profesionala.

3 Durata in ore a activitatii depuse de ucenic in folosul angajatorului.

 

Observatii formulate de coordonatorul de ucenicie

(Se vor consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competentelor, modul de implicare a ucenicului in procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate, precum si dovezi ale indeplinirii activitatii/atributiei si formarii elementului/elementelor de competenta.)

   
   

Calificativul propus de coordonatorul de ucenicie:

â—‹ Insuficient

â—‹ Suficient

â—‹ Bine

â—‹ Foarte bine

     
 

Numele coordonatorului de ucenicie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele reprezentantului angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Am luat cunostinta:

 

Numele ucenicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

 

 

ANEXA Nr. 4 la norme

CERERE 
pentru a beneficia de un program de ucenicie

1. Numele si prenumele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Actul de identitate: tip . . . . . . , seria . . . . . . nr. . . . . ., data eliberarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., autoritatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; cod numeric personal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Data nasterii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Domiciliul/Resedinta: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . ., sc. . . . . . . . . . . . . , ap. . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. fix . . . . . . . . . . . . . . , tel. mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ultima forma de invatamant absolvita:

Tipul actului de absolvire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Act de absolvire: seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data eliberarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autoritatea emitenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prin prezenta solicit sa beneficiez de un program de formare prin ucenicie, conform prevederilor potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, pentru una din urmatoarele ocupatii:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mentionez ca sunt persoana aflata in cautarea unui loc de munca si detin Carnetul de evidenta1 nr. . . . . . . . . . .

1 Se va completa numarul carnetului de evidenta prevazut la anexa nr. 5 la Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doamnei/Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director executiv al Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 5 la normele

CONVENTIE

nr. . . . . . . /. . . . . . . . . .

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Municipiului Bucuresti, reprezentata prin dna/dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand functia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumita in continuare agentia, si persoana juridica (fizica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul/adresa in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod fiscal (CUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cont IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentata prin dna/dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , avand functia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:

1. Angajatorul se obliga:

a) sa mentina raporturile de munca ale persoanei pe perioada pentru care a fost incheiat contractul de ucenicie;

b) sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru ucenic plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, in cazul in care inceteaza contractul de ucenicie prevazut la lit. a) anterior datei expirarii perioadei pentru care a fost incheiat acest contract, in temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata;

c) sa deduca, in conditiile legii, din suma reprezentand contributia angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata;

d) sa depuna la agentie, pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente:

- tabelul nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata;

- fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

- raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata;

e) sa depuna declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si documentele prevazute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare;

f) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumei prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata;

g) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului detinut la banca, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.

2. Agentia se obliga:

a) sa acorde suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, in conformitate cu prevederile legale, prin deducere de catre angajator din suma reprezentand contributia angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care acesta este obligat sa o vireze lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj;

b) sa plateasca diferenta sumei conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, in situatia in care sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, sunt mai mari.

3. Agentia isi exercita dreptul de control asupra:

a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata;

b) respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

4. In situatia constatarii nerespectarii conditiilor legale avute in vedere la incheierea prezentei conventii, pe perioada derularii acesteia si pentru acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata, precum si a nerespectarii de catre angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevazute de lege si va recupera debitele conform legii.

5. Angajatorul, prin prezenta conventie, declara pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, urmatoarele:

a) Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., este incadrata/incadrat in munca conform prevederilor legale, incepand cu data de . . . . . . . . . . ., cu Contractul de ucenicie la locul de munca nr. . . . . . . . . . . . . ., incheiat in data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu perioada de proba care expira la data de . . . . . . . . . . ., durata contractului fiind de la data de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . .

b) Anterior incheierii contractului de ucenicie la locul de munca mentionat la lit. a), angajatorul nu a avut incheiat cu persoana mentionata la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de munca.

Intocmita in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului. . . . . . . . . . . . . . ./Municipiului Bucuresti si un exemplar pentru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

Agentia
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(L.S.)

Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L.S.)

 

ANEXA Nr. 6 la norme

Angajatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul fiscal (CUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . /Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TABEL NOMINAL 
cu ucenicii incadrati in munca conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, pentru stabilirea sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj 

luna . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

                 
 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Conventia nr.
. . . . . . /. . . . . .

Numarul orelor efectiv lucrate

din care ore de formare profesionala incluse in programul de formare profesionala1

Suma cuvenita pentru timpul efectiv lucrat

Observatii

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

             
 

2.

             
                 
 

Total sume cuvenite

   

1 Potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca si orele de formare se platesc numai daca ucenicul a participat la programul de formare. In acest context angajatorul beneficiaza de prevederile art. 16 alin. (2) din aceeasi lege numai daca ucenicul frecventeaza programul de formare.

NOTE: 

1. Coloana 1 se completeaza cu numele si prenumele ucenicului.

2. Coloana 2 se completeaza cu codul numeric personal al ucenicului.

3. Coloana 3 se completeaza cu numarul si data conventiei incheiate pentru acordarea sumelor prevazute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicata.

4. Coloana 4 se completeaza cu numarul orelor efectiv lucrate de ucenic.

5. Coloana 5 se completeaza cu suma totala care se cuvine lunar pentru ucenic.

6. Coloana 6 se completeaza, dupa caz, cu: data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca; nr. de ore absente de la programul de formare.

   
 

Angajatorul
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . . . . 
(LS)

 

ANEXA Nr. 7 la norme

REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI

Judetul . . . . . . . . . . . . . .

                     
 

Nr. crt.

Denumirea angajatorului

Date de contact

Forma de organizare a angajatorului

C.U.I

Calificarea

Nivelul calificarii

Codul din Nomenclatorul calificarilor

Numele furnizorului de formare profesionala care a contractat programul de formare

Date de identificare a contractului de servicii de formare profesionala

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

1 - Nr. crt.: numarul curent;

2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;

3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;

4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, dupa caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;

5 - C.U.I.: codul unic de inregistrare al angajatorului;

6 - Calificarea: se va completa denumirea calificarii conform Nomenclatorului calificarilor/Registrului national al calificarilor din Romania;

7 - Nivelul calificarii: se va completa nivelul calificarii conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

8 - Codul din Nomenclatorul calificarilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificarilor/Registrului national al calificarilor din Romania;

9 - Numele furnizorului de formare profesionala care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesionala, autorizat, cu care angajatorul a incheiat contractul de formare profesionala;

10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesionala: se vor completa numarul contractului si data de incheiere a acestuia.

281 Documente Anexe la Codul Muncii