Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 187
Cererea si dosarul pentru avizarea documentatiilor

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Pentru avizarea documentatiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare si avizare, prin posta, o cerere intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 24, insotita de un dosar care cuprinde:

a) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului si, dupa caz, a anexei acestuia;

b) prin exceptie de la prevederile lit. a), in situatia in care elaboratorul se afla in cazul prevazut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul in care isi are sediul;

c) un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;

d) doua exemplare din documentatia supusa avizarii;

e) in cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite originalul si doua copii pe suport hartie.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Articolul a fost modificat de Art. I, punctul 98. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Pentru avizarea documentatiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de abilitare si avizare prevazute la art. 186 o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 24, insotita de un dosar care cuprinde:

a) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului si, dupa caz, anexa la acesta; in situatia prevazuta la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienta.

b) un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;

c) doua exemplare din documentatia supusa avizarii;

d) in cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite: originalul si doua copii pe suport hartie.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii