Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 129
Alte reglementari privind procesul-verbal de cercetare a evenimentului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) In capitolul prevazut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit carora persoanele sunt indreptatite sa efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetari.

(2) In capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.

(3) In capitolul prevazut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul in care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit decesul victimelor implicate in acest eveniment.

(4) In capitolul prevazut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/ au fost angajate victimele, numele reprezentantilor legali ai angajatorilor, numarul documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, adresa punctului de lucru.

(5) In capitolul prevazut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmatoarele: numele, prenumele, cetatenia, varsta, starea civila, numarul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este incadrat, profesia de baza, ocupatia in momentul accidentarii, vechimea in munca, in functie sau in meserie si la locul de munca, data efectuarii ultimului instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar pentru persoanele care, in momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la aceasta.

(6) Capitolul prevazut la art. 128 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:

a) descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;

b) descrierea detaliata a echipamentului de munca;

c) descrierea detaliata a imprejurarilor;

d) descrierea detaliata a modului in care s-a produs evenimentul.

(7) In capitolele prevazute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementarile legale in vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora.

(8) Denumirea capitolului prevazut la art. 128 lit. o) se va schimba in "Propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare", in cazul accidentelor cercetate de catre comisia numita de angajator.

(81) In capitolul prevazut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la indeplinire a masurilor dispuse, precum si persoanele responsabile de indeplinirea acestora.

(9) Capitolele prevazute la art. 128 lit. w) si x) se vor regasi in procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de catre inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii, conform competentelor.

(10) In cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va incheia cu capitolul prevazut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Alineatul 81 a fost introdus de Art. I, punctul 71. din HG 955/2010.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii