Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 43
Documentele necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Pentru reinnoirea certificatului de abilitare, prevazuta la art. 42, in maximum 10 zile lucratoare de la modificarea uneia sau mai multor conditii initiale, solicitantul va depune urmatoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare si avizare:

a) cerere de reinnoire potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8A, care sa contina lista modificarilor survenite;

b) documentele care atesta modificarile survenite.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Articolul a fost modificat de Art. I, punctul 27. din HG 955/2010. Textul anterior era:

(1) Modificarea oricarei conditii in baza careia s-a emis certificatul de abilitare, fara comunicarea si transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare si avizare in termen de maximum 5 zile lucratoare, conduce la incetarea valabilitatii acestuia.

(2) Dupa analizarea noilor conditii prevazute la alin. (1), Comisia de abilitare si avizare va decide daca certificatul de abilitare isi mentine sau isi pierde valabilitatea si va comunica in scris titularului de certificat aceasta decizie.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii