Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 37
Dosarul in vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8;

b) opisul documentelor din dosar;

c) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului, care sa contina codul CAEN corespunzator activitatii pentru care se abiliteaza, si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv;

d) lista cu personalul care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

e) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire, potrivit prevederilor art. 31 si 32, a personalului care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

f) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;

g) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;

h) memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispun;

i) copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;

j) copii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern de prevenire si protectie;

k) declaratii ale personalului serviciului extern de prevenire si protectie privind pastrarea confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitantii care au lucrat cel putin 5 ani in compartimentele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Inspectiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de munca, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si caselor teritoriale de pensii, precum si din cadrul institutiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European si care, la data depunerii dosarului in vederea abilitarii, nu mai sunt in activitate in aceste institutii.

(3) Dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezentul articol poate fi facuta si prin documente eliberate de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, intocmite intr-un scop echivalent sau din care sa reiasa ca sunt indeplinite cerintele respective, prezentate in copie certificata de catre solicitant si insotite de o traducere neoficiala in limba romana.

(4) Memoriul de prezentare prevazut la alin. (1) lit. h) trebuie sa contina, cel putin, informatii cu privire la:

a) sediu social;

b) baza tehnico-materiala;

c) activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15 pe care intentioneaza sa le desfasoare.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Articolul a fost modificat de Art. I, punctul 21. din HG 955/2010. Textul anterior era:

In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, conform modelului prezentat in anexa nr. 8;

b) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv;

c) copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform prevederilor art. 31 si 32;

d) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;

e) documente care atesta experienta de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;

f) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispune;

g) copii de pe decizia de numire si contractul individual de munca pe perioada nedeterminata pentru conducatorul serviciului extern;

h) copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern;

i) declaratii ale personalului serviciului extern privind pastrarea confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii