Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 36
Certificatul de abilitare. Comisia de abilitare si avizare. Secretariatul Comisiei

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa isi desfasoare activitatea numai daca sunt in posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie, denumit in continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevazuta la alin. (2), sau in conditiile art. 451-454.

(2) In cadrul fiecarui inspectorat teritorial de munca, respectiv al municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, denumita in continuare Comisia de abilitare si avizare.

(3) Membrii Comisiei de abilitare si avizare prevazute la alin. (2) sunt:

a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munca - presedinte;

b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, infiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;

c) reprezentantul teritorial al asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale.

(4) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de munca, numite de catre conducerea acestuia.

(5) Atributiile secretariatului Comisiei de abilitare si avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

(6) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare asigura:

a) cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pietei interne (IMI), in numele Comisiei de abilitare si avizare, potrivit prevederilor legale;

b) verificarea legalitatii documentelor eliberate de autoritati competente din alte state membre, depuse in vederea abilitarii, avizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, in cazul in care Comisia de abilitare si avizare considera ca este necesar.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Articolul a fost modificat de Art. I, punctul 20. din HG 955/2010. Textul anterior era:

(1) Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa isi desfasoare activitatea numai dupa obtinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, denumit in continuare certificatele abilitare, emis de directiile de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza carora isi au sediul, domiciliul sau resedinta.

(2) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice si juridice avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri similare in unul dintre aceste state, in vederea furnizarii de servicii de prevenire si protectie, nu trebuie sa obtina certificatul de abilitare prevazut de prezentele norme metodologice.

(3) In cadrul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, denumita in continuare Comisia de abilitare si avizare.

 (la data 21-iun-2010 Art. 36, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 6 a fost reglementat de Ordinul 455/2010 )

(4) Membrii comisiei prevazute la alin. (3) sunt:

a) directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie;

b) inspectorul sef adjunct cu atributii de securitate si sanatate in munca al inspectoratului teritorial de munca;

c) conducatorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale de la nivel teritorial;

d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeteana infiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, dupa o procedura proprie stabilita de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.

(5) Presedintele Comisiei de abilitare si avizare este directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale.

(6) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de directia de munca, solidaritate sociala si familie teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii