Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 9
Certificat de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

ROMANIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ................................... 1)

CERTIFICAT DE ABILITARE a serviciului extern de prevenire si protectie
Nr. ....... din ...................

emis in temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, in baza dosarului inregistrat cu nr. .......... din ......................

Titular: ..............................................................................................., cu sediul social in localitatea ....................................,str. ..................................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ....... Judetul/sectorul ......................................

Cod unic de inregistrare .....................................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului .................... din data de ..................

Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie este: ......................................................, CNP ...........................

Prezentul certificat atesta ca, din analiza documentelor depuse la dosar rezulta ca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valabil pana la modificarea conditiilor in baza carora a fost emis.

Presedinte,

....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)

_________

1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 9 a fost modificata de Art. I, punctul 108. din HG955/2010.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii