Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 8
Solicitare privind analiza dosarului in vederea abilitarii ca serviciu extern de prevenire si protectie

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Denumirea solicitantului: ....................................................................

Adresa: ..............................................................................................

Localitate: ...........................................................................

Judet: ..................................................................................

Cod postal: ....................................................

Telefon/Fax: ...................................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului: .....................................

Cod unic de inregistrare (CUI): .....................................................

Nr. ......./................. 1)

Catre

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ................................. 2)

Subsemnatul, ......................................................, CNR .........................., in calitate de ...........................................................,solicit prin prezenta analiza dosarului in vederea abilitarii ca serviciu extern de prevenire si protectie, in temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul intocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitant3),

................

___________

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se va semna si stampila.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 8 a fost modificata de Art. I, punctul 106. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Denumirea solicitantului..............

Adresa..........................

Localitate.......................

Judet............................

Cod postal......................

Telefon/fax.....................

Nr. de inregistrare in Registrul comertului...........................

Cod unic de inregistrare (CUI)..............................

Nr. ......./.............1

Catre

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Directia de munca, solidaritate sociala si familie ...........2

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, in vederea eliberarii certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie. Avem personal cu capacitate, experienta si aptitudini corespunzatoare.

In sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele date referitoare la personalul care va desfasura activitati in cadrul serviciului extern de prevenire si protectie:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Pregatirea profesionala

Cursuri in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Experienta

Functia indeplinita3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitant,4

1 Se va completa numarul de inregistrare la solicitant.

2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul.

3 Functia indeplinita in cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator al serviciului, personal de executie).

4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului si va purta semnatura si stampila.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii