Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 8 A
Cerere de reinnoire a certificatului de abilitare

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Denumirea solicitantului: ....................................................................

Adresa: ..............................................................................................

Localitate: ...........................................................................

Judet: ..................................................................................

Cod postal: ...................................................

Telefon/Fax:...................................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului: .....................................

Cod unic de inregistrare (CUI): .....................................................

Nr. ......./................. 1)            

 

CERERE DE REINNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE

 

Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca..................................... 2)

 

Subsemnatul, ....................................., conducator al serviciului extern de prevenire si protectie ............................................, solicit reinnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., in temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a modificarii conditiilor in baza carora acesta a fost emis.

 

Anexez la prezenta cerere un numar de ...... documente care atesta modificarea conditiilor initiale, pe care va rog sa le analizati.

 

Declar pe propria raspundere ca celelalte conditii probate prin documentele din dosarul de abilitare/reinnoire, depus la ................................................, cu nr. .......... din data de ....................., au ramas neschimbate.

 

Solicitant 3)

......................

 

_____

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se va semna si stampila.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 8A a fost introdusa de Art. I, punctul 107. din HG 955/2010.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii