Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 24
Solicitare privind analizarea, in vederea avizarii, a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Denumirea solicitantului: ............................................

Adresa: .......................................................................

Localitate: ...................................................................

Judet: ..........................................................................

Cod postal: ..............................................

Telefon/Fax: ...........................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului: ............................................

Cod unic de inregistrare (CUI): ............................................................

Nr. ....../.................. 1)

 

Catre ......................................................................... 2)

 

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Subsemnatul,...................................................., reprezentant al ........................................, solicit analizarea, in vederea avizarii, a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu urmatoarele elemente de identificare:

- tipul documentatiei: ............................................

- titlul documentatiei: ............................................

 

Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, in conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente3):

- .................................

- ...................................

Solicitant4),

..................

 

NOTA:

Cand randurile de pe prima pagina nu sunt suficiente, se va intocmi o anexa la aceasta cerere pentru continuarea listei, cu numarul de randuri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca si pe prima, semnatura si, dupa caz, stampila solicitantului.

____

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa cu denumirea structurii in cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si avizare, potrivit art. 36 alin. (2) si (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare si avizare, prevazute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se va semna si stampila.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 24 modificat de Art. I, punctul 117. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Denumirea solicitantului: ..............

Adresa: ..........................

Localitate: ........................

Judet: ..................

Cod postal: ..............

Telefon/fax: ..............

Nr. de inregistrare in Registrul comertului: ..........

Cod unic de inregistrare (CUI): .............

Nr. ...../........1

Catre,

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Directia de munca, solidaritate sociala si familie ............2

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prin prezenta solicit avizul pentru documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu urmatoarele elemente de identificare:

Tipul documentatiei: ..............

- Titlul documentatiei: ..............

Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, in conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, urmatoarele documente3:

................

Solicitant4,

1 Se va completa numarul de inregistrare la solicitant.

2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul.

3 Se vor preciza documentele care compun dosarul ce insoteste cererea.

4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului si va purta semnatura si stampila.


Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii