Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 20
PROCES-VERBAL de cercetare a cazului de boala profesionala

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Judetul ...............................................

Localitatea .........................................

Unitatea sanitara ...............................

 

PROCES-VERBAL Nr. ..............de cercetare a cazului de boala profesionala

  anul ............ luna ......................... ziua .......

 

Subsemnatul, dr. ...................................., cu legitimatia nr. .........., eliberata de Ministerul Sanatatii,
in prezenta (numele, prenumele, functia): .........................................................................................,

 

efectuand cercetarea cazului de imbolnavire profesionala .........................................................................................................................................
din intreprinderea/institutia ..........................................................................................................................................................................................,
cu sediul in localitatea ............................................, str. ...........................................................nr. .....,
semnalat de unitatea sanitara/medicul .....................................................................................................,
cu diagnosticul de .....................................................................................................................................,
am constatat urmatoarele:

 

1. Se confirma caracterul profesional al bolii:

................................................................................................................................................................................

a) Imbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:

..............................................................................................................................................................................

b) Recomandari: .................................................................................................................................

 

2. Se infirma caracterul profesional al bolii:

................................................................................................................................................................................

Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:

......................................................................................................................................................................................

 

Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 6 exemplare pentru intreprinderea/institutia/societatea in cauza, autoritatea de sanatate publica, medicul care a semnalat imbolnavirea, lucrator, inspectoratul teritorial de munca si pentru asigurator.

Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal si am luat cunostinta de recomandarile facute, astazi, data de mai jos:

anul ......... luna. ...................... ziua .......

 

Semnatura conducatorului intreprinderii/institutiei
.....................................

Semnatura si parafa medicului care a efectuat cercetarea
.....................................

Semnatura inspectorului de munca
............................

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 20 modificat de Art. I, punctul 114. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Judetul ..................

Localitatea ..................

Unitatea sanitara ..................

PROCES-VERBAL Nr. ...... DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA

anul ... luna ..... ziua ...

Subsemnatul, Dr .......................... posedand legitimatia nr .......... eliberata de Ministerul Sanatatii Publice, in prezenta (numele, prenumele, functia): .................................

procedand la cercetarea cazului de imbolnavire

profesionala .......................................... din intreprinderea/institutia ................................................................. cu sediul in localitatea ............................. str ............................. nr ... depistat de unitatea sanitara ............................. cu diagnosticul de ......................................................... am constatat urmatoarele:

 1.- imbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:

.........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

 2.- Prin aceasta s-au incalcat urmatoarele prevederi legislative de sanatate si securitate in munca:

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

1 .................................. raspunde: .................................. termen: ..................................

2 .................................. raspunde: .................................. termen: ..................................

Prezentul proces-verbal s-a intocmit in trei exemplare, din care unul pentru intreprinderea/institutia/societatea in cauza, al doilea pentru medicul/unitatea sanitara care asigura asistenta de medicina muncii si al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din Autoritatea de Sanatate Publica.

Am primit un exemplar din prezentul proces-verbal si am luat cunostinta de prescriptiile facute, astazi data de mai jos:

 

 

an ... luna ..... ziua ...

 

 

Semnatura conducatorului intreprinderii/institutiei

Semnatura si parafa medicului care a efectuat cercetarea,

Semnatura inspectorului de munca


Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii