Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 14
Declaratie privind evenimentul

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Contine ..... pagini

Data in fata mea/noastra,

Azi ...........................................

Membru comisie de cercetare/inspector de munca .........................................

Posesor legitimatie nr. ........../...................

Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, fiul (fiica) lui ............... si al (a) .................,nascut(a)in localitatea ................................................ Judetul ......................................, la data de ..............,cu domiciliul stabil in judetul ................................................, localitatea ...................................................,str. ........................................................ nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. .........., sectorul ........,posesor al BI/CI seria ........, nr. ..................., eliberat(a) la data de ......................., CNP ...............................,de profesie .................................., angajat(a) la ..............................................................,din data de ..........................., in functia de ......................................................, cu privire la evenimentul din data de ............................, ora ........., ce a avut loc la .........................................................................,la locul de munca ......................................,situat ........................................................................ ........................................................................................, si in care au fost implicati numitii: ................................................................................................. ........................................................................................................... declar urmatoarele:

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................

 

Semnatura,

................

 

NOTA:

Cand randurile pentru declaratie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care vor fi numerotate si semnate de declarant.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 14 modificat de Art. I, punctul 111. din HG 955/2010. Textul anterior era:

Contine ...... pagini....

Data in fata mea

Azi ..................

Inspector de munca .....................

Posesor legitimatie nr .... / .......

DECLARATIE

Subsemnatul(a) ........................... fiul lui ............... si al ............... ,nascut(a) in localitatea ........................... judetul ............... la data de ....... , cu domiciliul stabil in judetul ............. localitatea ..................... strada ....................... nr ..... , bloc ....... , scara ...... etaj ..... ,apartament ...... sector .... posesor al CI/BI seria .... , numar ....... , eliberat la data .....de ........................CNP .................... , de profesie ............................... angajat la ................................... din data de ............. in functia de ........................ , cu privire la evenimentul din data de ..... ora ..... ce a avut loc la ...................................................... la locul de munca ......................................................... situat

si in care au fost implicati numitii .....................................................

.............................................................................

declar urmatoarele:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii