Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 10 A
Notificare pentru prestare permanenta, in regim de stabilire

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Denumirea/Numele solicitantului: ....................................................................................

Adresa: ............................................................................................................................

Localitate: ......................................................................

Tara: ..............................................................................

Cod postal: ...................................................

Telefon/Fax: ...................................................

Nr. .........../................. 1)

 

NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTA, IN REGIM DE STABILIRE

 

Catre                                              
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ....................................... 2)

 

In conformitate cu prevederile art. 453 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul, ..................................................., in calitate de ............................................ al .................................................................,cu sediul in .........................................................., va notific ca detin Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. ....... din ....................,emis/emisa de .............................................................., valabil/valabila pentru perioada ....................................., pentru prestarea permanenta a serviciilor de prevenire si protectie:

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................................................

 

In sustinerea notificarii depun urmatoarele documente:

a).....................................................................;

b)......................................................................;

c)......................................................................;

d)......................................................................;

 

Data ...............

Semnatura ................... 3)

 

_______

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se va semna si, dupa caz, se va stampila.

Adnotãri
Modificãri
Modificari

Anexa 10 A a fost introdusa de Art. I, punctul 109 din HG 955/2010.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii