Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 153 1 - Atributiile directoratului. Numarul membrilor 1

(1) Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.

(2) Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.

(3) Directoratul este format din unul sau mai multi membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.

(4) Cand este un singur membru, acesta poarta denumirea de director general unic. In acest caz, dispozitiile art. 137 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(5) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, directoratul este format din cel putin 3 membri.

Articolul 153 2 - Membrii directoratului 1

(1) Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului.

(2) Actul constitutiv determina durata mandatului directoratului, in limitele prevazute la art. 15312.

(3) Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.

(4) Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Actul constitutiv poate prevedea ca ei pot fi revocati si de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.

(5) In caz de vacanta a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului directoratului.

(6) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor directoratului, art. 1371 alin. (3), art. 1441, art. 1442 alin. (1), (4) si (5), art. 1443, art. 1444, art. 150 si art. 152 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 153 3 - Reprezentarea societatii de catre directorat 1

(1) Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

(2) In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna.

(3) In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.

(4) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.

(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura.

Articolul 153 4 - Raportul directoratului catre consiliul de supraveghere 1

(1) Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.

(2) Pe langa informarea periodica prevazuta la alin. (1), directoratul comunica in timp util consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii.

(3) Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare.

(4) Fiecare membru al consiliului de supraveghere are acces la informatiile transmise consiliului.

Articolul 153 5 - Alte informari ale directoratului catre consiliul de supraveghere 1

(1) Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual, imediat dupa elaborarea acestora.

(2) Totodata, directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale.

(3) Dispozitiile art. 1534 alin. (4) se aplica in mod corespunzator

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii