Legea Societatilor (legea 31/1990)

Articolul 17
Acte necesare pentru autentificarea actului constitutiv si stabilirea sediului social

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).

(3) La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;

c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4).

(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

(5) Informatiile privind calitatea de asociat unic si indeplinirea conditiilor privind sediul social se inregistreaza in registrul comertului pe cheltuiala solicitantului.

Adnotãri
Punere in aplicare
Punere in aplicare prin Ordinul 492/2012

Punere in aplicare a Art. 17. prin Ordin 492/2012 :

ANEXA Nr. 2*)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

cerere

ANEXA Nr. 3

antet

ADEVERINTA

privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social

Documentul (denumirea documentului) ....................................... nr. .................din data de .............................., care atesta dreptul de folosinta pentru spatiul cu destinatie de sediu social, situat in localitatea ............................., str. .......................................... nr. ..........., bl. ............, sc. ............, et. ............, ap. ............., judetul/sectorul .................., a fost inregistrat la organul fiscal competent.

Prezenta adeverinta nu certifica valabilitatea dreptului de folosinta pentru spatiul cu destinatie de sediu social, care face obiectul documentului inregistrat.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ............................

Semnatura si stampila unitatii ...............

Cod M.F.P.14.13.02.40

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 4

antet

CERTIFICAT

pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Ca urmare a Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social nr. ................ din data de .............. si a documentelor anexate acesteia, precum si a Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social nr. ................ din data de ...................., se certifica prin prezentul act ca, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, pentru imobilul situat in: localitatea ....................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judetul/sectorul ..........................

[ ] nu a fost inregistrat un alt document care atesta cedarea dreptului de folosinta a acestui spatiu cu destinatie de sediu social;

[ ] a fost inregistrat un numar de ......... alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta a acestui imobil cu destinatie de sediu social.

S-a eliberat prezentul certificat pentru:

[ ] inmatricularea unei societati comerciale;

[ ] schimbarea sediului social al societatii comerciale:

Seful administratiei finantelor publice

Numele si prenumele ............................

Semnatura si stampila unitatii ...............

Cod M.F.P.14.13.21.40

www.anaf.ro

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

Denumirea initiala a fost "Legea Societatilor Comerciale", insa a fost modificata in "Legea Societatilor" prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii