Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 120 - Constituirea si functionarea comisiilor de dialog social

(1) In cadrul ministerelor si al altor institutii publice prevazute in anexa nr. 1, precum si la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie si vor functiona comisii de dialog social, formate din reprezentantii administratiei publice centrale sau locale, reprezentantii organizatiilor patronale si ai organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Comisiile de dialog social care functioneaza la nivelul ministerelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiilor respective.

(3) Comisiile de dialog social constituite la nivelul judetelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social la nivelul localitatilor din judetul respectiv. Modalitatea de constituire si functionare a acestor subcomisii se stabileste de plenul comisiei la nivel judetean.

Articolul 121 - Domeniile de activitate ale comisiilor de dialog social

Comisiile de dialog social au caracter consultativ si activitatea lor vizeaza, in special, urmatoarele:

a) asigurarea unor relatii de parteneriat social intre administratie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale, care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali, in vederea asigurarii unui climat de pace si stabilitate sociala;

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura cu caracter economico-social;

c) alte probleme din sfera de activitate a administratiei publice centrale sau din judete si municipiul Bucuresti asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Articolul 122 - Membrii comisiilor de dialog social

(1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor si al institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 fac parte:

a) reprezentanti ai ministerelor sau ai respectivelor institutii publice, numiti prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice;

b) reprezentanti numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) reprezentanti numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:

a) prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;

b) presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, primarul general;

c) cate un reprezentant numit de fiecare confederatie patronala reprezentativa la nivel national;

d) cate un reprezentant numit de fiecare confederatie sindicala reprezentativa la nivel national.

(3) Presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administratiei publice centrale si locale.

Articolul 123 - Presedintia si secretariatul comisiilor de dialog social

(1) Presedintia comisiilor de dialog social se asigura astfel:

a) la nivelul fiecarui minister, de catre un secretar de stat sau, in situatii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social -, de catre un alt reprezentant al ministerului, imputernicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte institutii publice prevazute in anexa nr. 1, de catre un reprezentant numit de conducatorul institutiei publice;

b) la nivel teritorial, in baza principiului copresedintiei, de catre prefect si presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, de catre primarul general.

(2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigura de institutia publica in cadrul careia acestea functioneaza.

Articolul 124 - Coordonarea si raportarea activitatii comisiilor de dialog social

(1) Elaborarea unitara a politicilor nationale in domeniul dialogului social si coordonarea metodologica a comisiilor de dialog social se asigura de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Presedintii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 sunt coordonati metodologic de catre secretarul de stat desemnat de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Pentru exercitarea rolului sau de coordonator prevazut la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale emite norme cu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului social.

(4) Pentru asigurarea functionarii unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de acest domeniu din ministere, prefecturi, precum si din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 vor fi instruite prin programe derulate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin directiile cu atributii in activitatea de dialog social.

(5) Secretariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale componenta comisiilor de dialog social in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(6) Raportarea activitatii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si se transmite spre informare partenerilor sociali, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

(7) Raportarea activitatii comisiilor de dialog social judetene se face lunar catre secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

(8) Raportarea se face pe suport hartie si in format electronic.

Articolul 125 - Regulamentele privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor si institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1, precum si in plan teritorial se vor constitui si isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile acesteia.

(2) Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale este prevazut in anexa nr. 3.

(3) Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale este prevazut in anexa nr. 4.

(4) In baza regulamentului-cadru, comisiile de dialog social isi vor elabora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, propriul regulament de functionare, ale carui prevederi nu pot contraveni prevederilor regulamentului-cadru.

Articolul 126 - Anexele la legea privind dialogul social

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii