Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 92 - Membrii Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Plenul Consiliului Economic si Social este constituit dintr-un numar de 45 de membri, incluzand presedintele si vicepresedintii.

(2) Desemnarea membrilor Consiliul Economic si Social se face dupa cum urmeaza:

a) 15 membri numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

b) 15 membri numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 15 membri reprezentand societatea civila, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizatiilor pentru protectia consumatorilor, comunitatii stiintifice si academice, organizatiilor de agricultori, organizatiilor de pensionari, organizatiilor comunitatilor locale, asociatiilor care reprezinta familia si persoanele cu dizabilitati si al altor organizatii neguvernamentale.

(3) Repartizarea locurilor aferente fiecarei confederatii sindicale si patronale in Consiliul Economic si Social se face de catre fiecare parte prin consens, iar in caz de dezacord, prin votul a jumatate plus unu din numarul total al confederatiilor.

Articolul 93 - Nominalizarea persoanelor reprezentante in Consiliul Economic si Social

(abrogat)

Fiecare confederatie patronala si sindicala reprezentativa la nivel national, precum si fiecare organizatie a societatii civile, care detine unul sau mai multe locuri in Consiliul Economic si Social, nominalizeaza persoana sau persoanele, dupa caz, care urmeaza sa o reprezinte in cadrul Consiliului Economic si Social.

Articolul 94 - Conditii pentru a fi membru in Consiliul Economic si Social

(abrogat)

Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt desemnate in scris de catre organizatiile reprezentate in Consiliul Economic si Social;

b) au capacitate deplina de exercitiu;

c) nu au antecedente penale.

Articolul 95 - Durata mandatului membrilor Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Mandatul plenului Consiliului Economic si Social este de 4 ani.

(2) Mandatul membrilor plenului Consiliului Economic si Social poate fi reinnoit.

Articolul 96 - Validarea membrilor Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Organizatiile reprezentate vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.

(2) Membrii numiti in Consiliul Economic si Social sunt validati individual, prin verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor prevazute la art. 94.

(3) In cazul in care un candidat nu indeplineste conditiile prevazute la art. 94, organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca o alta propunere.

Articolul 97 - Data constituirii Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Consiliul Economic si Social se considera legal constituit la data validarii a cel putin 24 de membri, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata de cel putin 8 persoane.

(2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu Economic si Social, consiliul anterior isi continua activitatea.

Articolul 98 - Incetarea calitatii de membru al Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Calitatea de membru al Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) in caz de deces;

c) in caz de demisie;

d) in situatia in care plenul Consiliului Economic si Social sau, dupa caz, confederatia patronala, confederatia sindicala ori Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;

e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 94 lit. b) si c);

f) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a numit isi pierde calitatea de confederatie reprezentativa la nivel national;

g) in alte situatii prevazute de regulamentul Consiliului Economic si Social.

(2) Procedura revocarii calitatii de membru al Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Inlocuirea unui membru al plenului Consiliului Economic si Social se face pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului plenului.

Articolul 99 - Sesiunile plenului Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste saptamanal in sesiuni ordinare.

(2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.

Articolul 100 - Cvorumul pentru dezbaterile in plenul Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 24 de membri. In cazul in care nu este indeplinita conditia de cvorum, iar convocarea a fost realizata regulamentar, membrii prezenti ai plenului pot sa isi exprime parerile, care vor fi consemnate ca puncte de vedere motivate ale membrilor prezenti.

(2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.

Articolul 101 - Atributiile principale ale plenului Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:

a) avizeaza proiecte de acte normative;

b) alege, la propunerea partilor, presedintele;

c) alege, la propunerea partilor, pe cei 3 vicepresedinti si pe membrii biroului executiv;

d) adopta regulamentul propriu de organizare si functionare;

e) stabileste componenta comisiilor permanente;

f) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;

g) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;

h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social.

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Articolul 102 - Hotararile Consiliului Economic si Social

(abrogat)

(1) In exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 101 alin. (1) lit. c)-h), plenul Consiliului Economic si Social adopta hotarari, prin consensul partilor.

(2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii