Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 58
Prevederi obligatorii ale statutului unei organizatii patronale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;

b) obiectul de activitate si scopul;

c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;

d) sursele de finantare;

e) drepturile si obligatiile membrilor;

f) organele de conducere;

g) criteriul de constituire;

h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

(2) Personalitatea juridica a organizatiei patronale se dobandeste potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatia patronala, imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta.

(4) La cererea de inscriere a organizatiei patronale se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal ale urmatoarelor acte:

a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;

b) statutul;

c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora;

d) dovada existentei sediului.

(5) La primirea cererii de inscriere, judecatoria competenta potrivit alin. (3) este obligata ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la alin. (4);

b) daca statutul organizatiei patronale este conform prevederilor legale in vigoare.

(6) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la alin. (3), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(7) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (3), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale.

(8) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

(10) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.*)

(11) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.*)

(12) Apelul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, in termen de 30 de zile. Instanta de apel redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.*)

Adnotãri
Intrare in vigoare
*)

Alineatele (10) (11) (12) intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii