Legea 93/2019
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 354 din 8 mai 2019
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 8 mai 2019

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 14 noiembrie 2018, cu următoarele modificări și completări:

 

1. La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;".

2. La articolul IV, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

"21. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă.»"

3. La articolul VI, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"11. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

«Art. 71. -

Ucenicii care, după perioada de probă, încetează contractul de ucenicie din motive imputabile lor pot beneficia de un alt program de ucenicie numai după o perioadă de 2 ani de la data încetării contractului de ucenicie.»"

4. La articolul VI punctul 4, litera d) a articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau au restricții asupra acestora."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

     
 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 6 mai 2019.

 

Nr. 93.

281 Documente Anexe la Codul Muncii