Legea 52/2011
privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Tematici Asociatii si fundatii | Dreptul muncii | PFA, II, IF | Societati comerciale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1

(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

a) zilier - persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;

b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional;

c) registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor;

d) activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice.

__________

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 1.

Art. 1 litera b) a fost modificat de Legea 277/2013. Textul anterior era:

"b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional;"

Ulterior, art. 1 a fost modificat prin art.I punctul 1 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

a) zilier - persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii;

b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderii familiale, pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional;

c) Registrul de evidenta a zilierilor - registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor."


 

Art. 2

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca.

__________

Art. 2 a fost modificat prin art.I punctul 2 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional."

 

Art. 3

(1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.

(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

(4) Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate.

__________

Art. 3 a fost modificat prin art.I punctul 3 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca."

 

 

CAPITOLUL II - Desfasurarea activitatilor de catre zilieri

__________

Titlul capitolului 2 a fost modificat prin art.I punctul 4 din Legea 18/2014. Titlul anterior era:

"Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri" 

 

Art. 4

(1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.

(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.

__________

Art. 4, alineatele (2), (3) si (5) au fost modificate de Legea 277/2013. Textul anterior era:

(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

(3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani.

..........................................

(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert.

 

Art. 5

(1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.

(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;

b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;

c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;

d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;

e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

f) (abrogata)

(3) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;

b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;

c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;

d) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;

e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;

f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;

g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

__________

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 2.

Art. 5 alineatul (2) literele a) si e) au fost modificate de Legea 277/2013. Textul anterior era:

"a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului;

.........................................

e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita;"

Art. 5 alineatul (2) literele d) si e) au fost modificate prin art.I punctul 5 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii, precum si cu privire la drepturile zilierului, in conditiile prevazute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, inainte de inceperea activitatii;

e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Plata remuneratiei se poate realiza si la sfarsitul perioadei activitatii, numai cu acordul scris al partilor;"

Art. 5 alineatul (2) litera f) a fost abrogata prin art.I punctul 6 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"f) sa asigure, pe propria cheltuiala, echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier."

Art. 5 alineatul 3 a fost introdus prin art.I punctul 7 din Legea 18/2014.

 

Art. 51

Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.

__________

Art. 51 a fost introdus prin art.I punctul 8 din Legea 18/2014.


Art. 6

(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

__________

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 9.

Art. 7

(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi

__________

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 2.

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 3.

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 4.

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 5.

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 6.

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 8.

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 7.

Art. 7 a fost modificat de Legea 277/2013. Textul anterior era:

(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.

(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.

 

Art. 8

(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

__________

Art. 8 alineatul (1) a fost modificat de Legea 277/2013. Textul anterior era:

(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie.

 

Art. 81

In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

__________

Art. 81 a fost introdus prin art.I punctul 9 din Legea 18/2014.


Art. 9

(1) Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2).

(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier si beneficiar.

(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru.

__________

Pus in aplicare Norma metodologica din 29/04/2011 Articolul 9.

Art. 9 alineatele (2) si (3) au fost modificate prin art.I punctul 10 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.

(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor."


Art. 10

(1) Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;

b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;

c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;

e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;

f) sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2) Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta toate dispozitiile legale privitoare la protectia minorilor la locul de munca.

__________

Art. 10 alineatul (3) a fost introdus de Legea 277/2013.

Ulterior, art. 10 a fost modificat prin art.I punctul 11 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"(1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci.

(2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii.

(3) Instruirea prevazuta la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna in fisa de instruire colectiva, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. 11

(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale in sistem semiliber, traditional si transhumanta - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;

g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;

j) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);

k) activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice - cod 0141.

 

(2) Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alin. (1).

__________

Art. 11 alineatul (1) litera (j) a fost abrogata de Legea 277/2013.

Art. 11 alineatul (2) a fost introdus de Legea 277/2013.

Ulterior, art. 11 alineatul (1) a fost modificat prin art.I punctul 12 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"(1) Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:

a) agricultura;

b) vanatoare si pescuit;

c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;

d) piscicultura si acvacultura;

e) pomicultura si viticultura;

f) apicultura;

g) zootehnie;

h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;

i) manipulari de marfuri;

j) activitati de intretinere si curatenie."

 

CAPITOLUL III - Raspunderea contraventionala

Art. 12

(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;

c) incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului;

d) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;

e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei.

 

(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

__________

Art.12 alineatul (1), literele a) si b) au fost modificate de Legea 277/2013. Textul anterior era:

a) incalcarea prevederilor art. 4 si art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) si f) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;

Art. 12 alineatul (3) a fost introdus de Legea 277/2013.

Art. 12 alineatul (1) a fost modificat prin art.I punctul 13 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) incalcarea prevederilor art. 4 si 9, cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) si f), art. 7 alin. (1) si (2) si art. 10 alin. (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;

c) incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului."

 

Art. 13

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

__________

Art. 13 a fost modificat prin art. I punctul 14 din Legea 18/2014. Textul anterior era:

"Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala."

 

CAPITOLUL IV - Dispozitii finale

Art. 14

Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.

Art. 15

In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

 Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN   PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

    Bucuresti, 15 aprilie 2011.

    Nr. 52.

 

ANEXA Nr. 1 - REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR

- model -

Beneficiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Remuneratia bruta convenita;

B - Remuneratia neta platita;

C - Semnatura de confirmare de primire a banilor;

D - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului;

E - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.

 

Nr. crt.

Data de desfasurare a activitatii

Numele si prenumele zilierului

Actul de identitate si CNP

Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii

Semnatura zilierului la inceperea activitatii dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii

Nr. de ore lucrate

A

B

C

D

E

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

_________

Anexa 1 a fost modificata prin Art. I punctul 15 din din Legea 18/2014. Forma anterioara era:

- model -

 

Beneficiar ...............................

CUI ...............................

Registru Evidenta Zilieri

 

ANEXA Nr. 2 - INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenta a zilierilor

1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

2. CUI - codul unic de inregistrare a beneficiarului.

3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activitatii economice pentru care beneficiarul s-a inregistrat sa desfasoare activitatea.

4. in coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.

5. in coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.

6. in coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.

7. in coloana nr. 4 - Actul de identitate si CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia si codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8. in coloana nr. 5 - Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii;

9. in coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii si dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

10. in coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii - se va trece explicit activitatea din CAEN si locul unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).

11. in coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numarul de ore lucrate de zilier in fiecare zi.

12. in coloana nr. 9 - Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.

13. in coloana nr. 10 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.

14. in coloana nr. 11 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.

15. in coloana nr. 12 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila;

16. in coloana nr. 13 - Acordul parintilor/ reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.

 

__________

Anexa nr. 2, punctele 1 si 11 au fost modificate de Legea 277/2013. Textele anterioare erau:

"1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, cod unic de inregistrare, sediul.

11. In coloana nr. 10 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru."

Anexa 2 a fost modificata prin Art. I punctul 15 din din Legea 18/2014. Forma anterioara era:

"1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale, al intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

2. In coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.

3. In coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.

4. In coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.

5. In coloana nr. 4 - Actul de identitate - se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia.

6. In coloana nr. 5 - CNP - se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

7. In coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii - zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica, inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar.

8. In coloana nr. 7 - Locul executarii activitatii - se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).

9. In coloana nr. 8 - Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.

10. In coloana nr. 9 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.

11. In coloana nr. 10 «Semnatura de confirmare de primire a banilor» zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru sau la sfarsitul perioadei activitatii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e).

12. In coloana nr. 11 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila."

281 Documente Anexe la Codul Muncii