Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 177 - Anexele ca parte din lege

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Articolul 178 - Dobândirea personalității juridice anterior intrării în vigoare a prezentei legi 1

(vezi art.219 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale sau patronale obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile.

(2) Organizaţiile sindicale şi patronale care şi-au dobândit personalitatea juridică anterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin excepţie de la prevederile art. 55 lit. A lit. a), lit. B lit. a), lit. C lit. a), lit. D lit. a) şi art. 80 lit. A lit. a), lit. B lit. a), vor depune la dosarul de reprezentativitate hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice obţinute în baza actelor normative în vigoare la momentul dobândirii acesteia.

Articolul 179 - Completarea și operarea registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizațiilor patronale 1

(vezi art.220 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Modelul, modul de completare şi operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale, respectiv ale organizaţiilor patronale, prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2), art. 42 alin. (3), art. 49 alin. (1) şi (4), art. 52 alin. (4), art. 56 alin. (3) şi art. 68 alin. (1), (6) şi (8), art. 78 alin. (3), art. 81 alin. (2) şi art. 181 alin. (21) se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului responsabil cu dialogul social, cu consultarea Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după consultarea partenerilor sociali.

Articolul 180 - Durata reprezentativității organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale. Comunicări

(vezi art.221 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Reprezentativitatea constatată potrivit legii produce efecte pe o perioadă de 4 ani de la dată la care hotărârea judecătorească de constatare a fost pronunţată.

(2) Hotărârile judecătoreşti prin care se constată reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale în condiţiile prezentei legi, se comunică şi ministerului responsabil cu dialogul social, care va ţine evidenţa acestora.

Articolul 181 - Contestarea reprezentativității organizațiilor patronale sau sindicale 1

(vezi art.222 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Reprezentativitatea organizaţiilor patronale sau sindicale poate fi contestată în instanţă de către organizaţiile patronale ori sindicale corespondente la nivel naţional, de sector de negociere colectivă, grup de unităţi sau de unităţi, în condiţiile în care nu mai sunt îndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute de art. 54 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 79 alin. (1) lit. A şi B, pe baza cărora a fost obţinută reprezentativitatea în cauză.

(2) Contestaţia se depune la instanţa judecătorească care a acordat reprezentativitatea.

(21) În cazul în care o organizaţie sindicală sau patronală îşi pierde reprezentativitatea, instanţa prevăzută la alin. (2) va înscrie în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1), la art. 49 alin. (1) sau la art. 68 alin. (1), după caz, data hotărârii de admitere a cererii de contestare a reprezentativităţii.

(3) În cazul în care o organizaţie patronală/a angajatorilor sau o organizaţie sindicală semnatară a unui contract/acord colectiv de muncă îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativă în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, orice parte interesată îndreptăţită să negocieze respectivul contract/acord colectiv de muncă are dreptul să solicite renegocierea contractului/acordului colectiv de muncă în cauză, anterior termenului de expirare a acestuia. Dacă nu se solicită renegocierea, contractul/acordul colectiv de muncă respectiv rămâne în vigoare până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

(4) În cazul în care pe parcursul derulării unui contract colectiv de muncă angajatorul îşi modifică obiectul principal de activitate, îi vor fi aplicabile prevederile contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de negociere colectivă în care se încadrează noul obiect principal de activitate, numai în situaţia în care contractul colectiv sectorial este extins la nivelul tuturor unităţilor din sectorul de negociere colectivă, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (4).

Articolul 182 - Scutiri de taxă judiciară de timbru

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Toate cererile şi actele de procedură formulate în baza prezentei legi sunt scutite de taxă judiciară de timbru.

Articolul 183 - Durata reprezentativității organizaţiilor sindicale şi patronale, constatată anterior intrării în vigoare a prezentei legi

(vezi art.223 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale şi patronale, constatată anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produce efectele până la expirarea termenului pentru care a fost constatată prin hotărâre judecătorească.

(2) Acţiunea în constatarea neîndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate poate fi formulată de către organizaţiile patronale sau sindicale corespondente la nivel naţional, de sector de negociere colectivă sau de unitate, în condiţiile în care nu mai sunt îndeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute de art. 54 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 79 alin. (1) lit. A şi B, pe baza cărora a fost obţinută reprezentativitatea în cauză.

(3) Acţiunea se depune la instanţa competentă, potrivit prezentei legi, să constate reprezentativitatea organizaţiei în cauză.

(4) În situaţia modificărilor sectoarelor de negociere colectivă, pentru sectoarele care au făcut obiectul modificărilor, federaţiile reprezentative îşi păstrează reprezentativitatea în noile sectoare ce conţin codurile CAEN din vechiul sector, dar nu mai mult de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 108 alin. (1), contractele colective de muncă încheiate în condiţiile reprezentativităţii tranzitorii conform alin. (4) nu se pot încheia pe o perioadă mai mare de un an.

(6) Contractele colective de muncă în vigoare, încheiate în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.

Articolul 184 - Hotărârea privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor aferente acestora 1

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) În termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul responsabil cu dialogul social aprobă ordinul prevăzut la art. 85 lit. f) referitor la stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora.

(2) Pe baza solicitării consensuale a partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional şi/sau sectorial se pot forma noi sectoare de negociere colectivă, cu specificarea grupelor CAEN de 4 cifre, cu aprobarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.

(3) Procedura de constituire de noi sectoare de negociere colectivă, precum şi încadrarea în sectoarele stabilite se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În termen de 30 de zile de la aprobarea solicitării prevăzute la alin. (2), ministrul responsabil cu dialogul social va emite ordinul de redefinire a sectoarelor de negociere colectivă.

Articolul 185 - Preeminența legislației privind procedurile specifice de informare şi consultare

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Prevederile prezentei legi nu aduc atingere legislaţiei române privind procedurile specifice de informare şi consultare.

Articolul 186 - Emiterea instrucţiunilor pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi, ministerul responsabil cu dialogul social poate emite instrucţiuni de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 187 - Fondul anual pentru dezvoltarea capacităţii administrative a patronatelor şi sindicatelor

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Fondul anual pentru dezvoltarea capacităţii administrative a patronatelor şi sindicatelor, în cadrul ministerului responsabil cu dialogul social, finanţat de la bugetul de stat, în scopul finanţării proiectelor depuse de organizaţiile patronale şi sindicale.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc procedura şi condiţiile de finanţare a proiectelor depuse conform alin. (1).

Articolul 188 - Armonizarea dispoziţiilor contrare prezentei legi

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Dispoziţiile contrare prezentei legi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din legislaţia conexă, vor fi armonizate în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 189 - Abrogarea legii dialogului social nr. 62/2011

(nu există în Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.*)

     
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

Bucureşti, 19 decembrie 2022.

Nr. 367.

______________

*) Acest ultim paragraf nu aparține articolului 189, altfel ar fi fost numerotat ca alineat al acestuia.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii