Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 100
Legalitatea clauzelor contractelor colective de muncă

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.132 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

(2) La încheierea contractelor colective de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor/lucrătorilor au un caracter minimal.

(3) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior.

(4) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile.

(5) Clauzele contractuale ale contractelor colective de muncă pot face referire, fără a afecta principul libertăţii contractuale, şi asupra următoarelor elemente:

a) stabilirea coeficienţilor minimi de ierarhizare pe categorii de angajaţi/lucrători, ţinând cont de standardele ocupaţionale corespunzătoare;

b) măsurile adoptate pentru consilierea şi evaluarea profesională a angajaţilor/lucrătorilor;

c) măsurile privind armonizarea vieţii de familie cu obiectivele profesionale, timpul de lucru şi timpul de odihnă;

d) reglementări privind condiţiile de muncă şi cele referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor/lucrătorilor;

e) modalităţile de informare şi consultare a angajaţilor/lucrătorilor, ce exced prezentei legi.

(51) În toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau naţional se introduc clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, definite în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

(52) Situaţia prevăzută la alin. (51) se aplică în condiţiile în care în sectorul de negociere colectivă există sau se înfiinţează IMM-uri.

(53) Dacă în contractul colectiv de muncă, încheiat la nivel de sector de negociere colectivă sau naţional, nu se introduc clauze specifice fiecărei categorii de IMM-uri, conform alin. (51), întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia aplicării contractului colectiv de muncă respectiv.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional nu poate include clauze referitoare la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, care este stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Alineatele 51-53 ale art.100 au fost introduse de OUG 42/2023.

De asemenea, alineatul (6) a fost modificat. Textul anterior era:

"(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional nu poate include clauze referitoare la nivelul salariului minim brut garantat în plată, care este stabilit prin hotărâre a Guvernului."

Tematici CCMU

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii