Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 63 - Independența organizațiilor patronale

(același text ca art.54 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Organizaţiile patronale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de sindicate.

Articolul 64 - Formele de asociere ale organizatiilor patronale 1

(vezi art.55 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Organizaţiile patronale se constituie prin asocierea liberă, după cum urmează:

a) patronii/angajatorii se pot asocia pentru constituirea unui patronat/federaţie patronală/a angajatorilor;

b) societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale autorizate, care au calitatea de angajatori, potrivit legii, pot constitui şi/sau adera la un patronat;

c) două sau mai multe patronate pot constitui o federaţie patronală;

d) două sau mai multe federaţii patronale/ale angajatorilor pot constitui o confederaţie patronală/a angajatorilor.

(2) Organizaţiile patronale îşi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în baza statutului organizaţiilor patronale din care fac parte.

(3) Federaţiile şi confederaţiile patronale pot constitui din organizaţiile afiliate uniuni patronale teritoriale.

(4) Uniunile patronale teritoriale, constituite potrivit alin. (3), dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor patronale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiilor sau confederaţiilor patronale va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea patronală teritorială, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:

a) hotărârea definitivă a federaţiei sau a confederaţiei de constituire a uniunii, potrivit statutului;

b) statutul federaţiilor sau confederaţiilor patronale care au hotărât constituirea uniunii, hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către acestea, precum şi ultimele hotărâri judecătoreşti privind modificarea statutului şi/sau a organelor de conducere, după caz;

c) statutul uniunii patronale teritoriale;

d) lista membrilor din organele de conducere, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia şi durata mandatului acestora;

e) dovada sediului uniunii.

(5) Un patron/angajator poate fi afiliat la mai multe patronate, conform obiectelor de activitate înregistrate la registrul comerţului, pentru protejarea intereselor specifice fiecărui obiect de activitate. În scopul constatării reprezentativităţii la nivelul unui sector de negociere colectivă, un angajator poate fi reprezentat de un singur patronat sau de o singură federaţie patronală, respectiv de o singură confederaţie patronală.

(6) O organizaţie patronală se poate afilia numai la o singură organizaţie patronală de rang imediat superior.

(7) Organizaţiile patronale constituite la nivel naţional trebuie să aibă în componenţă structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.

(8) Afilierile de orice tip care nu respectă prevederile alin. (6) sunt nule de drept. Nulitatea poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acţiune sau de excepţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 65 - Sediul materiei pentru activitatea organizatiilor patronale

(vezi art.56 și art.71 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Organizaţiile patronale îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi regulamentelor proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Organizaţiile patronale se pot afilia la organizaţii interne şi internaţionale conform statutului acestora.

Articolul 66 - Conținutul general al statutului unei organizații patronale

(vezi art.57 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Modul de constituire, organizare, funcţionare, fuziune şi de dizolvare a unei organizaţii patronale se reglementează prin statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Articolul 67 - Prevederi obligatorii ale statutului unei organizații patronale 1

(vezi art.58 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea organizaţiei patronale şi sediul principal;

b) obiectul de activitate şi scopul;

c) patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea acestuia;

d) sursele de finanţare;

e) drepturile şi obligaţiile membrilor;

f) organele de conducere şi durata mandatului acestora;

g) criteriul de constituire;

h) procedura de fuziune, dizolvare şi lichidare a organizaţiei patronale.

(2) Personalitatea juridică a organizaţiei patronale se dobândeşte potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către o organizaţie patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori, menţionat în procesul-verbal de constituire a patronatului, respectiv împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale trebuie să depună o cerere de dobândire a personalităţii juridice la judecătoria, respectiv la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul acesta/aceasta, după caz.

(4) La cererea de dobândire a personalităţii juridice a organizaţiei patronale se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor acte, după caz:

a) procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori;

b) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei patronale;

c) hotărârile organizaţiilor patronale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali;

d) hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile patronale care se asociază, precum şi ultimele hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau componenţei organelor de conducere, după caz;

e) statutul organizaţiei patronale;

f) lista membrilor organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia patronală a membrilor şi durata mandatului;

g) dovada existenţei sediului.

(5) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), după caz, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, instanţa competentă examinează:

a) în condiţiile alin. (4) şi ale art. 64 alin (4), dacă s-au depus actele, după caz;

b) dacă procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale şi statutele organizaţiilor patronale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.

(6) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), în cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiei patronale nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special căruia îi solicită, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularităţilor constatate.

(7) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), în cazul în care sunt întrunite cerinţele, instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale.

(8) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotărârea instanţei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

(10) Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.

(11) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data comunicării hotărârii.

(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei sau tribunalului, după caz, în termen de 5 zile de la pronunţare.

Articolul 68 - Registrul special de evidență a organizațiilor patronale 1

(vezi art.59 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Judecătoria sau tribunalul, după caz, este obligată/obligat să ţină un registru special de evidenţă a organizaţiilor patronale, în care se înscriu: denumirea şi sediul organizaţiei patronale, criteriul de constituire, numele şi prenumele membrilor organului executiv de conducere, codul numeric personal al acestora, funcţia şi durata mandatului, data înscrierii în registru, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a cererii de dobândire a personalităţii juridice.

(2) Înscrierea organizaţiei patronale în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de instanţa de judecată.

(3) Certificatul de înscriere a organizaţiei patronale în registrul special se comunică acesteia în termen de 5 zile de la înscriere.

(4) Procesul-verbal de constituire şi statutul, pe care judecătoria sau tribunalul, după caz, certifică înscrierea pe fiecare pagină, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizaţiei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 64 alin. (4) şi la art. 67 alin. (4), în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special şi vizate de judecătorie sau tribunal, după caz, se va păstra în arhiva acesteia/acestuia.

(5) Organizaţiile patronale sunt obligate să comunice judecătoriei sau tribunalului în a cărei/cărui rază teritorială îşi au sediul, după caz, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componenţa organului de conducere.

(6) Instanţa prevăzută la alin. (5) menţionează în registrul special prevăzut la alin. (1) modificările din statut, precum şi schimbările din componenţa organului de conducere al organizaţiei patronale.

(7) Cererea privind modificarea statutelor şi/sau a organelor de conducere a organizaţiei patronale va fi însoţită de următoarele documente, în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de dobândire a personalităţii juridice şi copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, după caz;

c) statutul în forma modificată, după caz;

d) lista membrilor organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia patronală a membrilor şi durata mandatului;

e) dovada noului sediu, dacă este cazul.

(8) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber şi gratuit la informaţiile din baza de date conţinute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Articolul 69 - Data dobândirii personalității juridice de către organizația patronală

(același text ca art.60 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Organizaţia patronală dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii