Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 67
Prevederi obligatorii ale statutului unei organizații patronale

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.58 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea organizaţiei patronale şi sediul principal;

b) obiectul de activitate şi scopul;

c) patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea acestuia;

d) sursele de finanţare;

e) drepturile şi obligaţiile membrilor;

f) organele de conducere şi durata mandatului acestora;

g) criteriul de constituire;

h) procedura de fuziune, dizolvare şi lichidare a organizaţiei patronale.

(2) Personalitatea juridică a organizaţiei patronale se dobândeşte potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către o organizaţie patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori, menţionat în procesul-verbal de constituire a patronatului, respectiv împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale trebuie să depună o cerere de dobândire a personalităţii juridice la judecătoria, respectiv la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul acesta/aceasta, după caz.

(4) La cererea de dobândire a personalităţii juridice a organizaţiei patronale se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor acte, după caz:

a) procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori;

b) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei patronale;

c) hotărârile organizaţiilor patronale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali;

d) hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile patronale care se asociază, precum şi ultimele hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau componenţei organelor de conducere, după caz;

e) statutul organizaţiei patronale;

f) lista membrilor organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia patronală a membrilor şi durata mandatului;

g) dovada existenţei sediului.

(5) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), după caz, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, instanţa competentă examinează:

a) în condiţiile alin. (4) şi ale art. 64 alin (4), dacă s-au depus actele, după caz;

b) dacă procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale şi statutele organizaţiilor patronale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.

(6) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), în cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiei patronale nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special căruia îi solicită, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularităţilor constatate.

(7) În condiţiile alin. (3) şi ale art. 64 alin. (4), în cazul în care sunt întrunite cerinţele, instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale.

(8) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotărârea instanţei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

(10) Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.

(11) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data comunicării hotărârii.

(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei sau tribunalului, după caz, în termen de 5 zile de la pronunţare.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 42/2023

Art. 67 a fost modificat de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"(1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea organizaţiei patronale şi sediul principal;

b) obiectul de activitate şi scopul;

c) patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea acestuia;

d) sursele de finanţare;

e) drepturile şi obligaţiile membrilor;

f) organele de conducere şi durata mandatului acestora;

g) criteriul de constituire;

h) procedura de fuziune, dizolvare şi lichidare a organizaţiei patronale.

(2) Personalitatea juridică a organizaţiei patronale se dobândeşte potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către o organizaţie patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori al organizaţiei patronale, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de dobândire a personalităţii juridice la judecătoria în raza căreia îşi are sediul aceasta.

(4) La cererea de dobândire a personalităţii juridice a organizaţiei patronale se anexează originalul şi două copii, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor acte:

a) procesul-verbal de constituire al organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori;

b) statutul organizaţiei patronale;

c) lista membrilor din organul de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia ocupată şi durata mandatului;

d) dovada existenţei sediului.

(5) La primirea cererii, judecătoria competentă potrivit alin. (3) este obligată ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze:

a) dacă s-au depus actele prevăzute la alin. (4);

b) dacă procesul-verbal de constituire şi statutul organizaţiei patronale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.

(6) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiei patronale nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la alin. (3), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităţilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

(7) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (3), instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale.

(8) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

(10) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.

(11) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data comunicării hotărârii.

(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare."

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii