Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 52
Modificările ulterioare ale statutului sau a componenței organului executiv de conducere al organizației sindicale constituită prin asociere

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.49 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţa tribunalului în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componenţa organului executiv de conducere.

(2) Cererea privind modificarea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere ale federaţiilor, confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;

b) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau a componenţei organelor de conducere, după caz;

c) statutul în forma modificată, după caz;

d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde: numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;

e) dovada noului sediu, dacă este cazul.

(3) Pentru înscrierea modificărilor statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere ale organizaţiei sindicale prevăzută la alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 45-51.

(4) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special prevăzut la art. 49 alin. (1) modificările din statut, precum şi schimbările din componenţa organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale.

Adnotãri
Modificãri
Modificari prin OUG 42/2023

Articolul 52 alineatul (2), literele b) şi d) au fost modificate de OUG 42/2023. Textul anterior era:

"b) copie a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti de modificare a statutului sau a componenţei organelor de conducere, după caz;

.....................

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde: numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală şi durata mandatului;"

De asemenea, a fost modificat și alineatul (4). Textul anterior era:

"(4) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special modificările din statut, precum şi schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale."

Tematici CCMU

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii