Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 45
Personalitatea juridică a federațiilor și confederațiilor. Acte în vederea dobândirii personalității juridice

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(vezi art.42 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 44 alin. (1) şi (2), dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) În vederea dobândirii personalităţii juridice, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, a următoarelor documente:

a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei sindicale;

b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali ai acestora;

c) hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale care se asociază, precum şi ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau componenţei organelor de conducere, după caz;

d) statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale constituite;

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;

f) dovada sediului.

Adnotãri
Modificãri
Modificări prin OUG 42/2023

Articolul 45, alineatul (2) partea introductivă şi literele c) şi e) au fost modificate de OUG 42/2023. Textele anterioare erau:

"(2) În vederea dobândirii personalităţii juridice, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice, la care se anexează originalul şi două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:

..................................

c) copii ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale care se asociază;

.................................

e) lista membrilor din organul de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a acestora şi durata mandatului;"

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii