Legea 346/2004
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Tematici Drept comercial | Facilitati, Finantare | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 681 din 29 iulie 2004
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 29 iulie 2004

Actul a abrogat Legea 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.

Actul a fost modificat prin:

  • Legea nr. 246/2011
  • Legea nr. 175/2009
  • Ordonanta de urgenta nr. 60/2009
  • Ordonanta de urgenta nr. 139/2007
  • Ordonanta nr. 27/2006
  • Ordonanta nr. 94/2004 

Ascunde

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I  Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza masuri destinate crearii cadrului favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Art. 2

In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

___________

Art. 2. a fost modificat prin punctul 1 din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 3

(1) Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans;

___________

Litera b) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

c) Abrogata prin punctul 3. din Ordonanta nr. 27/2006.

(2) Abrogat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 27/2006.

(3) Abrogat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 27/2006.

(4) Abrogat prin punctul 3. din Ordonanta nr. 27/2006.

(5) Plafonul cifrei de afaceri prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, in functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotarare a Guvernului.

Art. 4

(1) Intreprinderile mici si mijlocii se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, in urmatoarele categorii:

a) microintreprinderi - au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

b) intreprinderi mici - au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

c) intreprinderi mijlocii - au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(2) Termenii microintreprindere, intreprindere mica si intreprindere mijlocie, precum si termenul derivat intreprinderi mici si mijlocii vor fi utilizati in toate reglementarile, statisticile si alte documente oficiale emise de catre autoritati sau institutii publice.

Art. 41

In functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista 3 tipuri de intreprinderi:

a) intreprinderi autonome;

___________

Litera a) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

b) intreprinderi partenere;

___________

Litera b) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

c) intreprinderi legate.

___________

Litera c) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Alineatul a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Art. 41. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 42

(1) O intreprindere autonoma este orice intreprindere care nu este clasificata ca intreprindere legata sau ca intreprindere partenera, in sensul acestei legi.

___________

Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(2) O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.

___________

Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), o intreprindere este considerata autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati, in sensul art. 44, individual sau in comun, de intreprinderea in cauza:

a) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaza, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii in capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro;

___________

Litera a) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

b) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;

___________

Litera b) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;

___________

Litera c) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

d) autoritati ale administratiei publice locale, respectiv primariile;

___________

Litera d) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Art. 42. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 43

Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile care nu sunt clasificate ca intreprinderi legate si intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).

___________

Alineatul a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Art. 43. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 44

(1) Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:

a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi;

___________

Litera a) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi;

___________

Litera b) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

___________

Litera c) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

d) o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.

___________

Litera d) a fost introdusa prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Alineatul (1) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(2) Se prezuma ca nu exista o influenta dominanta daca investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 42 nu sunt implicati direct sau indirect in conducerea intreprinderii respective, fara ca drepturile pe care le detin in calitatea lor de actionar sau asociat sa fie prejudiciate.

___________

Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(3) Sunt considerate intreprinderi legate si intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor intreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 42.

___________

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(4) Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(5) O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza.

___________

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Art. 44. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 45

Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) al art. 42, o intreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.

___________

Alineatul a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

Art. 45. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 5

(1) Numarul mediu de salariati corespunde numarului mediu de persoane angajate in intreprindere in cursul anului, determinat pe baza lunara.

(2) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva - inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale -, impartita la numarul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

(3) In efectivele zilnice de salariati avute in vedere la calcularea numarului mediu anual de salariati se includ salariatii angajati pe durata nedeterminata, salariatii temporari care lucreaza in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat intre intreprindere si un agent de munca temporara, pe durata acestui contract, proprietarii--directori, partenerii care desfasoara o activitate permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de intreprindere.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(4) Salariatii cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca cu timp partial.

(5) La calcularea numarului mediu anual de salariati nu se vor avea in vedere salariatii al caror contract individual de munca este suspendat pentru perioada luata in calcul, conform prevederilor legale, si ucenicii si elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de ucenicie sau de formare profesionala.

___________

Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(6) Nu vor fi introduse/introdusi in numarul mediu anual de salariati salariatele/salariatii aflate/aflati in concediu de maternitate sau parental.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(7) Numarul mediu anual de salariati se determina pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor, intocmit si completat conform prevederilor legale in vigoare.

___________

Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 6

(1) Datele utilizate pentru calculul numarului mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta anuala si activele totale sunt cele raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

(2) Daca la data intocmirii situatiilor financiare anuale intreprinderea nu se mai incadreaza in plafoanele stabilite la art. 3 si 4, aceasta nu isi va pierde calitatea de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere decat daca depasirea acestor plafoane se produce in doua exercitii financiare consecutive.

(3) In cazul unei intreprinderi nou-infiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, in conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul/reprezentantii intreprinderii in cauza.

(4) In calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adaugata si alte taxe indirecte.

(5) In cazul unei intreprinderi autonome, datele, inclusiv numarul mediu anual de salariati, vor fi stabilite exclusiv pe baza situatiilor financiare anuale ale intreprinderii respective.

(6) Datele, inclusiv numarul mediu anual de salariati, ale unei intreprinderi partenere sau legate cu o alta intreprindere se vor stabili pe baza situatiilor financiare anuale si a altor date ale intreprinderii ori, daca exista, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este inclusa, care se vor cumula cu datele oricarei intreprinderi partenere a intreprinderii in cauza, situata imediat in amonte sau in aval de aceasta, proportional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).

(7) Datele prevazute la alin. (6) se vor cumula in proportie de 100% cu datele oricarei intreprinderi care este legata direct sau indirect de intreprinderea in cauza, daca datele nu sunt deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate.

(8) Datele intreprinderilor partenere ale intreprinderii in cauza trebuie sa provina din situatiile financiare anuale proprii si din celelalte date consolidate, daca acestea exista. La acestea se adauga 100% din datele intreprinderilor legate de aceste intreprinderi partenere, cu exceptia cazului in care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.

(9) Datele intreprinderilor cu care intreprinderea respectiva este legata trebuie sa provina din situatiile financiare anuale proprii si din celelalte date consolidate, daca acestea exista. La acestea se adauga, in mod proportional, datele oricarei intreprinderi partenere a acestor intreprinderi legate, situata imediat in amonte sau in aval de acestea, cu exceptia cazului in care au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate, intr-o proportie cel putin egala cu procentul definit la alin. (6).

(10) Atunci cand in evidentele consolidate nu sunt incluse informatii cu privire la numarul mediu anual de salariati al unei intreprinderi, cifrele privind numarul mediu anual de salariati se calculeaza prin cumularea proportionala a datelor aferente intreprinderilor partenere si a datelor aferente intreprinderilor cu care intreprinderea respectiva este legata.

___________

Art. 6. a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 7

Incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta lege.

___________

Art. 7. a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 8

(1) Controlul respectarii prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numarului mediu anual de salariati se exercita de Inspectia Muncii, pe baza datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor si a evidentelor proprii.

(2) Controlul respectarii prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei de afaceri nete anuale si a activelor totale se exercita de Ministerul Finantelor Publice, pe baza situatiilor financiare anuale.

(3) In cazul descoperirii unor neconcordante intre declaratia pe propria raspundere si situatia reala, organele de control incheie procese-verbale de constatare a faptelor care incalca dispozitiile legale, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni.

___________

Art. 8. a fost modificat prin punctul 91. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

CAPITOLUL II  Crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

SECTIUNEA 1  Proceduri administrative

Art. 9

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, in cadrul competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa contribuie la protectia intreprinderilor mici si mijlocii in raporturile lor cu statul, in special prin simplificarea procedurilor administrative si prin prevenirea cresterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora fata de reglementarile in vigoare.

(2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de initiatori, inainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii este un organism consultativ, fara personalitate juridica, care se infiinteaza si functioneaza sub coordonarea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri si din care fac parte membrii desemnati de asociatiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul intreprinderilor mici si mijlocii si membre in Consiliul Economic si Social, cadre universitare, cercetatori, economisti si reprezentanti ai institutiilor initiatoare ale actelor normative respective.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise institutiei initiatoare, insotite de analize cost-beneficiu si comparatii cu optiunea de nonreglementare.

(5) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

___________

Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, in termen de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

Art. 10

Sub sanctiunea nulitatii absolute, sunt interzise orice actiuni sau acte avand ca obiect ori putand avea ca efect discriminarea in defavoarea intreprinderilor mici si mijlocii sau a intreprinderilor nou-infiintate, pe criterii de marime ori vechime.

 

SECTIUNEA a 2-a  Accesul la servicii publice si la active apartinand regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat

Art. 11

(1) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile nationale de reglementare si autoritatile locale sunt obligate sa adopte masuri concrete in vederea facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice necesare activitatii acestora, fara a distorsiona competitia libera de pe piata.

(2) In vederea realizarii obiectivului prevazut la alin. (1), autoritatile publice competente au obligatia ca in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa elaboreze si sa promoveze proiecte de acte normative continand masuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilitati publice, pe care le va prezenta spre analiza Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Masurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilitati publice, dupa caz, vor viza in principal:

a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul intreprinderilor mici si mijlocii la retelele de utilitati publice;

b) simplificarea si unificarea documentatiilor solicitate intreprinderilor mici si mijlocii in vederea obtinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordarii si accesului la retelele de utilitati publice;

c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare si al tarifelor ce pot fi percepute intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea documentatiilor si executarea lucrarii de bransare-racordare a acestora la retelele de utilitati publice;

d) reglementarea posibilitatii achitarii in mod esalonat a acestor taxe sau tarife de catre intreprinderile mici si mijlocii;

e) reducerea sau renuntarea la garantiile solicitate si la modalitatile de plata anticipata pentru consumurile de utilitati si servicii publice furnizate intreprinderilor mici si mijlocii;

f) elaborarea si implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice, cu respectarea legislatiei in vigoare in materia ajutorului de stat.

Art. 12

(1) Intreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispozitiilor legale privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si a drepturilor contractuale ale creditorilor ale caror creante sunt garantate cu ipoteca, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra carora este instituit sechestru asigurator, in urmatoarele conditii:

a) intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in conditiile art. 13, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b) activele disponibile utilizate de intreprinderile mici si mijlocii in baza contractului de inchiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune, incheiate cu regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si cu societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vandute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti, dupa deducerea investitiilor efectuate in activ de catre locatar/asociat. In cazul contractelor de locatie de gestiune si asociere in participatiune, asociatul/locatarul, intreprindere mica sau mijlocie, poate solicita si incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, in aceleasi conditii. In cazul depunerii unei solicitari exprese privind cumpararea activului sau incheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare de catre beneficiarii prezentelor dispozitii, care utilizau activul in baza unui contract de inchiriere, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea contractului de inchiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de inchiriere cu o perioada considerata de parti suficienta pentru rezolvarea formalitatilor legate de incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare;

c) contractul de inchiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat in contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti;

d) intreprinderile mici si mijlocii au drept de preferinta la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate in vecinatatea imediata a activelor pe care le detin in proprietate. Dreptul de preferinta se poate exercita prin depunerea unei solicitari in acest sens, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inscrierii activului pe listele cuprinzand activele disponibile prevazute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute, transferul, in orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fara acordarea dreptului de preferinta;

e) intreprinderile mici si mijlocii au prioritate la cumpararea activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. In termen de 30 de zile de la primirea unei solicitari in acest sens, regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o prima licitatie deschisa cu strigare doar pentru intreprinderile mici si mijlocii. Oferta de vanzare va specifica faptul ca este adresata doar intreprinderilor mici si mijlocii. Prevederile privind vanzarea de active cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii se vor aplica in mod corespunzator. In situatia neadjudecarii licitatiei, se poate organiza o alta licitatie, cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.

(2) Regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de catre intreprinderile mici si mijlocii, sa incheie contractele de vanzare-cumparare prevazute la alin. (1) lit. b) si d), contractele de leasing cu clauza irevocabila de vanzare prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sau sa asigure accesul prioritar la inchirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, in conditiile alin. (1) lit. a).

(3) Vanzarea de active, in conditiile alin. (1), se poate face si cu plata in rate esalonate pe o perioada de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.

Art. 13

(1) In contextul prezentei legi, prin active se intelege unitati de productie, subunitati, sectii, spatii comerciale, spatii de cazare ori alte bunuri de acelasi gen din patrimoniul unei regii autonome, societati/companii nationale, precum si al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate sa functioneze independent.

(2) In intelesul prezentei legi, se considera active disponibile activele care indeplinesc oricare dintre urmatoarele conditii:

a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societatile/companiile nationale sau de societatile comerciale cu capital majoritar de stat care le detin pentru o perioada de cel putin 3 luni;

b) se afla in conservare pentru o perioada mai mare de un an;

c) activele inchise operational, numai in cazul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. e).

(3) Desfasurarea procedurii de vanzare a activelor inchise operational este supusa prevederilor prezentei legi in situatia in care o solicitare privind cumpararea activului din partea unei intreprinderi mici si mijlocii este facuta in interiorul termenului prevazut de art. 326 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Regiile autonome, societatile/companiile nationale, precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate sa stabileasca si sa intocmeasca liste cuprinzand activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, la organizatiile patronale, asociatiile profesionale prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(5) Listele cuprinzand activele disponibile au caracter public si vor fi afisate la sediile camerelor de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, ale organizatiilor patronale si asociatiilor profesionale, precum si pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunta prin intermediul presei locale unde este afisata lista cuprinzand activele disponibile.

(6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si ministerele de resort vor transmite lunar Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri situatia activelor utilizate de intreprinderile mici si mijlocii, respectiv a contractelor de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing si concesiune, incheiate in conditiile prezentei legi.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu exceptia situatiilor in care au fost depasite termenele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e) si alin. (2), in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) declansarea procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare;

b) declansarea procedurii de dizolvare voluntara si lichidare;

c) declansarea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului.

Art. 14

(1) Adunarile generale si consiliile de administratie ale regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotarari privind vanzarea, inchirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate in situatia prevazuta la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabila a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatilor publice locale, dupa caz.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatile publice locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca derularea valorificarii activelor potrivit art. 12 alin. (1).

Art. 15

(1) De la prevederile art. 12 si 13 sunt exceptate mijloacele fixe si activele componente ale patrimoniului apartinand aeroporturilor, statiilor de cale ferata, porturilor si Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., mai putin statiile si haltele cailor ferate de pe sectiile de circulatie inchise si aflate in conservare sau dezafectare, conform prevederilor legale in vigoare.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 246/2011.

 

(2) Sunt exceptate de la obligatiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) si e) institutiile de invatamant de stat si institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

 

SECTIUNEA a 3-a  Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii

Art. 16

(1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa incurajeze cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.

(2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.

(3) Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de asistenta tehnica pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate in domeniul achizitiilor publice.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

(4) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislatia in domeniu.

(5) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate in sistem electronic de catre ofertanti.

 

SECTIUNEA a 4-a  Servicii de informare, asistenta si consultanta acordate intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 17

(1) In scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii lor, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare, asistenta, consultanta, dezvoltare tehnologica si inovare in domeniile financiar-bancar, management si marketing.

(2) Guvernul, autoritatile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie, organizatiile patronale ale intreprinderilor mici si mijlocii sprijina infiintarea si dezvoltarea de centre si organizatii ce ofera servicii de informare, consultanta, consiliere si instruire pentru intreprinderile mici si mijlocii, prin:

a) acordarea de sprijin in legatura cu activitatile de informare, consultanta, consiliere si instruire destinate intreprinderilor mici si mijlocii;

b) identificarea de surse de finantare a unor programe si actiuni destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la serviciile de informare, consultanta, consiliere, instruire, oferite de aceste centre si organizatii, precum si extinderii sferei de servicii oferite de acestea intreprinderilor mici si mijlocii.

 

SECTIUNEA a 5-a  Stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderile mici si mijlocii

Art. 18

(1) Guvernul promoveaza, sustine, stimuleaza si dezvolta activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderi mici si mijlocii, scop in care:

a) adopta masuri in vederea crearii conditiilor favorabile organizarii si desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare de catre intreprinderi mici si mijlocii;

b) elaboreaza politici si emite reglementari pentru crearea in economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;

c) adopta masuri pentru facilitarea procesului de valorificare si absorbtie a rezultatelor activitatii de inovare, precum si a transferului tehnologic la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;

d) asigura imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii stiintifice si tehnologice de specialitate, in conditiile legii, si promoveaza infiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice si de alte infrastructuri asemanatoare;

e) asigura, in conditiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit catre intreprinderile mici si mijlocii, la propunerea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

___________

Litera e) a fost modificata prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin:

a) stabilirea ca obiectiv prioritar, in cadrul Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare, a promovarii si dezvoltarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;

b) includerea in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii;

c) promovarea de propuneri de masuri destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la programele prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;

d) finantarea cu prioritate, din sumele prevazute in bugetul propriu pentru realizarea politicilor in domeniul cercetarii si stimularii inovarii, a programelor prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii; asigurarea contractarii cu prioritate a tematicii solicitate de intreprinderile mici si mijlocii, de catre unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare;

e) finantarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediata, solicitate de intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial;

f) organizarea de conferinte cu participare internationala, la care intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare sa participe cu lucrari stiintifice, in vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse in programele nationale anuale;

g) asigurarea de surse de finantare pentru programe de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii, in vederea dezvoltarii activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare ale acestora.

 

SECTIUNEA a 6-a  Formarea profesionala

 

Art. 19

(1) Guvernul si autoritatile publice locale asigura, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si prin programe sustinute de organisme nationale si internationale sau alte surse finantarea integrala ori partiala a unor programe de formare profesionala destinate intreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Programele de formare profesionala prevazute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul:

a) Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

b) institutiilor de invatamant de stat si particular, acreditate potrivit legii;

c) furnizorilor de formare profesionala autorizati, conform legii, sa desfasoare activitati de formare profesionala.

 

SECTIUNEA a 7-a  Transferul intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 20

(1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor si practicilor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice, se instituie transferul intreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Transferul intreprinderilor mici si mijlocii, in sensul prezentei legi, inseamna transmiterea intreprinderii, fondului de comert catre terte persoane, in scopul asigurarii continuarii existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de regula in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit.

(3) Sunt membrii de familie, in sensul alin. (1), sotul, sotia si copiii acestora.

(4) Prin exceptie, facilitatile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti, persoane fizice sau catre alta intreprindere se aplica in conditiile prevazute de lege, doar in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul aceleiasi familii.

Art. 21

(1) In scopul sprijinirii transferului, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri va elabora un program multianual, prin care se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inscriere a modificarilor efectuate de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pentru inregistrarea transferului intreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificarile necesare punerii in aplicare a transferului intreprinderii;

b) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de modificare ca rezultat al transferului intreprinderii, pronuntata de judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;

c) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor, in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica, necesare operarii transferului intreprinderii;

d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert, in scopul asigurarii transferului intreprinderilor mici si mijlocii.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(2) Programul prevazut la alin. (1) va fi finantat prin bugetul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

Art. 22

(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 21 alin. (1) trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele:

a) conditiile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert in cadrul aceleiasi familii sau, dupa caz, conditiile pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti;

b) sa se asigure mentinerea in functiune a intreprinderii, cu continuarea ideilor si practicilor comerciale si mentinerea locurilor de munca pe o perioada de minimum 3 ani de la data transferului.

(2) Facilitatile prevazute de prezenta lege pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii se acorda o singura data in cursul unui an fiscal.

(3) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani de la transferul intreprinderilor mici si mijlocii intervine incetarea activitatii societatii comerciale datorata unei culpe grave a persoanelor carora li s-a incredintat conducerea societatii comerciale sau savarsirii unor infractiuni de catre acestea ori o reducere mai mare de 50% a numarului de personal al intreprinderii, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.

Art. 23

(1) Transferul de afaceri in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei si a cesionarului, in cazul cedarii afacerii, cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei si in baza declaratiei cesionarului, in cazul decesului acestuia.

(2) Prin exceptie, in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere in cadrul aceleiasi familii, in scopul asigurarii continuitatii activitatilor economice traditionale, este posibil transferul catre terti, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei sau cesionarului acestuia, dupa caz, si a tertului care va continua activitatea economica autorizata a se desfasura in mod independent.

(3) Pentru persoanele si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, in scopul stimularii transferului, in cadrul programului prevazut la art. 21 se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:

a) taxele pentru inregistrarea de catre primari a modificarilor autorizatiei emise pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, constand in inlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul, in baza declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2);

b) taxele si tarifele pentru operatiunile de inregistrare a modificarilor autorizatiei respective, efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului.

(4) Facilitatile prevazute la alin. (3) se aplica in cazul transferului, cu conditia continuarii desfasurarii in mod independent a activitatii economice autorizate, pentru o perioada de minimum 3 ani de la data operarii transferului.

(5) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani intervine incetarea activitatii autorizate din culpa grava a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociatiei familiale ori datorita savarsirii unor infractiuni de catre aceste persoane, persoana fizica autorizata sau, dupa caz, asociatia familiala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).

Art. 24

Transferul in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in conditiile legii.

 

CAPITOLUL III  Programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 25

(1) Guvernul aproba anual programe de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, cu consultarea organizatiilor de reprezentare a intereselor intreprinderilor mici si mijlocii.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(2) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii se elaboreaza pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si a prevederilor Planului national de dezvoltare si se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale, corespunzator atributiilor acestora, finantandu-se din bugetele proprii si/sau din surse atrase. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa comunice Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, elaborate si aprobate la nivelul acestora.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(3) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin:

a) facilitarea accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si implementarea de instrumente si scheme financiare de tipul:

- alocatii financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea completarii capitalului necesar pentru initierea afacerii;

- ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru realizarea investitiilor in sectorul productiv si servicii;

- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;

- scheme de creditare cu dobanda redusa;

- alte scheme si instrumente financiare;

b) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte viabile de catre intreprinzatori;

c) promovarea investitiilor straine la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;

d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinantarea si utilizarea eficienta a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, amplificarea participarii intreprinderilor mici si mijlocii romanesti la programe comunitare pe baza principiului transparentei si imbunatatirea ofertei de servicii pentru intreprinderile mici si mijlocii in vederea cresterii performantelor acestora in afaceri;

e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta, consiliere si asistenta tehnica pentru potentialii intreprinzatori care initiaza o afacere, pentru intreprinderile nou-infiintate si pentru intreprinderile mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora;

f) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piata si servicii de marketing, financiare si informatice;

g) elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrari necesare desfasurarii activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;

h) facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, realizarea de materiale informative, de reclama si publicitate, participarea la targuri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;

i) dezvoltarea cooperarii interne si internationale si stimularea crearii parteneriatelor de afaceri in domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;

j) sprijinirea si stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer tehnologic;

k) stimularea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la comertul electronic, prin sprijinirea acestora in consolidarea capacitatii lor tehnologice informationale, in scopul promovarii afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice;

l) sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor si pentru introducerea sistemelor de standardizare si certificare a calitatii conform normelor Uniunii Europene;

m) sprijinirea centrelor de consultanta si management al informatiilor, a organizatiilor de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor infiintate in scopul sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel regional si national, prin cresterea potentialului lor institutional, material si uman, in vederea diversificarii, specializarii si perfectionarii activitatilor pe care acestea le desfasoara, pentru imbunatatirea climatului de afaceri, stimularea crearii de noi intreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea dezvoltarii acestora;

n) alte obiective si masuri cuprinse in programele aprobate de Guvern.

(4) In vederea dezbaterii situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, alcatuit din reprezentanti ai Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, ai patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ in aprobarea programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(5) Secretariatul acestui comitet va functiona in cadrul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri si va fi finantat din bugetul alocat acesteia.

___________

Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

Art. 26

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru perioada 2009-2013.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 175/2009.

 

(2) Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmarite in mod distinct in bugetul de stat si in bugetele locale.

(3) Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice. Intre castigatorul desemnat conform procedurii de achizitie publica si Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri se incheie un contract de prestari de servicii in baza caruia se va trece la derularea programului respectiv.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecarui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.

(5) Abrogat prin punctul 1. din Ordonanta nr. 94/2004.

Art. 261

(1) Din sumele ce se aloca anual prin bugetul de stat in baza art. 26 alin. (1), o parte reprezinta sprijinul pentru intreprinderile mici si mijlocii, care se stabileste in corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura celor prevazute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu aceasta destinatie se stabilesc in limita sumelor platite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(2) In anul 2005 intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de drepturile prevazute la alineatul precedent, pentru activele achizitionate dupa data de 1 octombrie 2004, puse in functiune pana la finele anului respectiv, cu conditia sa nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerata.

(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza contribuabilii care nu aplica regimul de amortizare accelerata prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile alin. (1) se aplica in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.

(5) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul nerespectarii acestei conditii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie si se datoreaza pentru acestea dobanzi de la data primirii sumelor respective.

___________

Art. 261. a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta nr. 94/2004.

 

Art. 262

(1) Ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investitiilor in sectorul productie si servicii, prevazute la art. 25 alin. (3) lit. a), se deruleaza prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat.

(2) Organizatiile ori institutiile de drept privat se selectioneaza cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.

(3) Organizatiile ori institutiile publice de drept privat selectionate au calitatea de agentii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a caror derulare incheie contracte cu Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, denumit in continuare MIMMCTPL.

(4) Sumele neutilizate la finele fiecarui an, angajate de MIMMCTPL cu agentiile de implementare si evidentiate in conturile acestora, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele de credit incheiate intre agentiile de implementare si beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, in limitele sumelor prevazute in contractele incheiate intre MIMMCTPL si agentiile de implementare.

___________

Art. 262. a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 139/2007.

 

Art. 27

Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

 

CAPITOLUL IV  Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii

 

Art. 28

(1) In vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, functioneaza Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, infiintat prin hotarare a Guvernului ca institutie cu capital de risc, in conformitate cu legislatia in vigoare, care poate infiinta filiale sau unitati teritoriale fara personalitate juridica.

(2) In scopul sustenabilitatii retelei teritoriale, Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii cogaranteaza si supravegheaza activitatea filialelor.

(3) Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de actionar majoritar al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, aproba anual, prin ordin al presedintelui Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, politica de risc a fondului.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(4) La capitalul social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pot participa numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale.

(5) La capitalul social al filialelor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pot participa numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale.

___________

Art. 28. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

Art. 29

Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii functioneaza sub forma societatilor comerciale pe actiuni, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 30

(1) Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, stabilit la infiintare, este de 50.000.000.000 lei, avand ca sursa de alocare bugetul de stat.

(2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioada de 5 ani de la infiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.

 

CAPITOLUL V  Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 31

(1) Guvernul asigura coordonarea politicilor si a masurilor de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii, monitorizarea si evaluarea acestora, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, reprezentat la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(2) Prin ordin al presedintelui Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri se stabilesc atributiile si se aproba Regulamentul de organizare si functionare al oficiilor teritoriale.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(3) Oficiile teritoriale ale Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri vor alcatui o baza de date cu intreprinderile mici si mijlocii din judetul in care isi desfasoara activitatea, care cuprinde si prezentarea detaliata a obiectului de activitate al fiecareia.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(4) In vederea constituirii bazei de date prevazute la alin. (3), Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri si Oficiul National al Registrului Comertului vor incheia un protocol de colaborare avand ca obiect schimbul de informatii cu titlu gratuit privind intreprinderile mici si mijlocii inregistrate.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

Art. 32

Pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, Guvernul, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, prezinta Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, modul in care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ si cel institutional corespund necesitatilor intreprinderilor mici si mijlocii, politicile de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii adoptate si stadiul aplicarii acestora, masurile concrete luate in aplicarea acestora si efectele constatate. Raportul anual trebuie sa fie insotit de programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care urmeaza a fi intreprinse in anul calendaristic urmator, in vederea aprobarii de catre Parlament a fondurilor ce se estimeaza a fi prevazute in legea bugetului de stat pentru anul urmator.

___________

Alineatul a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

Art. 32. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

CAPITOLUL VI  Sanctiuni

Art. 33

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) nerespectarea de catre regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de catre autoritatile contractante, a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si art. 14;

b) nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (4), (6) si(7) ale art. 13.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

a) de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a);

b) de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b).

(3) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia indicelui inflatiei.

(4) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 60/2009.

 

(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.

 

CAPITOLUL VII  Dispozitii finale

Art. 34

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                  p. PRESEDINTELE SENATULUI,

                                 VALER DORNEANU                                   DORU IOAN TARACILA

 

    Bucuresti, 14 iulie 2004.

    Nr. 346.

 

ANEXA Nr. 1    DECLARATIE

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a intreprinderii

 

Denumirea intreprinderii

............................................................................................

Adresa sediului social

............................................................................................

Cod unic de inregistrare

............................................................................................

Numele si functia

............................................................................................

  (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

 ___________

 Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

Punctul I. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   II. Tipul intreprinderii

 

Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

   [ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar

din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia,

fara anexa nr. 2.

   [ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor

calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la

declaratie.

   [ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor

efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

___________

Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

___________

Punctul II. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1)

 

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬

§                             Exercitiul financiar de referinta2)                             §

—|||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||Z

§     Numarul mediu anual     §  Cifra de afaceri anuala neta  §        Active totale         §

§        de salariati         §       (mii lei/mii Euro)       §      (mii lei/mii Euro)      §

—|||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||||Z

—|||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||||Z

?|||||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||||||||||||±

 

Important: Precizati daca, fata de exercitiul      [ ] Nu

financiar anterior, datele financiare au           [ ] Da (in acest caz se va completa si se va

inregistrat modificari care determina incadrarea   atasa o declaratie referitoare la exercitiul

intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv    financiar anterior)

micro-intreprindere, intreprindere mica,

mijlocie sau mare).

 

Semnatura .....................................................................................

                (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)

 

   Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu

realitatea.

 

   Data intocmirii ....................................

   Semnatura ..........................................

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    ___________

   1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota linie a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul III. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    ANEXA Nr. 1 a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

ANEXA Nr. 2    CALCULUL pentru intreprinderile partenere sau legate

    Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:

   - sectiunea A, daca intreprinderea solicitanta are cel putin o intreprindere partenera (precum si orice fise aditionale);

    ___________

    Linia a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   - sectiunea B daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o intreprindere (precum si orice fise aditionale).

    ___________

    Linia a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate

 

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬

§                                    Perioada de referinta                                    §

—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||`||||||||||||||||||`||||||||||||||||||Z

§                                         §Numarul mediu§ Cifra de afaceri §   Total active   §

§                                         §  anual de   §   anuala neta    §(mii lei/mii Euro)§

§                                         §  salariati  §(mii lei/mii Euro)§                  §

—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||?|||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§1. Datele1) intreprinderii solicitante   §             §                  §                  §

§sau din situatiile financiare anuale     §             §                  §                  §

§consolidate (se vor introduce datele din §             §                  §                  §

§tabelul B1 din sectiunea B2)             §             §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||?|||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§2. Datele cumulate1) in mod proportional §             §                  §                  §

§ale tuturor intreprinderilor partenere,  §             §                  §                  §

§daca este cazul (se vor introduce datele §             §                  §                  §

§din sectiunea A)                         §             §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||?|||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§3. Datele cumulate ale tuturor           §             §                  §                  §

§intreprinderilor legate1) (daca exista) -§             §                  §                  §

§daca nu au fost deja incluse prin        §             §                  §                  §

§consolidare la pct. 1 din acest tabel (se§             §                  §                  §

§vor introduce datele din tabelul B2 din  §             §                  §                  §

§sectiunea B)                             §             §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||?|||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§                  TOTAL                  §             §                  §                  §

?|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||â–«|||||||||||||â–«||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||±

    Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse in tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din anexa nr. 1.

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    ___________

   1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   2) Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este inclusa.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota linie a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    FISA DE PARTENERIAT

   1. Date de identificare a intreprinderii

 

Denumirea intreprinderii

   ............................................................................................

   Adresa sediului social

   ............................................................................................

   Codul unic de inregistrare

   ............................................................................................

   Numele, prenumele si functia

   ............................................................................................

         presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

    ___________

    Punctul 1. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

   2. Date referitoare la intreprinderea legata

 

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬

§                                    Perioada de referinta                                    §

—|||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||Z

§                     §  Numarul mediu anual  §Cifra de afaceri anuala neta§  Active totale   §

§                     §    de salariati3)     §     (mii lei/mii Euro)     §(mii lei/mii Euro)§

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§        Total        §                       §                            §                  §

?|||||||||||||||||||||â–«|||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||±

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

   NOTA: Aceste date rezulta din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolidate, daca exista. La acestea se adauga intr-un procent de 100% datele intreprinderilor care sunt legate de aceasta intreprindere partenera, daca datele din conturile consolidate ale intreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare in conturile intreprinderii partenere. Daca este necesar, se va adauga "fisa intreprinderii legate" pentru intreprinderile care nu au fost inca incluse prin consolidare.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul 2. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   3. Calculul proportional

   a) Indicati exact proportia detinuta4) de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermediul careia se stabileste legatura de parteneriat), in intreprinderea partenera la care se refera aceasta fisa:

 

............................................................................................

   ............................................................................................

   .......................................................................................... .

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

    Indicati, de asemenea, proportia detinuta de intreprinderea partenera, la care se refera aceasta fisa, din capitalul social al intreprinderii solicitante (sau in intreprinderea legata)

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

 

............................................................................................

   .......................................................................................... .

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

    ___________

    Litera a) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

   b) Introduceti in tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse in tabelul de la pct. 1.

    Tabelul de parteneriat - A.2.

 

!||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||¬

§         Procent          §  Numarul mediu   §Cifra de afaceri anuala neta§ Active totale5)  §

§                          §anual de salariati§     (mii lei/mii Euro)     §(mii lei/mii Euro)§

—||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§Valoare rezultata in urma §                  §                            §                  §

§aplicarii celui mai mare  §                  §                            §                  §

§procent la datele         §                  §                            §                  §

§introduse in tabelul de   §                  §                            §                  §

§la pct. 1.                §                  §                            §                  §

?||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||±

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Titlul tabel a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Litera b) a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul 3. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Aceste date se vor introduce in Tabelul A.1.

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    ___________

   3) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulata proportia detinuta de fiecare intreprindere legata in aceeasi intreprindere partenera.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   5) Active totale reprezinta active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota linie a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   Sectiunea A

    Intreprinderi partenere

    Pentru fiecare intreprindere pentru care a fost completata "fisa de parteneriat" (cate o fisa pentru fiecare intreprindere partenera a intreprinderii solicitante si pentru orice intreprindere partenera a oricarei intreprinderi legate, ale carei date nu au fost inca incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale acelei intreprinderi legate), datele din aceasta fisa de parteneriat trebuie sa fie introduse in tabelul de mai jos.

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006 incepand cu 25.05.2006.

 

   1. Date de identificare si date financiare preliminare

    Tabelul A1

 

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||`||||||||||||`||||||||||||||||||¬

§  Intreprinderea partenera - Date de identificare  §         §            §                  §

—||||||||||||||`||||||||`||||||||||||`||||||||||||||Z         §            §                  §

§              §        §            §  Numele si   §         §            §                  §

§              §        §            §  prenumele   § Numarul §  Cifra de  §                  §

§  Numele sau  § Adresa §Cod unic de §presedintelui §  mediu  §  afaceri   §  Active totale   §

§  denumirea   §sediului§inregistrare§consiliului de§anual de §anuala neta §(mii lei/mii Euro)§

§intreprinderii§ social §            §administratie,§salariati§(mii lei/mii§                  §

§              §        §            §   director   §         §   Euro)    §                  §

§              §        §            § general sau  §         §            §                  §

§              §        §            §  echivalent  §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§1.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§2.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§3.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§4.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§5.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§6.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§7.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||?||||||||?||||||||||||?||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§8.            §        §            §              §         §            §                  §

—||||||||||||||â–«||||||||â–«||||||||||||â–«||||||||||||||?|||||||||?||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§                       Total                       §         §            §                  §

?|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||â–«|||||||||â–«||||||||||||â–«||||||||||||||||||±

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   NOTA:

    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza "fisei de parteneriat", pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera.

    ___________

    Linia a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Datele introduse in sectiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate" (referitor la intreprinderile partenere).

    ___________

    Linia a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Aceste date rezulta din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale intreprinderii partenere, daca exista, la care se adauga in proportie de 100% datele intreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere partenera, in cazul in care acestea nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere. Daca este necesar, adaugati "fise privind legatura dintre intreprinderi" pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate.

    ___________

    Linia a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Titlul tabel a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul 1. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Sectiunea A a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   Sectiunea B

    INTREPRINDERI LEGATE

   1. Determinarea situatiei aplicabile intreprinderii care solicita incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii:

    [ ] Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusa in situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte intreprinderi (tabelul B1).

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    [ ] Cazul 2: Intreprinderea solicitanta sau una ori mai multe intreprinderi legate nu intocmeste/intocmesc ori nu este/nu sunt inclusa/incluse in situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   NOTA:

    Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere a acelei intreprinderi legate, situata imediat in aval sau in amonte, daca nu a fost deja inclusa prin consolidare6).

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul 1. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   2. Metode de calcul pentru fiecare caz

    Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

    Tabelul B1

 

!|||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||¬

           §Numarul mediu anual§Cifra de afaceri anuala neta§  Active totale   §

           §  de salariati7)   §     (mii lei/mii Euro)     §(mii lei/mii Euro)§

!||||||||||?|||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§  Total   §                   §                            §                  §

?||||||||||â–«|||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||±

    Datele introduse in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate".

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

 

!|||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬

§                     §Identificarea intreprinderilor incluse prin consolidare §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||`||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||Z

§Intreprinderea legata§Adresa sediului§Cod unic de §    Numele si prenumele    §

§  (denumire/date de  §    social     §inregistrare§ presedintelui consiliului §

§    identificare)    §               §            §de administratie, director §

§                     §               §            §  general sau echivalent   §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||?||||||||||||?|||||||||||||||||||||||||||Z

§A.                   §               §            §                           §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||?||||||||||||?|||||||||||||||||||||||||||Z

§B.                   §               §            §                           §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||?||||||||||||?|||||||||||||||||||||||||||Z

§C.                   §               §            §                           §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||?||||||||||||?|||||||||||||||||||||||||||Z

§D.                   §               §            §                           §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||?||||||||||||?|||||||||||||||||||||||||||Z

§E.                   §               §            §                           §

?|||||||||||||||||||||â–«|||||||||||||||â–«||||||||||||â–«|||||||||||||||||||||||||||±

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   NOTA:

    Intreprinderile partenere ale unei intreprinderi legate, care nu au fost inca incluse in situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o "fisa de parteneriat" trebuie adaugate la sectiunea A.

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    ___________

   6) Definitia intreprinderii legate din prezenta lege.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   7) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota linie a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Titlul tabel a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Cazul 2: Pentru fiecare intreprindere legata (inclusiv prin intermediul altor intreprinderi legate), se va completa o "fisa privind legatura dintre intreprinderi" si se vor adauga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor intreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

    Tabelul B2

 

!|||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||`||||||||||||||||||`||||||||||||||||||¬

§                         §Numarul mediu § Cifra de afaceri §  Active totale   §

§ Intreprinderea numarul: §   anual de   §   anuala neta    §(mii lei/mii Euro)§

§                         §  salariati   §(mii lei/mii Euro)§                  §

—|||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§1.*)                     §              §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§2.*)                     §              §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§3.*)                     §              §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§4.*)                     §              §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§5.*)                     §              §                  §                  §

—|||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||?||||||||||||||||||?||||||||||||||||||Z

§          Total          §              §                  §                  §

?|||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||â–«||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||±

   NOTA

    Datele rezultate in sectiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate" (privind intreprinderile legate).

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    ___________

   *) Atasati cate o "fisa privind legatura dintre intreprinderi" pentru fiecare intreprindere.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota linie a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Titlul tabel a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul 2. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Sectiunea B a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    FISA

privind legatura dintre intreprinderi nr. ............

din tabelul B2, sectiunea B

(numai pentru intreprinderile legate care nu sunt incluse

in situatiile financiare anuale consolidate)

   1. Date de identificare a intreprinderii

 

Denumirea intreprinderii

   ............................................................................................

   Adresa sediului social

   ............................................................................................

   Codul unic de inregistrare

   ............................................................................................

   Numele, prenumele si functia

   ............................................................................................

           presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Punctul 1. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

   2. Date referitoare la intreprindere

 

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬

§                                    Perioada de referinta                                    §

—|||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||Z

§                     §Numarul mediu anual§ Cifra de afaceri anuala neta §   Active totale    §

§                     §  de salariati7)   §      (mii lei/mii Euro)      § (mii lei/mii Euro) §

—|||||||||||||||||||||?|||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||||||||||||?||||||||||||||||||||Z

§        Total        §                   §                              §                    §

?|||||||||||||||||||||â–«|||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||||||||||||â–«||||||||||||||||||||±

    ___________

    Formularul a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Datele trebuie introduse in tabelul B2 din sectiunea B.

   NOTA:

    Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere ale intreprinderii legate, situata imediat in aval sau in amonte de aceasta, daca nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate.

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    Acest tip de intreprinderi partenere sunt considerate ca fiind intreprinderi direct partenere cu intreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora si "fisa de parteneriat" trebuie introduse in sectiunea A.

    ___________

    Paragraful a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

 

    ___________

   7) In cazul in care in situatiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numarul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.

    ___________

    Nota a fost introdusa prin punctul 14. din Ordonanta nr. 27/2006.

281 Documente Anexe la Codul Muncii