Legea 302/2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 953 din 27 octombrie 2005
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 27 octombrie 2005

Ascunde

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   Art. I. - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 10. - (1) Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii."

   2. La articolul 237, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

    "(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi."

   3. La articolul 237, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu urmatorul cuprins:

    "(7) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (8) Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, in conditiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

    (9) Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.

281 Documente Anexe la Codul Muncii