Legea 279/2005
privind ucenicia la locul de munca (r.2)

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 907 din 11 octombrie 2005
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 8 februarie 2006

Numar republicari: 2
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 498 din 7 august 2013

Ascunde

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie.

(2) Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie.

Art. 2.

Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:

a) sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii;

b) sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii;

c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;

d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;

e) sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si implinirea personala;

f) sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Art. 3.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza:

a) persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;

b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Art. 4.

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) angajator - persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca;

b) ucenic - persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari;

c) furnizori de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, denumiti in continuare furnizori - unitati si institutii de invatamant, angajatori, alti formatori, autorizati/acreditati pentru calificarea respectiva;

d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei la locul de munca si care are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru organizarea, desfasurarea si evaluarea continua a formarii profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei in care se califica ucenicul;

e) contract de prestari de servicii de formare profesionala - contractul incheiat intre angajator si furnizorul de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, daca este alta persoana juridica, in temeiul caruia se asigura formarea profesionala a ucenicului si sustinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.

Art. 5.

Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

 

CAPITOLUL II - Contractul de ucenicie

Art. 6.

(1) Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

(2) Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.

(3) Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului.

(4) Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(5) Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;

d) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;

f) obligatiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligatiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.

(6) Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt:

a) sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat;

b) sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;

c) sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse.

(7) Obligatiile ucenicului sunt:

a) sa desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) sa participe la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.

(8) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz.

(9) Modelul-cadru al contractului de ucenicie se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 7.

(1) Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;

b) a implinit varsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si urmatoarele categorii:

a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

(3) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca.

(4) Ucenicii pana la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

Art. 8.

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

(2) Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.

(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la incheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile si in cazul raporturilor de munca ale ucenicilor incadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Art. 9.

(1) Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1;

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

(3) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

(4) Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.

(5) Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

(6) Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

 

CAPITOLUL III - Statutul ucenicului

Art. 10.

(1) Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.

(2) La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia:

a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin incheierea unui contract individual de munca, in conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie;

b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator in conditiile in care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).

Art. 11.

(1) Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta lege si, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

(2) Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Art. 12.

In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

 

CAPITOLUL IV - Organizarea uceniciei la locul de munca

Art. 13.

(1) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia in vigoare.

(2) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.

Art. 14.

(1) Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

(2) Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie.

Art. 15.

Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

CAPITOLUL V - Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

Art. 16.

(1) Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

c) fonduri structurale europene;

d) bugetul asigurarilor de somaj;

e) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

(2) Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita si beneficiaza, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica:

a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.

(4) Suma lunara prevazuta la alin. (2) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

(5) Modalitatea concreta de realizare a finantarii se detaliaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 17.

Nu beneficiaza de prevederile art. 16 angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

CAPITOLUL VI - Dispozitii finale

Art. 18.

(1) Angajatorii care beneficiaza de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) si d) sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata perioada contractului de ucenicie incheiat in conditiile prezentei legi.

(2) In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19.

Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca incheiate intre ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 16, se efectueaza de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 20.

Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de ucenicie in situatiile si in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 21.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul activitatii furnizorilor de formare autorizati ce desfasoara programe de formare pentru ucenicie la locul de munca.

Art. 22.

Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se solutioneaza conform prevederilor legale privind conflictele de munca.

Art. 23.

Constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele cu atributii de control conform art. 20, cu amenda de 10.000 lei, incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4) - (6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) si art. 15.

Art. 24.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 25.

Masurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, potrivit legislatiei in vigoare, si se vor acorda numai dupa autorizare, in conditiile legii.

Art. 26.

Prezenta lege intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

NOTA

Reproducem mai jos prevederile art. II-V din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 279/2005 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale actului modificator:

" Art. II. -

Prevederile art. I intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III. -

Contractele de ucenicie incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele pana la expirarea perioadei pentru care au fost incheiate potrivit legislatiei in vigoare la data incheierii lor.

Art. IV. -

In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va elabora si va supune spre aprobare modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V. -

In tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, sintagma «Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale» se inlocuieste cu sintagma «Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice», iar sintagma «contract de ucenicie la locul de munca» se inlocuieste cu sintagma «contract de ucenicie»."

281 Documente Anexe la Codul Muncii