Legea 277/2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Tematici Asociatii si fundatii | Dreptul muncii | PFA, II, IF | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 661 din 29 octombrie 2013
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 1 noiembrie 2013

Ascunde

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderii familiale, pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional;".

2. La articolul 4, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert."

3. La articolul 5 alineatul (2), literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Plata remuneratiei se poate realiza si la sfarsitul perioadei activitatii, numai cu acordul scris al partilor;".

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 7. -

(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi."

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 8. -

(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale."

6. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Instruirea prevazuta la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna in fisa de instruire colectiva, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 11 alineatul (1), litera j) se abroga.

8. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alin. (1)."

9. La articolul 12 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) incalcarea prevederilor art. 4 si 9, cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) si f), art. 7 alin. (1) si (2) si art. 10 alin. (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;".

10. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

11. La anexa nr. 2, punctele 1 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale, al intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. In coloana nr. 10 «Semnatura de confirmare de primire a banilor» zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru sau la sfarsitul perioadei activitatii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e)."

Art. II.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, dispozitiile Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 2 mai 2011, se modifica in mod corespunzator.

Art. III.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA         PRESEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuresti, 24 octombrie 2013.

Nr. 277.

281 Documente Anexe la Codul Muncii