Legea 2/2013
Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Tematici Dialog social | Drept civil | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 2/2013 Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 89 din 12 februarie 2013
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2013

Ascunde

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I - Modificarea si completarea unor acte normative in vederea degrevarii instantelor judecatoresti

SECTIUNEA 1 - Modificarea si completarea Codului de procedura penala

Art. I

Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 281, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:

"6. solutioneaza cererile de stramutare, in cazurile prevazute de lege."

2. La articolul 282, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:

"5. solutioneaza cererile de stramutare, in cazurile prevazute de lege."

3. La articolul 29 punctul 5, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) cererile de stramutare, in cazurile prevazute de lege;".

4. La articolul 55, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 55. - Inalta Curte de Casatie si Justitie stramuta judecarea unei cauze de la curtea de apel competenta la o alta curte de apel, iar curtea de apel stramuta judecarea unei cauze de la un tribunal sau, dupa caz, de la o judecatorie din circumscriptia sa la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa, in cazul in care impartialitatea judecatorilor ar putea fi stirbita datorita imprejurarilor cauzei, dusmaniilor locale sau calitatii partilor, cand exista pericolul de tulburare a ordinii publice ori cand una dintre parti are o ruda sau un afin pana la gradul al patrulea inclusiv printre judecatori ori procurori, asistentii judiciari sau grefierii instantei. Stramutarea judecarii unei cauze de la o instanta militara competenta la o alta instanta militara de acelasi grad se dispune de Curtea Militara de Apel, fiind aplicabile, in mod corespunzator, prevederile prezentei sectiuni privind stramutarea judecarii cauzei de catre curtea de apel."

5. La articolul 56, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 56. - Cererea de stramutare se adreseaza Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel competente si trebuie motivata. Inscrisurile pe care se sprijina cererea se alatura la aceasta, cand sunt detinute de partea care cere stramutarea."

 

6. La articolul 57, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 57. - Presedintele curtii de apel competente cere, pentru lamurirea instantei, informatii de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se afla cauza a carei stramutare se cere, comunicandu-i totodata termenul fixat pentru judecarea cererii de stramutare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta a solutiona cererea, cand aceasta este instanta ierarhic superioara, solicita informatii Ministerului Justitiei."

7. La articolul 58, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"In informatiile trimise Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel se face mentiune expresa despre efectuarea incunostintarilor, atasandu-se si dovezile de comunicare a acestora."

8. La articolul 60, alineatele 1-3 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 60. - Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea de stramutare prin sentinta motivata.

In cazul in care gaseste cererea intemeiata, Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune stramutarea judecarii cauzei la o curte de apel invecinata curtii de la care se solicita stramutarea, iar curtea de apel dispune stramutarea judecarii cauzei la una dintre instantele din circumscriptia sa de acelasi grad cu instanta de la care se solicita stramutarea.

Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta hotaraste in ce masura se mentin actele indeplinite in fata instantei de la care s-a stramutat cauza.

.............................................................................................

Sentinta prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta dispune asupra stramutarii nu este supusa niciunei cai de atac."

9. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Repetarea cererii

Art. 61. - Stramutarea cauzei nu poate fi ceruta din nou, afara de cazul cand noua cerere se intemeiaza pe imprejurari necunoscute Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel competente la solutionarea cererii anterioare sau ivite dupa aceasta."

10. Articolul 611 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

Art. 611. - Procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala poate cere Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa desemneze o alta curte de apel decat cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, care sa fie sesizata in cazul in care se va emite rechizitoriul.

Procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala poate cere curtii de apel competente sa desemneze un alt tribunal sau, dupa caz, o alta judecatorie decat cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, care sa fie sesizate in cazul in care se va emite rechizitoriul.

Dispozitiile art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 si 2 si art. 61 se aplica in mod corespunzator.

Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea in camera de consiliu, in termen de 15 zile.

Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta dispune, prin incheiere motivata, fie respingerea cererii, fie admiterea cererii si desemnarea, dupa caz, a unei instante egale in grad cu cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, care sa fie sesizata in cazul in care se va emite rechizitoriul.

Incheierea prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea nu este supusa niciunei cai de atac."

11. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. in cursul judecatii nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei;".

12. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 2 se abroga.

13. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"6. judecata a avut loc in lipsa aparatorului, cand prezenta acestuia era obligatorie;".

14. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 7-11 se abroga.

15. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 14-16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"14. s-au aplicat pedepse in alte limite decat cele prevazute de lege;

15. nu s-a constatat gratierea sau in mod gresit s-a constatat ca pedeapsa aplicata condamnatului a fost gratiata;

16. in mod gresit s-a dispus incetarea procesului penal;".

16. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 17 si 18-21 se abroga.

17. La articolul 3859, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Cazurile prevazute in alin. 1 pct. 1, 3-6, 13 si 14 se iau in considerare intotdeauna din oficiu, iar cel de la pct. 15 se ia in considerare din oficiu numai cand a influentat asupra hotararii in defavoarea inculpatului."

18. Dupa articolul 38510 se introduce un nou articol, articolul 38510a, cu urmatorul cuprins:

"Admiterea in principiu

Art. 38510a. - La Inalta Curte de Casatie si Justitie, completul de judecata examineaza admisibilitatea recursului in camera de consiliu, fara citarea partilor. In cazul in care constata ca cererea de recurs este formulata impotriva unei hotarari care nu este supusa niciunei cai de atac, a unei incheieri care nu se ataca decat odata cu fondul, a unei hotarari pronuntate in recurs sau in contestatie in anulare, dispune, prin incheiere, respingerea cererii ca inadmisibila."

19. La articolul 38515 punctul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata, in cazurile prevazute in art. 3859 alin. 1 pct. 3-6 si rejudecarea de catre instanta competenta, in cazul prevazut in art. 3859 alin. 1 pct. 1.

Cand recursul priveste atat hotararea primei instante, cat si hotararea instantei de apel, in caz de admitere si dispunerea rejudecarii de catre instanta a carei hotarare a fost casata, cauza se trimite la prima instanta, daca ambele hotarari au fost casate, si la instanta de apel, cand numai hotararea acesteia a fost casata.

In cazul in care admite recursul declarat impotriva deciziei pronuntate in apel, instanta de recurs desfiinteaza si hotararea primei instante, daca se constata aceleasi incalcari de lege ca in decizia recurata.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca admite recursul, cand este necesara administrarea de probe, dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata;

d) dispune rejudecarea de catre instanta de recurs in cazurile prevazute in art. 3859 alin. 1 pct. 12-16 si 172, precum si in cazul prevazut in art. 3856 alin. 3."

Art. II

(1) Dispozitiile privind cazurile de casare prevazute in Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma anterioara intrarii in vigoare a prezentei legi, raman aplicabile cauzelor penale aflate in curs de judecata in recurs, inclusiv celor aflate in termenul de declarare a recursului.

(2) Dispozitiile referitoare la stramutare, respectiv cele privind desemnarea unei alte instante din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai cererilor de stramutare sau de desemnare a unei alte instante cu care instantele au fost sesizate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 2-a - Modificarea si completarea unor acte normative in materie contraventionala si in materia contenciosului administrativ si fiscal

Art. III

Dupa articolul 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:

"Art. 101. - Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se introduce la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul contravenientul."

Art. IV

Articolul 109 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 109. - Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante."

Art. V

Dupa articolul 25 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 26, cu urmatorul cuprins:

"Art. 26. - Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispozitiilor prezentei legi, in care actiunea este formulata in contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 sau Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989, se solutioneaza, in fond, de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, iar in recurs, de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."

Art. VI

Alineatul (4) al articolului 902 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru."

Art. VII

Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobandire a cetateniei romane poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti. Hotararea tribunalului poate fi atacata cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."

2. La articolul 31, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Ordinul de respingere a cererii de renuntare la cetatenia romana poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Tribunalul Bucuresti. Hotararea tribunalului poate fi atacata cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."

3. La articolul 32, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Ordinul poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului de la domiciliul sau, dupa caz, resedinta solicitantului. Daca solicitantul nu are domiciliul sau resedinta in Romania, ordinul poate fi atacat, in acelasi termen, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti. Hotararea tribunalului este definitiva si irevocabila."

4. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:

"Art. 371. - Litigiile privind actele administrative, emise sau adoptate in aplicarea dispozitiilor prezentei legi, altele decat cele prevazute de art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6) si art. 32 alin. (7), precum si litigiile privind refuzul nejustificat al emiterii acestor acte sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Hotararea pronuntata de tribunal poate fi atacata cu recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."

Art. VIII

Alineatul (6) al articolului 38 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii."

Art. IX

Articolele 39 si 60 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. X

Alineatul (1) al articolului 20 din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Competenta de solutionare a actiunii in contencios administrativ avand ca obiect contestarea deciziei adoptate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sau, dupa caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Daca reclamantul domiciliaza in strainatate, cererea se adreseaza instantei resedintei sale din tara sau, dupa caz, instantei domiciliului reprezentantului acestuia din Romania, iar daca nu are nici resedinta in Romania si nici reprezentant cu domiciliul in Romania, cererea se adreseaza Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti."

 

CAPITOLUL II - Dispozitii privind pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

SECTIUNEA 1 - Dispozitii de punere in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Art. XI

In aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, in cazul instantelor judecatoresti si parchetelor, in recurs, cererile si concluziile pot fi formulate si sustinute de catre presedintele instantei sau de catre conducatorul parchetului, de catre consilierul juridic ori de catre judecatorul sau procurorul desemnat, in acest scop, de presedintele instantei ori de conducatorul parchetului.

 

SECTIUNEA a 2-a - Masuri tranzitorii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Art. XII

(1) Dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu se aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului se desfasoara in sedinta publica, daca legea nu prevede altfel.

Art. XIII

Dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, privitoare la pregatirea dosarului de apel sau, dupa caz, de recurs de catre instanta a carei hotarare se ataca se aplica in procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016. In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2015 se aplica dispozitiile art. XIV-XVII.

Art. XIV

(1) Apelul si, cand este cazul, motivele de apel se depun la instanta a carei hotarare se ataca.

(2) Dispozitiile art. 195 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, sunt aplicabile in mod corespunzator.

(3) Presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta va inainta instantei de apel dosarul, impreuna cu apelurile facute, numai dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile.

(4) Daca s-au formulat atat apel, cat si cereri potrivit art. 442-444 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, dosarul nu va fi trimis instantei de apel decat dupa implinirea termenului de apel privind hotararile date asupra acestor din urma cereri.

Art. XV

(1) Presedintele instantei de apel sau persoana desemnata de acesta, indata ce primeste dosarul, va lua, prin rezolutie, masuri in vederea repartizarii aleatorii la un complet de judecata.

(2) In cazul in care cererea de apel nu indeplineste conditiile prevazute de lege, completul caruia i s-a repartizat dosarul va stabili lipsurile cererii de apel si ii va comunica, in scris, apelantului ca are obligatia de a completa sau modifica cererea. Completarea sau modificarea cererii se va face in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii.

(3) Dupa primirea dosarului sau, cand este cazul, dupa regularizarea cererii de apel potrivit alin. (2), completul va dispune comunicarea cererii de apel, precum si a motivelor de apel intimatului, impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima instanta, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii.

(4) Intampinarea depusa se comunica apelantului de indata, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la intampinare in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii. Intimatul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare din dosarul cauzei.

(5) Daca s-au formulat atat apel, cat si cereri potrivit art. 442-444 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, dispozitiile alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

(7) In cazul in care intimatul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin. (3) sau, dupa caz, apelantul nu a comunicat raspuns la intampinare in termenul prevazut la alin. (4), la data expirarii termenului corespunzator, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

(8) Dispozitiile art. 201 alin. (5) si (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, se aplica in mod corespunzator.

(9) Dispozitiile art. 475 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, raman aplicabile.

Art. XVI

(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat odata cu intampinarea la apelul principal, fiind aplicabile prevederile art. XV alin. (4).

(2) Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel, prevazut la art. 473 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, acesta fiind dator sa depuna intampinare in termenul prevazut la art. XV alin. (4), care se aplica in mod corespunzator. Cel care a exercitat apelul provocat va lua cunostinta de intampinare de la dosarul cauzei.

Art. XVII

(1) Recursul si, daca este cazul, motivele de casare se depun la instanta a carei hotarare se ataca, in conditiile prevazute la art. 83 alin. (3) si art. 84 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata.

(2) Cand recursul este de competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele instantei sau presedintele de sectie ori, dupa caz, persoana desemnata de acestia, primind dosarul de la instanta a carei hotarare se ataca, va lua, prin rezolutie, masuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecatori, care va pregati dosarul de recurs si va decide asupra admisibilitatii in principiu a recursului. Dispozitiile art. 475 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, sunt aplicabile.

(3) Dispozitiile art. XIV alin. (2)-(4) si ale art. XV alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator. Termenul prevazut la art. XV alin. (3) se dubleaza in cazul recursului. Intampinarea trebuie redactata si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar raspunsul la intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.

(4) Prevederile art. XVI se aplica in mod corespunzator.

Art. XVIII

(1) Dispozitiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, se aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, in cele privind navigatia civila si activitatea in porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, in materie de expropriere, in cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, in aceste procese nu sunt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care legea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului.

Art. XIX

(1) Dispozitiile art. 520 alin. (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, se aplica sesizarilor formulate in procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Sesizarile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulate in procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2015, se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori din cadrul sectiei respective. Presedintele sectiei sau, in caz de imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta este presedintele de complet si va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor.

 

SECTIUNEA a 3-a - Modificarea unor acte normative in materia conflictelor de munca si in materie de asigurari sociale

Art. XX

Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 269. - (1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii."

Art. XXI

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 208. - Conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal."

2. Articolul 209 se abroga.

3. Articolul 210 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 210. - Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul."

Art. XXII

(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor ale carui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, sumele incasate in temeiul unor hotarari judecatoresti de acordare a pensiilor de serviciu in cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, desfiintate in caile de atac, nu se mai recupereaza.

(2) Sumele deja recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se restituie.

 

CAPITOLUL III - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. XXIII

(1) Procesele in prima instanta, precum si caile de atac in materia contenciosului administrativ si fiscal, in curs de judecata la data schimbarii, potrivit dispozitiilor prezentei legi, a competentei instantelor legal investite se judeca de instantele devenite competente potrivit prezentei legi.

(2) Recursurile aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.

(3) Procesele in curs de judecata in prima instanta in materia contenciosului administrativ si fiscal aflate la data intrarii in vigoare a prezentei legi pe rolul curtilor de apel si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta tribunalelor se trimit la tribunale.

(4) In cazurile prevazute la alin. (1)-(3), dosarele se trimit, pe cale administrativa, la instantele devenite competente sa le judece.

Art. XXIV

Dispozitiile art. XI, ale art. XX si ale art. XXI intra in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,          PRESEDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC     GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuresti, 1 februarie 2013.

Nr. 2.

281 Documente Anexe la Codul Muncii