Legea 18/2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Tematici Asociatii si fundatii | Dreptul muncii | PFA, II, IF | Societati comerciale

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. 

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. 

(1) in intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: 

a) zilier - persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii; 

b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional; 

c) registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor; 

d) activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent. 

(2) Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane. 

(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice." 

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. 

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca." 

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. 

(1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca. 

(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani. 

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. 

(4) Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate." 

4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II Desfasurarea activitatilor de catre zilieri" 

5. La articolul 5 alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale; 

e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi." 

6. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abroga.

7. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor; 

b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte; 

c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar; 

d) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora; 

e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri; 

f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri; 

g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi." 

8. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:

"Art. 51. 

Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs." 

9. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:

"Art. 81. 

in situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului." 

10. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier si beneficiar. 

(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru." 

11. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. 

(1) Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca: 

a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar; 

b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar; 

c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca; 

e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor; 

f) sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului. 

(2) Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta toate dispozitiile legale privitoare la protectia minorilor la locul de munca." 

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. 

(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata: 

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale in sistem semiliber, traditional si transhumanta - diviziunea 01; 

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02; 

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03; 

d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si 3811; 

e) recuperarea materialelor - grupa 383; 

f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462; 

g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823; 

h) publicitate - grupa 731; 

i) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004; 

j) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice); 

k) activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice - cod 0141. "

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12.

(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 

a) incalcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei; 

b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei; 

c) incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului;

d) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;

e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei."

14. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13.

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala."

15. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege.

Art. II.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III.

Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8.

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a bugetului personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. IV.

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri se modifica in mod corespunzator.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

     
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuresti, 7 martie 2014.

Nr. 18.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 52/2011)

REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR

- model -

Beneficiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Remuneratia bruta convenita;

B - Remuneratia neta platita;

C - Semnatura de confirmare de primire a banilor;

D - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului;

E - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.

Nr. crt.

Data de desfasurare a activitatii

Numele si prenumele zilierului

Actul de identitate si CNP

Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii

Semnatura zilierului la inceperea activitatii dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii

Nr. de ore lucrate

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011)

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE 
a Registrului de evidenta a zilierilor

1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.

2. CUI - codul unic de inregistrare a beneficiarului.

3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activitatii economice pentru care beneficiarul s-a inregistrat sa desfasoare activitatea.

4. in coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.

5. in coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.

6. in coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.

7. in coloana nr. 4 - Actul de identitate si CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia si codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8. in coloana nr. 5 - Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii;

9. in coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii si dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

10. in coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii - se va trece explicit activitatea din CAEN si locul unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).

11. in coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numarul de ore lucrate de zilier in fiecare zi.

12. in coloana nr. 9 - Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.

13. in coloana nr. 10 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.

14. in coloana nr. 11 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.

15. in coloana nr. 12 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila;

16. in coloana nr. 13 - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.

281 Documente Anexe la Codul Muncii