Legea 15/2016
privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Fisa actului

Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 1 februarie 2016
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 17 martie 2016

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1.

Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România."

 

2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

"i1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor;".

 

3. La articolul 2, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare."

 

4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) şi n2), cu următorul cuprins:

"n1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

n2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;".

 

5. La articolul 3, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 3.

(1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

(11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private."

 

6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"(12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice."

 

7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat»."

 

8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) şi (41) se abrogă.

 

9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos."

 

10. La articolul 3, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private."

 

11. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 5.

Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m), n), n1) şi n2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (11), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală."

 

12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 9.

În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

 

13. La articolul 10, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei;

b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii."

 

14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 11.

Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) se aplică persoanelor juridice."

 

15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

 

16. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 141.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a), b) şi c), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne."

 

Art. II.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. III.

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 29 ianuarie 2016.

 

Nr. 15.

281 Documente Anexe la Codul Muncii