Hotararea de Guvern 971/2006
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Tematici SSM, SU, PSI

Click aici pentru HG 971/2006 (format pdf) cu pictogramele orientative prezentate in Monitorul Oficial.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.

Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Art. 2.

Prezenta hotarare nu se aplica semnalizarii prevazute de reglementarile referitoare la introducerea pe piata a substantelor si preparatelor periculoase, a produselor si/sau a echipamentelor, cu exceptia cazului in care aceste reglementari fac referire in mod expres la acest lucru.

Art. 3.

Prezenta hotarare nu se aplica semnalizarii utilizate in reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim si aerian.

Art. 4.

Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate intregului domeniu la care se face referire la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice ale prezentei hotarari.

Art. 5.

Pentru aplicarea prezentei hotarari expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care se refera la un obiect, o activitate sau o situatie determinata si furnizeaza informatii ori cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;

c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;

e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute la lit. b)-e);

g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta;

h) panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris la lit. g), care furnizeaza informatii suplimentare;

i) culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuita o semnificatie specifica;

j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care este utilizata pe un panou ori pe o suprafata luminoasa;

k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;

l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara folosirea vocii umane sau artificiale;

m) comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;

n) gest-semnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop ghidarea persoanelor care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori.

CAPITOLUL II - Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1 - Obligatii generale

Art. 6.

(1) Atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sa prevada semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, si sa verifice existenta acesteia.

(2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie sa ia in considerare orice evaluare a riscurilor realizata in conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

Art. 7.

Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca trebuie sa satisfaca cerintele minime prevazute in anexele nr. 1-9 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8.

In interiorul intreprinderilor si/sau unitatilor trebuie prevazuta, daca este cazul, semnalizarea corespunzatoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim si aerian, fara a aduce atingere cerintelor minime prevazute in anexa nr. 5.

SECTIUNEA a 2-a - Informarea si instruirea lucratorilor

Art. 9.

Lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati referitor la toate masurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate utilizata la locul de munca, fara a aduce atingere art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.

Art. 10.

(1) Lucratorilor trebuie sa li se asigure o instruire corespunzatoare in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, in special sub forma unor instructiuni precise, fara a aduce atingere art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda semnificatia semnalizarii, mai ales a celei care contine cuvinte, precum si comportamentul general si specific ce trebuie adoptat.

SECTIUNEA a 3-a - Consultarea si participarea lucratorilor

Art. 11.

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora in ceea ce priveste aspectele reglementate de prezenta hotarare trebuie sa se realizeze in conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 12.

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abroga.

 

Prezenta hotarare transpune Directiva 92/58/CEE privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

   
 

PRIM-MINISTRU

 

CALIN POPESCU-TARICEANU   
 

Contrasemneaza:

 

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

 

Gheorghe Barbu

 

Ministrul economiei si comertului,

 

Codrut Ioan Seres

 

p. Ministrul sanatatii publice,

 

Ervin-Zoltan Szekely,

 

secretar de stat

 

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Sulfina Barbu

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

 

Radu Mircea Berceanu

 

p. Ministrul integrarii europene,

 

Adrian Ciocanea,

 

secretar de statBucuresti, 26 iulie 2006.

Nr. 971.

ANEXA Nr. 1

CERINTE MINIME GENERALE
privind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

1. Observatii preliminare

1.1. In cazul in care este necesara semnalizarea de securitate si/sau de sanatate, in conformitate cu obligatiile generale prevazute la art. 6 din hotarare, aceasta trebuie sa fie in conformitate cu cerintele specifice prevazute in anexele nr. 2-9 la hotarare.

1.2. Prezenta anexa introduce cerinte specifice privind semnalizarile de securitate si/sau de sanatate, descrie diferitele utilizari si stabileste regulile generale privind intersanjabilitatea si complementaritatea acestora.

1.3. Semnalizarile de securitate si/sau de sanatate trebuie sa fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informatiile prevazute in prezenta hotarare.

2. Modalitati de semnalizare

2.1. Semnalizare permanenta

2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Trebuie sa se foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinata localizarii si identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.

2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente si de pe conducte trebuie sa se faca conform prevederilor anexei nr. 3.

2.1.3. Locurile in care exista risc de coliziune cu obstacole si de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate si/sau cu panouri.

2.1.4. Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

2.2. Semnalizarea ocazionala

2.2.1. Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala, tinandu-se seama de intersanjabilitatea si combinatiile prevazute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.

2.2.2. Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze, in functie de imprejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.

3. Intersanjabilitatea si combinarea semnalizarilor

3.1. Daca eficienta este aceeasi, se poate alege intre urmatoarele:

a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelari;

b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbala;

c) gesturi-semnal sau comunicare verbala.

3.2. Pot fi utilizate impreuna urmatoarele modalitati de semnalizare:

a) semnal luminos si semnal acustic;

b) semnal luminos si comunicare verbala;

c) gest-semnal si comunicare verbala.

4. Instructiunile din tabelul de mai jos se aplica tuturor mijloacelor de semnalizare care contin o culoare de securitate:

       
 

Culoare

Semnificatie sau scop

Indicatii si precizari

 

Rosu

Semnal de interdictie

Atitudini periculoase

 

Pericol-alarma

Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenta
Evacuare

 

Materiale si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor

Identificare si localizare

 

Galben sau galben-oranj

Semnal de avertizare

Atentie, precautie
Verificare

 

Albastru

Semnal de obligatie

Comportament sau actiune specifica
Obligatia purtarii echipamentului individual de protectie

 

Verde

Semnal de salvare sau de prim ajutor

Usi, iesiri, cai de acces, echipamente, posturi, incaperi

 

Situatie de securitate

Revenire la normal5. Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectata de:

5.1. prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelasi tip care afecteaza vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implica, mai ales, urmatoarele:

a) evitarea amplasarii unui numar excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celalalt;

b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate;

c) a nu se utiliza un semnal luminos in apropierea altei surse luminoase asemanatoare;

d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;

e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul din mediu este prea puternic;

5.2. designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare ori functionarea necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

6. Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate, reparate periodic si, daca este necesar, inlocuite astfel incat sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci si/sau functionale.

7. Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc in functie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperita.

8. Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru cazul intreruperii alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei in care riscul dispare odata cu intreruperea acesteia.

9. Un semnal luminos si/sau sonor trebuie sa indice, prin declansarea sa, inceputul actiunii respective; durata semnalului trebuie sa fie atat cat o impune actiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat dupa fiecare utilizare.

10. Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale, inainte de punerea in functiune si, ulterior, prin verificari periodice.

11. Trebuie sa fie luate masuri adecvate suplimentare sau de inlocuire in cazul in care auzul sau vederea lucratorilor in cauza este limitata, inclusiv datorita purtarii echipamentelor individuale de protectie.

12. Zonele, salile sau incintele utilizate pentru depozitarea substantelor ori a preparatelor periculoase in cantitati mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzator, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate in conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptand cazul in care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente in acest scop.

 

ANEXA Nr. 2

CERINTE MINIME GENERALE
privind panourile de semnalizare

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Forma si culorile panourilor sunt definite la pct. 3, in functie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum si panouri privind materiale si echipamente de stingere a incendiilor.

1.2. Pictogramele trebuie sa fie cat mai simple posibil si trebuie evitate detaliile inutile.

1.3. Pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decat cele prezentate la pct. 3, cu conditia ca semnificatia lor sa ramana neschimbata si nicio diferenta sau adaptare sa nu provoace confuzie asupra semnificatiei.

1.4. Panourile trebuie confectionate dintr-un material cat mai rezistent la socuri, intemperii si agresiuni cauzate de mediul ambiant.

1.5. Dimensiunile si caracteristicile colorimetrice si fotometrice ale panourilor trebuie sa asigure o buna vizibilitate si intelegere a mesajului acestora.

 

2. Conditii de utilizare

2.1. Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime corespunzatoare, orientate in functie de unghiul de vedere, tinandu-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona in cazul unui risc general, fie in imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, si intr-un loc bine iluminat, usor accesibil si vizibil.

In cazul in care conditiile de iluminare naturala sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificiala, fara a aduce atingere prevederilor legislatiei nationale care transpun Directiva 89/654/CEE.

2.2. Panoul trebuie inlaturat cand situatia care il justifica nu mai exista.

 

3. Panouri utilizate*)

*) Panourile sunt reproduse in facsimil.

 

3.1. Panouri de interdictie

Click aici pentru HG 971/2006 (format pdf) cu pictogramele orientative prezentate in Monitorul Oficial (in conformitate cu Anexa 2 punctul 1.3, pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decat cele prezentate)

Caracteristici intrinseci:

a) forma rotunda;

b) pictograma neagra pe fond alb, margine si banda diagonala rosii (partea rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului).


Fumatul interzis


Fumatul si focul deschis interzise


Interzis accesul pietonilor


Interzisa stingerea cu apa


Accesul interzis persoanelor neautorizate


Apa nepotabila


Interzis vehiculelor de manipulare a marfurilor


A nu se atinge

 

3.2 Panouri de avertizare

Click aici pentru HG 971/2006 (format pdf) cu pictogramele orientative prezentate in Monitorul Oficial (in conformitate cu Anexa 2 punctul 1.3, pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decat cele prezentate)


Caracteristici intrinseci:

a) forma triunghiulara

b) pictograma neagra pe fond galben, margine neagra (partea galbena trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului).


Materiale inflamabile


Materiale explozive


Materiale toxice


Materiale corozive


Materiale radioactive


Greutati suspendate


Vehicule de manipulare


Pericol electric


Pericol general


Radiatii laser


Materiale combustibile


Radiatii neionizante


Camp magnetic puternic


Pericol de impiedicare


Cadere cu denivelare


Risc biologic


Temperaturi scazute


Materiale nocive sau iritante

3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizeaza si in lipsa unui panou specific pentru temperaturi inalte.

3.2.2. Fondul panoului "Materiale nocive sau iritante" poate fi in mod exceptional de culoare portocalie, daca aceasta culoare se justifica in raport cu un panou similar existent privind circulatia rutiera.

 

3.3 Panouri de obligativitate

Click aici pentru HG 971/2006 (format pdf) cu pictogramele orientative prezentate in Monitorul Oficial (in conformitate cu Anexa 2 punctul 1.3, pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decat cele prezentate)


Caracteristici intrinseci:

a) forma rotunda;

b) pictograma alba pe fond albastru (partea albastra trebuie sa ocupe cel putin 50% din suprafata panoului).


Protectie obligatorie a ochilor


Protectie obligatorie a capului


Protectie obligatorie a urechilor


Protectie obligatorie a cailor respiratorii


Protectie obligatorie a picioarelor


Protectie obligatorie a mainilor


Protectie obligatorie a corpului


Protectie obligatorie a fetei


Protectie individuala obligatorie impotriva caderii de la inaltime


Trecere obligatorie pentru pietoni


Obligatii generale
(insotit, daca este cazul, de un panou suplimentar)

 

3.4. Panouri de salvare si acordarea primului ajutor

Click aici pentru HG 971/2006 (format pdf) cu pictogramele orientative prezentate in Monitorul Oficial (in conformitate cu Anexa 2 punctul 1.3, pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decat cele prezentate)


Caracteristici intrinseci:

a) forma dreptunghiulara sau patrata

b) pictograma alba pe fond verde (partea verde trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului).

   
Directii de urmat
(indicatii suplimentare)


Telefon pentru primul-ajutor sau salvare


Brancarda


Dus de securitate


Curatirea ochilor


Centru de prim-ajutor

    
Cai/Iesiri de salvare

 

3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Click aici pentru HG 971/2006 (format pdf) cu pictogramele orientative prezentate in Monitorul Oficial (in conformitate cu Anexa 2 punctul 1.3, pictogramele utilizate pot fi usor diferite sau mai detaliate decat cele prezentate)


Caracteristici intrinseci:

a) forma dreptunghiulara sau patrata;

b) pictograma alba pe fond rosu (partea rosie trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului).


Furtun de incendiu


Scara


Extinctor


Telefon pentru cazurile de incendiu

   
Directii de urmat
(indicatii suplimentare)

 

ANEXA Nr. 3

CERINTE MINIME
privind semnalizarea pe recipiente si conducte

1. Recipientele pentru substante sau preparate periculoase utilizate la locul de munca, definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum si conductele care sunt la vedere si contin ori transporta astfel de substante sau preparate periculoase trebuie sa fie prevazute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevazute de respectiva ordonanta de urgenta.

1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplica recipientelor folosite la locul de munca pentru o perioada scurta de timp si recipientelor al caror continut se schimba frecvent, cu conditia sa se ia masuri alternative adecvate care garanteaza acelasi nivel de protectie, in special pentru informarea si/sau instruirea lucratorilor.

1.2. Etichetele prevazute la pct. 1 pot fi:

a) inlocuite cu panourile de avertizare prevazute in anexa nr. 2, preluandu-se aceeasi pictograma sau acelasi simbol;

b) completate cu informatii suplimentare, ca de exemplu numele si/sau formula substantei sau ale preparatului periculos si detalii privind riscul;

c) completate sau inlocuite cu panouri pentru transportul substantelor sau preparatelor periculoase, in cazul transportului recipientelor la locul de munca.

2. Semnalizarea trebuie sa fie amplasata in urmatoarele conditii:

a) pe partea/partile vizibila/vizibile;

b) sub forma rigida, autocolanta sau pictata.

3. Caracteristicile intrinseci prevazute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 si conditiile de utilizare prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplica, daca este cazul, etichetarii prevazute la pct. 1 din prezenta anexa.

4. Fara a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 si 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, in vecinatatea locurilor care prezinta cele mai mari pericole, cum ar fi vanele si punctele de racordare, si la distante aproximativ egale.

5. Suprafetele, salile sau incintele utilizate pentru depozitarea substantelor sau a preparatelor periculoase in cantitati mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzator. Aceste panouri trebuie sa fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate in conformitate cu pct. 1 din prezenta anexa.

Face exceptie cazul in care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzator, tinandu-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.

Depozitarea mai multor substante sau preparate periculoase poate fi indicata prin panoul de avertizare "pericol general".

Panourile sau etichetele mentionate anterior trebuie sa fie plasate, dupa caz, in apropierea suprafetei de depozitare sau pe usa de acces la depozitul respectiv.

 

ANEXA Nr. 4

CERINTE MINIME
privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor

1. Observatie preliminara

Prezenta anexa se aplica echipamentului destinat exclusiv prevenirii si stingerii incendiilor.

2. Echipamentele folosite la prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament si prin amplasarea unui panou de localizare si/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se afla echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.

3. Aceste echipamente se identifica prin culoarea rosie.

Suprafata rosie trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapida a echipamentului.

4. Panourile prevazute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.

ANEXA Nr. 5

CERINTE MINIME
privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase si pentru marcarea cailor de circulatie

1. Semnalizarea obstacolelor si a locurilor periculoase

1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol si de cadere a obiectelor si persoanelor se face in interiorul zonelor construite ale intreprinderii, in care lucratorii au acces in cursul activitatii lor, prin culoarea galbena alternativ cu culoarea neagra sau culoarea rosie alternativ cu culoarea alba.

1.2. Dimensiunile marcajului trebuie sa tina seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

1.3. Benzile galben-negre sau rosu-albe trebuie sa fie inclinate la circa 45° si sa aiba dimensiunile aproximativ egale.

1.4. Exemplu:

 

2. Marcarea cailor de circulatie

2.1. Caile de circulatie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avand o culoare perfect vizibila, de preferinta alba sau galbena, tinandu-se seama de culoarea solului, in cazul in care destinatia si echipamentul incaperilor impun acest lucru pentru protectia lucratorilor.

2.2. Benzile trebuie amplasate astfel incat sa se tina seama de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula in zona si orice obiect aflat in apropiere, precum si intre pietoni si vehicule.

2.3. Caile permanente de circulatie situate in exterior, in zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac exceptie cele care sunt prevazute cu trotuare sau bariere corespunzatoare.

ANEXA Nr. 6

CERINTE MINIME
privind semnalele luminoase

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Lumina emisa de un semnal trebuie sa produca un contrast luminos adecvat mediului, in functie de conditiile de utilizare prevazute, fara sa antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternica, sau vizibilitate redusa, ca urmare a iluminarii insuficiente.

1.2. Suprafata luminoasa care emite un semnal poate avea o culoare uniforma sau poate contine o pictograma pe un fond determinat.

1.3. Culoarea uniforma trebuie sa corespunda tabelului de culori si semnificatiei acestora care figureaza la pct. 4 din anexa nr. 1.

1.4. Atunci cand semnalul contine o pictograma, aceasta trebuie sa fie in conformitate cu cerintele corespunzatoare prevazute in anexa nr. 2.

2. Reguli specifice de utilizare

2.1. Daca un dispozitiv poate emite atat un semnal continuu, cat si unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, in raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenta mai mare de interventie ori de actiune solicitata sau impusa.

Durata fiecarui impuls luminos si frecventa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel incat:

a) sa asigure o buna perceptie a mesajului;

b) sa evite orice confuzie, atat intre diferitele semnale luminoase, cat si cu un semnal luminos continuu.

2.2. Daca un semnal luminos intermitent este utilizat in locul unui semnal acustic sau in completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie sa fie identic.

2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil in caz de pericol grav trebuie sa fie supravegheat in mod special sau sa fie prevazut cu un bec de rezerva.

ANEXA Nr. 7

CERINTE MINIME
privind semnalele acustice

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Un semnal acustic trebuie:

a) sa aiba un nivel sonor considerabil mai inalt fata de zgomotul ambiant, astfel incat sa poata fi auzit, fara sa fie excesiv sau suparator;

b) sa poata fi recunoscut usor, in special dupa durata impulsurilor, distanta dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, si sa poata fi diferentiat usor de orice alt semnal acustic si de zgomotele ambientale.

1.2. Daca un dispozitiv poate emite un semnal acustic atat cu frecventa variabila, cat si cu frecventa constanta, frecventa variabila va fi utilizata pentru a indica, in raport cu frecventa constanta, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenta crescuta de interventie sau o actiune impusa/solicitata.

2. Codul care trebuie utilizat

Sunetul semnalului de evacuare trebuie sa fie continuu.

ANEXA Nr. 8

CERINTE MINIME
privind comunicarea verbala

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Comunicarea verbala se stabileste intre un vorbitor sau un emitator si unul ori mai multi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte si/sau cuvinte izolate, eventual codificate.

1.2. Mesajele verbale trebuie sa fie cat mai scurte, simple si clare.

1.3. Calitatile de comunicare ale vorbitorului si facultatile auditive ale auditorilor trebuie sa asigure o comunicare verbala sigura.

1.4. Comunicarea verbala poate fi directa, utilizand vocea umana, sau indirecta, prin voce umana ori artificiala, difuzata prin oricare mijloc corespunzator.

2. Reguli specifice de utilizare

2.1. Persoanele implicate trebuie sa cunoasca bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunta si intelege corect mesajul verbal si pentru a adopta, in consecinta, comportamentul corespunzator in domeniul securitatii si/sau al sanatatii.

2.2. Daca comunicarea verbala este utilizata in locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:

a) start - pentru a indica inceperea comenzii;

b) stop - pentru a intrerupe sau a termina o miscare;

c) opreste - pentru a opri operatiunea;

d) ridica - pentru a ridica o greutate;

e) coboara - pentru a cobori o greutate;

f) inainte - sensul miscarilor respective trebuie coordonate, cand este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzatoare;

g) inapoi - sensul miscarilor respective trebuie coordonate, cand este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzatoare;

h) dreapta - sensul miscarilor respective trebuie coordonate, cand este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzatoare;

i) stanga - sensul miscarilor respective trebuie coordonate, cand este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzatoare;

j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgenta;

k) repede - pentru a accelera o miscare, din motive de securitate.

 

ANEXA Nr. 9

CERINTE MINIME
privind gesturile-semnal

1. Caracteristici

1.1. Gesturile-semnal trebuie sa fie precise, simple, ample, usor de executat si de inteles si bine diferentiate de alte gesturi-semnal.

1.2. Utilizarea in acelasi timp a ambelor brate trebuie sa se faca in mod simetric si pentru executarea unui singur gest-semnal.

1.3. Gesturile utilizate pot varia usor sau pot fi mai detaliate in raport cu reprezentarile prevazute la pct. 3, cu conditia sa respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 si 1.2, cu conditia ca semnificatia si intelegerea lor sa fie cel putin echivalente.

2. Reguli de utilizare specifice

2.1. Persoana care emite semnale, denumita agent de semnalizare, transmite instructiunile de manevra, utilizand gesturi-semnal, catre persoana care receptioneaza semnale, denumita operator.

2.2. Agentul de semnalizare trebuie sa poata urmari vizual desfasurarea manevrelor, fara a se afla in pericol din cauza acestora.

2.3. Responsabilitatile agentului de semnalizare sunt exclusiv directionarea manevrelor si asigurarea securitatii lucratorilor aflati in apropiere.

2.4. In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 2.2, trebuie sa se prevada inca unul sau mai multi agenti de semnalizare.

2.5. Atunci cand nu poate executa ordinele primite cu garantiile de securitate necesare, operatorul trebuie sa intrerupa manevrele in curs pentru a cere noi instructiuni.

2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi

2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie sa poata fi usor recunoscut de catre operator.

2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie sa poarte unul sau mai multe elemente de recunoastere adecvate, de exemplu: vesta, casca, mansoane, banderole, palete.

2.6.3. Elementele de recunoastere trebuie sa fie viu colorate, de preferinta toate de aceeasi culoare, utilizata exclusiv de agentul de semnalizare.

3. Gesturi codificate utilizabile

Observatii preliminare:

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeaza aceleasi manevre, aplicabile la nivel national in anumite sectoare de activitate.

A) Gesturi*) generale:

*) Tabelul cu gesturile este reprodus in facsimil.

       
 

Semnificatie

Descriere

Ilustrare

 

START 
Atentie 
Inceperea executarii comenzii

Bratele intinse orizontal, cu palmele indreptate in fata

 

 

STOP 
Intrerupere 
Incheierea miscarii

Bratul drept orientat in sus, cu palma indreptata in fata

 

 

SFARSITUL 
operatiunii

Mainile impreunate la nivelul pieptului

 B) Miscari verticale:

       
 

Semnificatie

Descriere

Ilustrare

 

RIDICARE

Bratul drept indreptat in sus, cu palma orientata in fata si descriind lent un cerc

 

 

COBORARE

Bratul drept indreptat in jos, cu palma spre interior si descriind lent un cerc

 

 

DISTANTA VERTICALA

Se indica distanta necesara cu ajutorul mainilor

 C) Miscari orizontale:

       
 

Semnificatie

Descriere

Ilustrare

 

INAINTE

Bratele indoite, cu palmele in sus; antebratele se indreapta lent spre partea superioara a corpului

 

 

INAPOI

Bratele indoite, cu palmele in jos; antebratele se indreapta lent spre partea inferioara a corpului

 

 

La DREAPTA 
in raport cu agentul de semnalizare

Bratul drept intins, aproximativ orizontal, cu palma indreptata in jos se executa lent miscari ale bratului catre dreapta

 

 

La STANGA 
in raport cu agentul de semnalizare

Bratul stang intins, aproximativ orizontal, cu palma indreptata in jos se executa lent miscari ale bratului catre stanga

 

 

DISTANTA ORIZONTALA

Se indica cu mainile distanta necesara

 D) Pericol:

       
 

Semnificatie

Descriere

Ilustrare

 

PERICOL: 
Oprire sau oprire de urgenta

Ambele brate orientate in sus, cu palmele indreptate in fata

 

 

MISCARI RAPIDE

Gesturile codificate care comanda miscarile trebuie executate cu rapiditate

 
 

MISCARI LENTE

Gesturile codificate care comanda miscarile trebuie executate foarte lent

 281 Documente Anexe la Codul Muncii