Dictionar juridic

Servitute stabilita prin fapta omuluiSinonime - servitute veritabile, servitute propriu-zisa

Acea servitute care se constituie prin titlu - conventie sau testament - uzucapiune sau prin destinatia proprietarului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii